h

Programmabegroting 2009 (2)

11 november 2008

Programmabegroting 2009 (2)


Na de gecombineerde commissievergadering nu de raadsvergadering. Van 's middags 13.00uur tot in de late avond is vergaderd over de begroting 2009. De manier van vergaderen was op een meer duale manier. Na een inleidende spreekbeurt (met interrupties) gingen de raadsfracties met elkaar in discussie. Daarna was het de eer aan het college om antwoorden te geven. Vervolgens werd er over een selectie van drie thema’s gediscussieerd. Deze thema’s waren echter zo breed geformuleerd dat er heel veel bijgehaald kon worden. En dat gebeurde dus ook.
De tekst van onze bijdrage in 1e termijn voor de geïnteresseerden staat hieronder (onze spreektijd was slechts 10 minuten).

Voorzitter,

Bij de Algemene Beschouwingen van verleden jaar maakten we een compliment voor de leesbaarheid van het stuk. Dit compliment willen we voor deze begroting herhalen.
Een begroting die leesbaar en controleerbaar is, is voor het functioneren van de raad van groot belang.

Vandaag bespreken we de begroting 2009. We zullen gezien de beperkte spreektijd niet op alle onderdelen, die de SP aan het hart gaan, ingaan

De punten die we er specifiek uit zullen lichten zijn:

• Het centrumplan van Schaesberg met daarin ook een nieuw Carré.
• De ontwikkelingen ten aanzien van de WSW
• De ontwikkelingen ten aanzien van Park Gravenrode en het Zwembad
• Leefbaarheid van buurten

Daarnaast zullen we nog enkele andere onderwerpen kort aantippen.

Centrum plan Schaesberg

De ontwikkelingen in de kern Schaesberg zijn gestart, maar tot ieders verbazing is er nog geen steen op de andere gezet. Sinds jaar en dag heeft deze kern een uitstraling van “lek me een vesje”. De grootste kern van onze gemeente blijft ontzien van een beter aanzicht. De accommodatie die de economische groei daar zo hard nodig heeft. Willen we het inwonersaantal niet verder terug loopt, zal snel gestart moeten worden. Want alleen slopen en niet verder gaan is geen gezicht voor de buurt en omgeving.

Komen u deze woorden bekend voor? Het is onze tekst van verleden jaar. Wat is er ondertussen gebeurd? Nog meer sloop, maar stenen stapelen, ho maar !!

Voorzitter, als SP beginnen we ons behoorlijk te ergeren over de traagheid die hier plaatsvindt. Al jaren verloedert het centrum van Schaesberg en is het wat ons betreft rotte plek nummer 1 geworden.

Waarom de langzame vooruitgang met de verkoop en verhuur van de woningen? De problemen van de huidige creditcrisis zouden er niet zijn geweest als er eerder gebouwd was geworden.
Is het niet dat we in Landgraaf teveel van hetzelfde hebben. Massa’s dure appartementen waarvoor de markt verzadigd is. Er wordt blind gebouwd zonder dat er fatsoenlijk marktonderzoek naar de woningbehoefte gedaan is. Onvoorstelbaar maar waar. En ondertussen heeft het centrum van Schaesberg een gigantische rotte plek. Een economische spin-off van de toeristische ambities is niet haalbaar met een rotte plek van het formaat Schaesberg Centrum.

Als SP dagen wij het college uit om creatief te wezen. Zo creatief dat er uiterlijk na de Kerst 2008 gestart wordt met het stapelen van stenen.
Onderdeel van een leefbaar en levendig centrum in Schaesberg is de realisatie van een nieuw Carré.

Op pagina 15 is een nieuw Carré als een van de beleidsspeerpunten benoemd. Op deze plek hadden we een verhaal verwacht over de voortgang van Carré. Een verhaal over de aankoop van het terrein, de reserveringen, de planning van realisatie. Niks van dit alles.

Van het verhaal in de begroting en de brief van het college van 4 november jongstleden maakt ons niet vrolijker. Verleden jaar boden wij als SP u het rapport van een enquête aan die wij in het voorjaar 2007, in de hele wijk Schaesberg, hebben gehouden. Sinds dit rapport is het duidelijk. Het is niet meer de vraag of er een nieuw Carré gaat komen, maar wanneer.
Wij dagen het college uit om het schema dat u in uw brief aangeeft te verkorten en te versnellen. Start van de bouw in januari 2010 zou wat ons betreft minimaal een half jaar eerder moeten. Anders mogen diverse verenigingen het eerste lustrum (5 jaar) gaan vieren dat zij in noodhuisvesting zitten. We hopen dat het college dit niet voor haar rekening wil nemen.

De ontwikkelingen ten aanzien van de WSW

Voorzitter, onze bezorgdheid ten aanzien van de sociale werkvoorziening is groot. Het gaat hierbij om een doelgroep die bijzonder kwetsbaar is. Een doelgroep die hun burgerschap niet ten volle kan waarmaken. Een doelgroep voor wie een beschermde en beschutte werkplek van groot belang is. Een grote groep van mensen waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid dus groot is.

De verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzichte van de WSW zijn in de nieuwe wetgeving toegenomen. De gemeente is onder andere aanspreekbaar op de wachtlijst. Wat we zien is dat het aantal arbeidsplaatsen WSW afgebouwd wordt. De wachtlijst groeit en de gemeente kan haar plicht tot wachtlijstbeheer en plaatsing niet waar maken. Op pagina 297 staat dat er besloten is LICOM in de toekomst financieel onafhankelijk van de gemeenten te maken en verder dat dit niet ten koste mag gaan van de sociale doelstelling van het bedrijf. Welnu, dit is precies de ellende welke er nu aan de hand is.

De organisatie LICOM gaat steeds meer samenwerken met commerciële bedrijven. LICOM privatiseert waar mogelijk. Het aantal arbeidsplekken neemt af. De wachtlijst van geïndiceerden voor werk bij het LICOM groeit constant.

Ondertussen gaat de gemeente steeds meer op afstand staan en neemt de winst van LICOM toe. Landelijke ontwikkelingen maken het alleen maar ernstiger. Een ontwikkeling die we als SP op de voet volgen. We verwachten dat het college hier zijn verantwoordelijkheden neemt. Niet op grotere afstand gaan staan, maar als financier van het LICOM (ruim 15 miljoen) veel meer gaan sturen.

Pagina 187 laatste regel en 188. Aanbesteden schoonmaak raadhuis en GBRD. Dit is nu echt een punt waarbij de gemeente zelf een rol kan spelen in het wachtlijstverhaal van Licom. Het zou te gek voor woorden zijn als bij deze aanbesteding niet een aantal mensen of uit de kaartenbak van ISD-BOL of van de wachtlijst WSW verdwijnen

Park Gravenrode en het Zwembad

Het lijkt er al op dat Waterworld al is opgenomen in het geheel van Gravenrode. De raad moet hierin echter nog een beslissing nemen. De rekensommetjes die we voorgeschoteld kregen zijn nog optimistischer dan destijds bij Mondo Verde. Er wordt nu zo hard op slechts één optie gestudeerd dat het lijkt dat mogelijke andere alternatieven niet meer bekeken worden.

Diverse partijen roepen om het harst al JA tegen deze plannen. Er zijn echter nog teveel details die nog uitgewerkt moeten worden.

Een voor iedere inwoner toegankelijk doelgroepenbad moet blijven bestaan. U kent deze zin nog uit het convenant dat vier partijen met elkaar sloten. Een doelgroepenbad is niet in goede handen van private partijen. Daarnaast kan Gravenrode niet aangeduid worden als centrale plek binnen de gemeente.

Gezien alle onzekerheden ten aanzien van een Waterworld is voor ons de geen sprake van een sluiting van In de Bende. Een Waterworld kan nog jaren op zich laten wachten. In de Bende zal hoe dan ook n de tussentijd moeten doorgaan. Investeringen zijn hiervoor nodig. Het college komt volgende week met een rapportage naar de raad. De brief die we ontvangen hebben geeft nog weinig duidelijkheid.

Leefbaarheid buurten

Op drie verschillende plekken in de programmabegroting wordt geschreven dat we bewerkstelligen dat in buurten toereikende voorzieningen zijn voor de dagelijkse primaire levensbehoeften (winkels, zorg, communicatie en informatie).

Voorzitter, een bijzonder mooie ambitie die ons als SP bijzonder aanspreekt. Zeker als wij bedenken hoe het er op dit punt voorstaat in buurten zoals Rimburg, Abdissenbosch of de Kakert. Als we nu dit programma verder doorlezen zou je verwachten dat op dit punt concrete stappen ondernomen worden. Niets van dit.

De voorzieningen in de wijk worden benoemt in relatie met een strategische ambitie,
Uit helemaal niets blijkt wat er gedaan wordt om deze ambitie waar te maken. Of moeten we concluderen dat het alleen nog maar een ambitie op papier is?

Degene die de politiek volgt weet dat de SP met haar nota over rotte plekken in Landgraaf iets in beweging heeft gezet. Langzaam, nog veel te langzaam, maar er is op dit punt beweging. Wij zouden deze beweging willen versnellen. Rotte plekken wegwerken hoort bij de leefbaarheid van buurten. Draagt toe aan een veiliger gevoel.
Een actievere opstelling van het bestuur is hier hard nodig.

Overige zaken die uitdrukkelijk om aandacht vragen.

In 2009 het college komt met een nieuw wervings- en selectiebeleid om nieuwe leidinggevenden en medewerkers te benoemen. Het aannemen van ambtenaren is de bevoegdheid van het college. Echter, de raad heeft hier ook een rol in. Namelijk, de gemeenteraad heeft haar budgetrecht. De SP verlangt van het college dat komt met beleidsregels ten aanzien van het aannemen van nieuw personeel, regulier,interim en extern. Uitgangspunt moet wat de SP betreft de Balkenende-norm zijn. Wij denken hierover een motie in te dienen.

Wat zijn de lasten voor de gebiedsontwikkeling van het Haesdal? Dit project met het kasteel Schaesberg gaat naar verwachting vele jaren duren. Dekking te zoeken bij incidentele middelen past niet bij zo’n meerjarenproject. De kranten hebben vol gestaan met lovende stukken. Het wordt tijd dat de wethouder met een compleet verhaal naar de raad komt.

Het percentage afhandeling bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn. Het streven van het college is meer dan 50%. Dit zou 100% moeten zijn, maar dat is niet realistisch. De SP verwacht op dit punt een extra inspanning van het bestuur om hier in 2009 minimaal 90% te halen. Het is al jaren zo dat op dit punt slecht gescoord wordt. Het wordt tijd dat dit een van de speerpunten gaat worden.

Tijdens de schouw van de wegen op 9 maart jl werd door de SP geopperd om de starten in de woonbuurten niet meer te asfalteren maar van een klinkerbestrating te voorzien. Dit is weliswaar duurder maar ook duurzamer en onderhoudsvriendelijker. Ook geeft het een beter aanzien van de wijk. Deze visie werd door de in de bus aanwezigen gedeeld en is later door velen herhaald. Het is jammer dat deze visie niet in het programma is meegenomen. Als SP willen we er voor pleiten dit alsnog op te nemen.

Het percentage inwoners dat tevreden is over de speelmogelijkheden is met 42% erg laag. Graag hadden we vernomen welke initiatieven komen om dit percentage hoger te krijgen. Zoals dat op pagina 106 staat, het instant houden van een adequaat onderhoudsniveau is hierbij gewoonweg onvoldoende.

Op pagina 34, programma Bestuur, spreekt het college bij “wat gaan we daar voor doen” uit onder activiteit 1.B dat: Verdergaande deregulering verordeningen en administratieve lastenverlichting.Net als bij de behandeling van de leges wil de SP hier een pleidooi houden voor het afschaffen van de precariobelasting. Het netto rendement hiervan is na aftrek van alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden maar gering. Dit is een goede manier om zowel de adminstratieve lasten voor de gemeente als de landgraafse middenstand te verlichten.

Als laatste wil de SP op deze plek aangeven dat zij zich bijzonder ernstig zorgen maakt over de gevolgen van de WMO in de thuiszorg. Diverse instellingen zijn of komen in financiële problemen. Als ketenpartner heeft de gemeente hierin veel verantwoordelijkheid. We verwachten dan ook dat u bij problemen uw eerste aandacht richt op de klanten van de thuiszorg en niet als eerste op de euro’s of formele posities.

Ik dank voor uw aandacht.

U bent hier