h

Nieuws uit 2008

11 november 2008

Programmabegroting 2009 (2)


Na de gecombineerde commissievergadering nu de raadsvergadering. Van 's middags 13.00uur tot in de late avond is vergaderd over de begroting 2009. De manier van vergaderen was op een meer duale manier. Na een inleidende spreekbeurt (met interrupties) gingen de raadsfracties met elkaar in discussie. Daarna was het de eer aan het college om antwoorden te geven. Vervolgens werd er over een selectie van drie thema’s gediscussieerd. Deze thema’s waren echter zo breed geformuleerd dat er heel veel bijgehaald kon worden. En dat gebeurde dus ook.
De tekst van onze bijdrage in 1e termijn voor de geïnteresseerden staat hieronder (onze spreektijd was slechts 10 minuten).

Lees verder
8 november 2008

Ontslag gemeentesecretaris


In onderling overleg is overeengekomen dat de gemeentesecretaris ontslag neemt. Feit is dat dit het resultaat is van onderhandelingen. Feit is ook dat er een aantal bijzonder vervelende zaken zijn voorgevallen waardoor dit allemaal noodzakelijk werd. Feit is ook dat ondanks dat het op papier allemaal in goed overleg is geweest, er hier sprake is van een gedwongen ontslag. Er is zeker iets voor te zeggen dat de gemeentesecretaris dit ontslag aan zijn eigen handelen te wijten heeft. Een afscheid met toeters en bellen is dan ook niet gepast. Gezien de informatie die wij gekregen hebben, hebben wij het college schriftelijk vragen gesteld.

Lees verder
31 oktober 2008

Programmabegroting 2009 (1)


Op dinsdag 28 oktober werd een gemeenschappelijke commissievergadering gehouden over de begroting 2009. De bespreking van de begroting is de hoogmis van de politiek. Helaas werd het grotendeels een bijeenkomst voor de vorm. Naar mate de vergadering vorderde vertrokken steeds meer raadsleden richting thuis. Op het laatst waren van het CDA, de VVD, en PL nog maar twee van de 7 leden aanwezig. De inbreng over de hele linie was voor zo’n belangrijk stuk bij bijna alle partijen beperkt. Echter niet bij de SP.

Lees verder
28 oktober 2008

Vergadering gemeenteraad 23-10-08.

raadhuis
De agenda telde welgeteld twee agendapunten voor bespreking. De overige vijf punten waren al “afgetoept” tijdens de commissievergaderingen. Het agendapunt over het inpassingplan Buitenring was alleen procedureel. De worst van deze avond ging over de tarieven afvalstoffenheffing (zie eerdere artikelen in dossier ‘volume_frequentie_systeem’ ). Als SP hadden we op dit punt een grote inbreng met drie moties.

Lees verder
12 oktober 2008

Regioconferentie

regioconferentie
Onder voorzitterschap van Peter van Zutphen werd deze bijeenkomst wederom in de Oranjerie in Roermond gehouden. Niet zoals gebruikelijk op de zaterdag, maar nu op de zondag.
Gemeenteraadsleden en fracties leggen verantwoording af aan hun leden. Voor onze afvaardiging in de Provinciale Staten hebben we afgesproken dat deze dit tijdens de regioconferenties doen. Voor de statenfactie was het de eerste keer met de kersvers fractievoorzitter Thijs Coppus

Lees verder
9 oktober 2008

Samenvatting van het interpellatiedebat naar aanleiding van ontslag van de gemeentesecretaris.

raadhuis
Gisteren, een half jaar nadat bekend werd dat de verhouding tussen college en de gemeentesecretaris op de klippen was gelopen heeft de oppositie (CDA, VVD en PL) een interpellatie (mondeling vragen om een toelichting) gevraagd. Inmiddels is het ontslag al op 1 augustus j.l. ingegaan. De openbare raadsvergadering werd voorafgegaan door een tweetal onjuiste artikelen in het Limburgs Dagblad waarin gesteld werd dat de vergadering niet openbaar was. Ook was er vooraf gesteggel omdat een aantal relevante stukken enkel onder geheimhouding mochten worden ingezien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier