h

Vergadering gemeenteraad 23-10-08.

28 oktober 2008

Vergadering gemeenteraad 23-10-08.

raadhuis
De agenda telde welgeteld twee agendapunten voor bespreking. De overige vijf punten waren al “afgetoept” tijdens de commissievergaderingen. Het agendapunt over het inpassingplan Buitenring was alleen procedureel. De worst van deze avond ging over de tarieven afvalstoffenheffing (zie eerdere artikelen in dossier ‘volume_frequentie_systeem’ ). Als SP hadden we op dit punt een grote inbreng met drie moties.

De wethouders waren en blijven optimistisch dat het nieuwe systeem niet duurder voor de burger zal uitvallen. Zij gaan er van uit dat het gescheiden aanbieden van plastic (wat gratis wordt opgehaald) zo grote reductie van volume zal zijn dat de men er niet op zal achteruitgaan. Als SP blijven wij onze twijfels hebben. We hebben daarom gevraagd het tarievensysteem al met de cijfers van het eerste half jaar van 2009 te evalueren. Deze toezegging hebben we gekregen.

We hadden als fractie nog een aantal uitdrukkelijke wensen voor verbetering van het systeem. Deze hebben we uitgedrukt in een drietal moties.

Onze eerste motie werd mede ingediend door GroenLinks. Deze motie werd unaniem door de raad overgenomen en kreeg direct de ondersteuning van de wethouders:

* Tot voor kort apothekers spuiten, naalden en medicijnen bij het milieupark kosteloos konden inleveren
* Dat apothekers hierdoor konden fungeren als inleverpunt voor spuiten, naalden en medicijnen
* Dat apothekers gezien de wijziging in beleid deze service niet meer bieden, zij moeten hiervoor bij Rd4 betalen
* De inwoners hun spuiten, naalden en medicijnen bij het milieupark moeten inleveren
* Het voor de inwoners weliswaar gratis is om dit te doen, maar gevreesd moet worden dat dit voor velen te veel gevraagd is, en er veel spuiten, naalden en medicijnen bij het reguliere restafval terecht zullen komen
* Dat spuiten, naalden en medicijnen, indien niet gescheiden verwerkt, een ernstig gezondheidsrisico inhouden

Draagt het college van B & W op:
* Om zo spoedig mogelijk met Rd4 en de apothekers overleg te voeren met als doel dat apothekers zoals voorheen weer kunnen fungeren als inleverpunt van spuiten, naalden en medicijnen.

Onze tweede motie, zeer belangrijk voor mensen die vanwege ziekte of handicap meer afval moeten aanbieden, werd mede ingediend door GroenLinks, PvdA en GBBL. Ook deze motie werd unaniem door de raad overgenomen en kreeg direct de ondersteuning van de wethouders:

* Het volume/frequentiesysteem gebaseerd is op het principe de vervuiler betaalt.
* Dat dit principe veronderstelt dat er een keuze is om, meer of minder te vervuilen, dan wel om meer of minder afval te scheiden
* Er een groep burgers is die op basis van ziekte of handicap, bijvoorbeeld incontinentie of een stoma, noodgedwongen veel volume afval heeft.
* Deze groep door het volume/frequentiesysteem onevenredig financieel getroffen wordt

Wetende dat
* Er gemeenten zijn, zoals Maastricht, Beek en Valkenburg, die voor deze groep voorzieningen getroffen heeft
* De gemeente Beek een eenvoudig systeem heeft dat zonder veel aanpassingen overgenomen kan worden

Draagt het college van B & W op:
* Om vóór 1 januari 2009 met een compensatie regeling te komen voor de burgers die op basis van ziekte of handicap meer volume afval aanbieden.

Onze derde motie die ingegeven werd door een tweetal moties die Remi Poppe in de Tweede kamer met succes had ingediend. Deze motie kon enkel rekenen op steun van GroenLinks en Progressief Landgraaf en haalde het dus helaas niet.

* Op 30 september j.l. stemde de Tweede Kamer in met twee moties van Remi Poppe met als doel te voorkomen dat burgers de tol betalen voor het opruimen van zwerfafval.
* De verpakkende industrie wordt nu als producent verantwoordelijk gehouden voor het afval en de gemeente voor het schoonhouden van de publieke ruimte.
* De gemeente krijgt voor het inzamelen van plastics geld uit de inkomsten van de verpakkingbelasting
* Die bijdrage kan eveneens vanwege een motie van de SP omhoog bijgesteld worden voor de kosten van zwerfafval
* Als de gemeente via het zogenaamde afvalfonds geld voor het zwerfafval krijgt kan de afvalstoffenheffing evenredig omlaag

Draagt het college van B & W op:
* Zodra de gemeente geld via het zogenaamde afvalfonds krijgt wordt de afvalstoffenheffing voor de burgers evenredig verlaagd

.

Een motie van het CDA bleek overbodig en werd ingetrokken. Twee moties van de VVD haalden maar weinig steun en werden verworpen.

U bent hier