h

Antwoorden gemeente Landgraaf inzake bomenkap

13 september 2021

Antwoorden gemeente Landgraaf inzake bomenkap

In augustus ontving SP Landgraaf antwoorden van het gemeentebestuur op vragen zoals gesteld in ons zwartboek "Kappen met kappen, beginnen met planten".

Het zwartboek is opgesteld omdat ons opgevallen was, dat er opeens wel erg veel bomen verdwenen in onze gemeente. In grote stukken van o.a. Eijkenbos, Kapellerbos, bos aan Kleikoelenweg rond Sylvia terrein, Wilhelminaberg, Strijthagerbeekdal was er zelfs sprake van kaalslag. 

Via bijgevoegde brief kun je lezen hoe de gemeente op onze vragen gereageerd heeft. We zijn benieuwd naar jouw mening, naar jouw reactie. Hoe ervaar jij de antwoorden? Valt jou iets op aan de antwoorden? Graag horen we jouw reactie via landgraaf@sp.nl

Markant voorbeeld:

Vraag van SP : "Hoeveel bomen worden er herplant? Wanneer en op welke locatie? Graag een overzicht. Wie ziet toe op de uitvoering? Is er controle?"

Antwoord van gemeente: "Er is geen registratie van individuele bomen, vooraf is een analyse gemaakt van de toestand van de bossen. Mogelijke bomen in slechte staat zijn gemarkeerd. Tijdens de werkzaamheden wordt elke boom, voordat hij gekapt wordt, nogmaals individueel beoordeeld op ziektebeelden en gevaarzetting. de risico's in de bossen zijn opgenomen in een vooraf opgesteld werkplan. Dit plan is in te zien bij de afdeling beheer openbare ruimte".

Hierna volgt de tekst van het antwoord van het college van B&W.

Onderwerp:   Beantwoording vragen artikel 41 RvO inzake Bomenkap in Landgraaf

Geachte heer / mevrouw,

In uw brief van 16 juni 2021 ingevolge ex artikel 41 Reglement van Orde inzake Bomenkap in Landgraaf stelt u enkele vragen over bomenkap in Landgraaf. Hieronder geven wij puntsgewijs antwoord op de gestelde vragen.

1. Wat is de reactie van het college op het Zwartboek?
Het college is verheugd dat u meedenkt. Nagenoeg alle suggesties die u deed zijn al in uitvoering. Het college ziet het document eerder als een ‘Groenboek’, omdat het bijdraagt aan het groen houden en verder vergroenen van Landgraaf.

2. Wat is het college van plan te gaan doen met de voorstellen die in het zwartboek staan?
Het college constateert dat de meeste voorstellen uit uw document al beleid zijn. Onderstaand is beschreven of en hoe we al invulling geven aan uw suggesties.

Voorstel 1: Een boom voor iedere inwoner
Het planten van een boom voor iedere inwoner is een mooi streven. Het college gaat echter nu al veel verder. In de bossen worden vele bomen geplant en herplant. Er is op tal van plaatsen nieuw bos aangelegd. Ook is er, op het voormalige terrein van SV Sylvia, een tweede levensbomenbos in aanleg.

Voorstel 2: Wijs natuurbossen aan
Alle bossen in Landgraaf zijn natuurbossen. Het beheer is niet gericht op houtproductie, maar op duurzame instandhouding met natuurwaarden en goede bosstructuur en met ruimte voor recreatief gebruik. De bossen zijn in eigendom van de gemeente Landgraaf, de Vereniging Natuurmonumenten (NM), Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren. Veelal gaat het om kleine versnipperde percelen.
De gemeente en NM beheren de bossen als natuurbossen. Particulieren beheren hun bos doorgaans niet of weinig. Wanneer we de natuur vrij spel geven in de bossen kunnen we de veiligheid niet garanderen. Dit heeft als gevolg dat we de bossen moeten afsluiten voor publiek. De Raad heeft echter besloten dat de bossen juist toegankelijk moeten zijn voor inwoners en recreatie. Hierdoor is onderhoud noodzakelijk.
De natuur laat zich niet leiden waardoor we genoodzaakt worden in de bossen in te grijpen. Door de extreme droge en hete zomers van de afgelopen jaren hebben we dode en niet vitale bomen moeten verwijderen om de veiligheid te waarborgen.

Voorstel 3: Controleer natuurcompensatie
De controle op natuurcompensatie valt, conform de Wet Natuurbescherming (Wnb), onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Limburg. Zover bekend is, wordt er adequaat toezicht uitgeoefend.

Voorstel 4: Bescherm monumentale bomen
Gemeente Landgraaf heeft een lijst met bomen waarvoor een vergunningplicht is; hierop staan alle waardevolle en monumentale bomen, ook op particulier eigendom. Voor al deze bomen is een kapvergunning nodig voor kappen of drastisch snoeien. Voor alle gemeentelijke bomen geldt een vergunningplicht, hiermee zijn deze bomen beschermd tegen kap en kandalaberen.

Voorstel 5: Vergroen de wijken
Bij nieuwe plannen en reconstructies in de openbare ruimte kijken we naar een optimale inrichting waarbij naar hoogwaardig openbaar groen gestreefd wordt. Bij reconstructies wordt waar mogelijk minder verhard oppervlak teruggebracht om ruimte voor groen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het project DHZ Eikske. Naast het vergroenen van de openbare ruimte is een project gestart waarbij inwoners hun voortuinen kunnen vergroenen, ikgroenhet; verharding eruit, beplanting erin. De tuinen die hieraan hebben deelgenomen zijn te herkennen aan een stalen beeldje in de tuin in de vorm van een egel, vlinder of vogel. Het project is succesvol en bijna afgerond. We hebben vergevorderde plannen voor een vervolgproject. Ook hebben we verschillende ideeën over manieren waarop dit vervolgproject kan worden uitgebreid. ikgroenhet richt zich in de huidige vorm vooral op voortuinen. Daarnaast kunnen mensen ideeën aandragen voor de vergroening van de openbare ruimte. Daarbij is het wel de bedoeling dat deze mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud. Bij onderhoud aan bomen is dit lastig. Dit moet door vakkrachten worden uitgevoerd. Bij alle gemeentelijke projecten zoeken we naar mogelijkheden om groen en bomen toe te voegen.

Voorstel 6: Vergroen de Schoolpleinen
In de Lokale Educatieve Agenda hebben we opgenomen dat onderwijs en gemeente extra aandacht geven aan meer uitdagende en meer gevarieerde schoolpleinen. De scholen hebben aandacht voor de inrichting van een schoolplein dat meer uitdaagt tot bewegen en waar meer groen is toegevoegd. Daarnaast zal gezondheid in de scholen bevorderd worden middels de inzet van The Move Factory (TMF), die verenigingen meer aan scholen kan koppelen en de inzet van JOGG (Jongeren op gezond gewicht). JOGG kan ook een rol spelen bij de herinrichting van het schoolplein, samen met andere partijen. Vanuit de gemeente wordt de inzet van de combinatiefunctionarissen, JOGG en TMF gefinancierd. De materialen die eventueel benodigd zijn voor de extra beweegmomenten en de herinrichting van het schoolplein komen voor rekening van de school / onderwijsstichting. De schoolpleinen en het onderhoud zijn immers de verantwoordelijkheid van de school. Met projecten als ‘ikgroenhet’ hebben we de verbinding met een school gezocht, om in ieder geval een schoolplein groener te maken.

Voorstel 7: Hergebruik gaat voor biomassa
Het streven is om zoveel mogelijk vrijkomend hout te hergebruiken in het bos. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zitbanken die o.a. langs het fietspad langs de Wilhelminaberg zijn geplaatst op diverse uitzichtpunten. Het vrijkomend hout is ongeschikt voor bijvoorbeeld de meubelindustrie of de bouw. Door aantastingen en besmettingen is het hout voor deze sectoren niet geschikt. Op plaatsen waar hout vrijkomt wordt gezocht naar een duurzame toepassing. Als een duurzame toepassing niet mogelijk is, wordt het in het bos gebruikt op rillen; een geringe hoeveelheid wordt verwerkt in een biomassacentrale.

Voorstel 8: Bomen boven windmolens in buitengebieden
De Raad heeft recent besloten om af te zien van de opwekking van windenergie op Landgraafs grondgebied. Dit betekent dat we sterker inzetten op zonne-energie om de afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Op dit moment werken we aan een nieuw kader voor zonne-energie. Opofferingen van natuurgebieden voor zonneparken is in Landgraaf nooit aan de orde geweest. Dit gaat, als het aan het College ligt, ook niet veranderen. Het is niet uitgesloten dat zonneparken op (voormalige) landbouwgronden worden gerealiseerd. Hierbij zoeken we altijd naar een zorgvuldige inpassing in het landschap en zoeken daarbij dan ook naar de combinatie zonnepanelen en natuur. Een goed voorbeeld van een natuurinclusief zonnepark is zonneweide Abdissenbosch. Bij toekomstige zonneparken kan de landschappelijke inpassing leiden tot aanplant van bos. Het hangt af van de aard van de omgeving van een zonnepark of bosaanplant op zijn plaats is. Soms is ander groen passender. Verder is het van belang om op te merken dat Landgraaf een relatief bescheiden buitengebied heeft. In dit buitengebied moeten veel verschillende functies een plek vinden (landbouw, recreatie, natuur, energieopwekking). Wanneer de aanleg van bos in het buitengebied prioriteit krijgt, zal dit er waarschijnlijk toe leiden dat andere functies in het gedrang komen. Daarnaast is bosaanleg, zoals aangegeven, niet op elke plek een passende oplossing. In de afgelopen jaren heeft overigens al wel grootschalige bosaanleg op voormalige landbouwgronden plaatsgevonden. Dit is gebeurd binnen het kader van het project Grote Boslocatie / Gebiedsontwikkeling Ubach over Worms. Hierbij zijn 50 hectare bos en 10 hectare overige natuur toegevoegd.

Voorstel 9: Stimuleer inheemse bomen
Bij aanplanten in het buitengebied streven wij ernaar zoveel mogelijk inheemse boomsoorten te planten. Ook binnen het stedelijk gebied wordt gestreefd naar een aandeel inheemse soorten. Vanwege bijzondere sier- en belevingswaarde en diversiteit worden ook uitheemse soorten toegepast. Soms kiezen we er in het buitengebied ook voor niet inheemse soorten aan te planten. Dit is dan vooral ingegeven om soorten te planten die beter bestand zijn tegen de weersextremen c.q. klimaatverandering. Helaas blijken niet alle inheemse soorten daar goed tegen te kunnen. Vooral de beuk, die veel in onze bossen voorkomt, kan slecht tegen droogte en te hoge temperaturen.

Voorstel 10: Doe mee aan de Boomfeestdag
Sinds 1986 doet de gemeente Landgraaf mee aan de Nationale Boomfeestdag. In samenwerking met verschillende Landgraafse basisscholen wordt jaarlijks beplanting aangebracht in Landgraaf. In 2020 is vanwege de pandemie de Boomfeestdag niet door kunnen gaan.

3. Is er een overzicht, waarin bijgehouden/geregistreerd is, hoeveel bomen er gekapt zijn? Waar is dit overzicht terug te vinden?
Er is geen registratie van individuele bomen, vooraf is een analyse gemaakt van de toestand van de bossen. Mogelijke bomen in slechte staat zijn gemarkeerd. Tijdens de werkzaamheden wordt elke boom, voordat deze gekapt wordt, nogmaals individueel beoordeeld op ziektebeelden en gevaarzetting. De risico’s in de bossen zijn opgenomen in een vooraf opgesteld werkplan. Dit werkplan is in te zien bij de afdeling beheer openbare ruimte.

4. Hoeveel bomen worden er herplant? Wanneer en op welke locatie? Graag een overzicht. Wie ziet toe op de uitvoering hiervan? Is er controle?
Er worden aanzienlijk meer bomen geplant dan er gekapt worden, dit gebeurt zo snel mogelijk na de kap, zodra er geplant kán worden. In alle bossen waar gekapt wordt, wordt ook herplant. De controle hierop wordt uitgevoerd door Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) samen met de gemeente. Vanuit de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet) hebben wij de verplichting om houtopstanden in stand te houden. Met andere woorden: de oppervlakte bos moet behouden blijven. Van de toezichthouder Wet natuurbescherming, provincie Limburg, hebben wij nooit opmerkingen ontvangen dat we hierin tekortschieten.

5. Wat is de bestemming van al het gekapte hout?
Het takhout van de gekapte bomen blijft in de bossen achter op rillen. Het stamhout is door aantastingen ongeschikt voor hergebruik en wordt of in de rillen gebruikt, of afgevoerd ter verwerking in biomassacentrales. Van geschikte stammen worden ter plaatse banken gemaakt. Zie ook antwoord bij vraag 2, voorstel 7.

6. Hoeveel heeft het gekapte/geleverde hout opgebracht? Voor wie zijn deze opbrengsten? Is er een overzicht van deze inkomsten?
Het gekapte hout levert niets op, het kost geld om het af te voeren en te verwerken.

7. Deelt het college de mening van de SP dat bomen een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat en luchtkwaliteit?
Het is algemeen bekend dat bomen een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat en luchtkwaliteit.

8. De ‘Bomennota Landgraaf 2014-2024’ is inmiddels 7 jaar oud. Is het college voornemens deze op korte termijn te actualiseren?
De bomennota wordt voor het verstrijken van de termijn geactualiseerd.

9. Is het college bereid om in het kader van het 1-miljoen-bomenplan van de Provincie Limburg te bekijken of er cofinanciering mogelijk is om voor iedere Landgraafse inwoner een boom te planten?
Het college heeft regelmatig contact met de provincie over cofinanciering vanuit het 1-miljoen-bomenplan. Het 1-miljoen-bomenplan richt zich op de aanleg van nieuwe bossen. De voorwaarden vanuit de regeling zijn dusdanig dat herplanting en straatbomen hier niet voor in aanmerking komen. Het college blijft alert op mogelijkheden die zich voordoen.

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft
Neem in dit geval contact op met de heer I. L. op telefoonnummer 045-xxxxxxx of via mail naar xxx.xxxxxxxxxx@landgraaf.nl. De gemeente Landgraaf kan u het beste van dienst zijn als u hierbij het zaaknummer vermeldt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,                                        de burgemeester,
ir. J.M.C. Rijvers                                    dr. J.J. Schrijen

Reactie toevoegen

U bent hier