h

Algemene Beschouwingen Begroting 2018

10 november 2017

Algemene Beschouwingen Begroting 2018

 

Voorzitter,

Toen wij als gemeenteraad op 27 juni van dit jaar een bericht ontvingen dat oud-burgemeester Bert Janssen ongeneeslijk ziek was, raakte ons dat allemaal als mens, los van politieke kleur of overtuiging. In het volle besef dat hij als burgervader vele jaren het boegbeeld was van deze mooie gemeente, en dat veel burgers, en medewerkers, ook na zijn pensionering hem nog steeds als burgemeester beschouwden, gaf hij zelf regie over de wijze waarop hij zijn afscheid wilde. Voor hemzelf en voor Jose. Op 17 augustus heeft Landgraaf helaas afscheid moeten nemen van haar burgemeester.

Onze fractie kijkt met veel warme herinneringen en respect terug op de integere en waardige burgervader die hij was, is en zal blijven voor Landgraaf en haar inwoners. De waardigheid waarmee hij het ambt van burgemeester vele jaren heeft vervuld, mag wat ons betreft dienen als voorbeeld. Het laat ons zien dat het een voorrecht is om deze prachtige gemeente en haar inwoners iedere dag te dienen, ieder op zijn eigen manier, en er naar te streven om deze steeds een beetje mooier te maken.

Voorzitter,

Ieder jaar bij de begrotingsbehandeling probeert de SP dan ook Landgraaf weer dat kleine stukje mooier en socialer te maken. Wij zijn dan ook blij als SP fractie dat met deze begroting er uitvoering wordt gegeven aan een SP-motie, unaniem gesteund door deze raad, waardoor er meer geld gaat naar het bestrijden van armoede onder onze inwoners. Hiervoor is een compliment op zijn plaats naar oud-wethouder van der Valk, zijn opvolger en niet te vergeten de ambtelijke organisatie. Wij hopen dat u er in slaagt de armoede onder onze inwoners te laten afnemen. Met dit toch beperkte extra geld, wij hadden liever nog meer gezien,

Ook meer geld voor preventieve (jeugd)zorg is een voorstel dat op steun van onze fractie kan rekenen. Daarbij willen we wel aangeven als je investeert in preventie aan de ene kant, je daarnaast niet moet vergeten om de kraan met tekorten aan de andere kant dicht te draaien. Want de tekorten op de jeugdzorg zijn stevig en lopen de komende jaren naar waarschijnlijkheid verder op. En dat heeft een negatief effect op de financiële positie van onze gemeente maar zeker ook op de toekomst van onze kinderen. Dat mogen we natuurlijk niet laten gebeuren en daarbij moeten we ons realiseren dat met 3 jaar extra preventie de problematiek van de jeugdzorg niet is opgelost. Ook daarna zal hierin geïnvesteerd moeten blijven worden.

Ook de voorstellen over de jongerenontmoetingsplaatsen en het SP-voorstel voor het aanpakken van rotte plekken in onze buurten en wijken draagt onze fractie uiteraard een warm hart toe. De SP pleit al geruime tijd voor het inhalen van de sociale achterstanden en wij zien graag dat er wordt geïnvesteerd in onze buurten en wijken. Met de hiervoor genoemde voorstellen laten als wij SP zien dat we zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie het verschil kunnen maken voor onze inwoners en daarmee de toekomst van onze gemeente kunnen vormgeven. En zoals altijd krijgen goede plannen onze steun en wijzen we slechte plannen zoals het verder versoberen van het sociaal domein af.

Voorzitter,

Is de SP dan tevreden? Nee. Want er is nog zoveel meer te doen. Landgraaf kent net als de gemeentes om ons heen te veel mensen zonder werk, die een beroep moeten doen op eerst WW en daarna op de bijstand. Wij richten onze energie op het constructief oplossen van de problemen die we in de regio Parkstad hebben. Daarom dient onze fractie in de 2e termijn dan ook een voorstel in om als gemeente veel intensiever en eerder te gaan samenwerken met het UWV om mensen weer aan het werk te helpen. De inzet moet er op gericht zijn om te voorkomen dat mensen langdurig thuis zitten waarmee de kans op het vinden van werk steeds kleiner wordt en de kosten van re-integratie steeds hoger.

Voorzitter,

Daarnaast maakt onze fractie zich grote zorgen over de wijze waarop het Landgraafse college omgaat met de inspraak en participatie van onze inwoners in de plannen van de gemeente. Of het nu gaat om het slopen van woningen in Abdissenbosch, het maken van parkeerplaatsen aan de Charles Frehenstraat, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Overal zien we hetzelfde geluid van bewoners terugkeren. Bewoners geven aan: “We worden slecht geïnformeerd, er wordt niet naar ons geluisterd en we voelen ons niet serieus genomen”.

Voorzitter,

Wij hadden gehoopt dat het belang dat het vorige coalitie toekende aan burgerparticipatie ook gedeeld zou worden door deze coalitie. Helaas moeten we concluderen dat de beleidsnota burgerparticipatie waaraan door de vorige coalitie veel waarde werd gehecht nu niet naar de raad zal komen. Dat vinden we een gemiste kans. Een kans om als Landgraaf college te laten zien dat u de mening van onze burgers daadwerkelijk belangrijk vind en bereid bent om naar hen te luisteren. Zonde!

Gelukkig hebben de inwoners onder andere Abdissenbosch laten zien wat er mogelijk is als burgers zich met hun buurt samen pakken tegen de plannen van dit College. Doordat de hele buurt samen de afgelopen maanden zich heeft verzet tegen deze plannen. Daarmee heeft Abdissenbosch laten zien wat de kracht en samenhorigheid van de wijk is. Samen hebben de bewoners laten zien wat er mogelijk is als je samen een vuist maakt. Ze zijn niet mokkend aan de kant blijven staan, maar hebben een daad gesteld. Van Dr' Bosch, Daar blijf je van af! En naast verzet tegen de sloopplannen hebben ze ook laten zien wat ze wel willen voor hun buurt. Namelijk renovatie en vooral verduurzaming van de woningen. En om dit te bereiken zijn ze nu een bewonerscommissie gestart die met Heemwonen in gesprek gaat over hoe ze hun wijk kunnen verbeteren en leuke activiteiten kunnen organiseren.  Wat wij als SP graag zouden zien is een gemeente die burgerparticipatie als deze waardeert en ondersteund. En zo niet, laat de bewoners van Abdissenbosch dan een voorbeeld zijn voor al onze inwoners. Actie voeren loont!

Voorzitter,

En als we het dan toch over het slopen van woningen hebben, is dat een mooi bruggetje naar een ander belangrijk punt voor onze fractie, namelijk voldoende sociale huurwoningen. Uit de begroting kunnen we lezen dat er vanaf 2013 642 woningen zijn gesloopt zijn in Landgraaf, vooral in de sociale huursector terwijl het inwoner aantal slechts gedaald is met 462 inwoners. We slopen dus meer woningen dan dat we inwoners krimpen. Om te bekijken of de woningen die er dan wel zijn voldoen aan de behoefte van onze inwoners op basis van inkomensniveau en zorgbehoefte is er aan het begin van deze raadsperiode afgesproken in het coalitieconvenant om een onderzoek hiernaar te doen. Uit de mailwisseling van deze week blijkt wethouder Dreissen van deze afspraken helemaal niet op de hoogte. De vraag is hoe dat kan aangezien wethouder Dreissen als mede-onderhandelaar verantwoordelijk was voor de totstandkoming van dit akkoord. Daarnaast geven de woningcorporaties ook zelf aan dat er bij hen al langer behoefte is aan zo'n onderzoek. Ook recent weer tijdens de raadsconferentie over de prestatieafspraken. De vraag die opkomt is wat de wethouder dan wel de afgelopen 3,5 jaar heeft gedaan om deze afspraak te realiseren?

Voorzitter,

Dan de herindeling. Daar kan ik kort over zijn. Die komt er. Laten we dus stoppen met het verspillen van een grote hoeveelheid geld waar lobbyisten en advocaten meer van profiteren dan onze burgers. Ruim 350.000 euro is uitgegeven en heeft nog niets opgeleverd. Geld voor een lobby die er vooral op gericht om onze bevolking en onze regio te verdelen. Wie verdeeldheid zaait, zal chaos oogsten.

Maar wellicht dat er hoop gloort aan de horizon. Het college van de gemeente Heerlen heeft het college van de gemeente Landgraaf uitgenodigd om te komen praten over hoe de herindeling vormgegeven moet gaan worden. 2 weken geleden had het college hierover nog geen standpunt ingenomen. Ondertussen nemen we aan dat dit wel gebeurd is en vernemen we dit graag van het college. Zou het dan toch kunnen dat dit college over hun eigen schaduw heen stapt en nu gaat handelen in het belang van onze burgers, de gemeente en haar medewerkers? Laten we het hopen.

Voorzitter, Tot slot,

Kijkend naar de toekomst kunnen we zien als SP dat er spannende tijden aankomen. Tijden waar er veel staat te veranderen voor onze burgers en onze medewerkers. Maar dat zijn geen zaken waar je angst voor moet hebben. In plaats van angst te hebben kijken veel van onze inwoners, bedrijven en de medewerkers van de gemeente inmiddels reikhalzend uit naar het moment dat de herindeling definitief een feit is. Dat bied voor hen weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden om verder te groeien en zich te ontwikkelen. Er zullen nieuwe creatieve ideeën ontstaan doordat mensen samen worden gebracht en gestimuleerd worden door ontwikkeling en vooruitgang. We zullen doorgaan om onze inwoners te dienen, iedere dag, om te proberen onze gemeente een beetje mooier en socialer te maken. Er is niets mooiers wat een mens kan doen.

Reactie toevoegen

U bent hier