h

PROVINCIE KAN DOORGAAN MET FUSIE HEERLEN - LANDGRAAF

10 februari 2017

PROVINCIE KAN DOORGAAN MET FUSIE HEERLEN - LANDGRAAF

Foto: SP

In Provinciale Staten stond de herindelingsprocedure die nu gaande is in Parkstad op de agenda. Na het ‘nee’ tegen een fusie met Heerlen van de gemeenteraad in Landgraaf gaven Gedeputeerde Staten gehoor aan hun oproep om een bredere fusie te onderzoeken. Een week later viel ineens het Landgraafs college. Wat de SP betreft maakt het Limburgse college haar ronde langs de Parkstadgemeenten af. De conclusie hiervan zal zijn: de reeds zorgvuldig ingezette procedure om Heerlen en Landgraaf te fuseren kan het beste worden afgemaakt. Hierbij moet de inzet zijn: het versterken van de sociale structuur, het behoud van voorzieningen en het inhalen van de achterstanden in de regio.

De mogelijke herindeling heeft nogal wat teweeg gebracht in de regio. Er waren voor dit agendapunt dan ook vele insprekers en aanwezigen, zowel voor- als tegenstanders, op de publieke tribune van de Statenzaal in het Gouvernement. De SP is niet op voorhand voor of tegen het samengaan van gemeenten. De SP stelt wel duidelijke voorwaarden aan een eventuele herindeling:
- het moet een duidelijke meerwaarde hebben voor de inwoners
- voorzieningen moeten bereikbaar blijven
- er moet aandacht zijn voor álle buurten en kernen
- problemen in de regio moeten worden aangepakt
- het initiatief moet van onderop komen, niet van hogerhand
- inwoners, organisaties en verenigingen moeten worden betrokken in het proces

In Parkstad zijn de afgelopen jaren vele rondes gemaakt en vele pogingen gedaan om tot verdere samenwerking te komen, maar uiteindelijk zijn deze allemaal mislukt. Eén initiatief bleef overeind en dat was een mogelijke fusie tussen Heerlen en Landgraaf. Het initiatief kwam vanuit de gemeente Landgraaf, die aan de buurgemeenten vroeg om samen te werken, waarop alleen Heerlen positief reageerde. De colleges en raden in beide gemeenten zijn samen met de provincie het traject ingegaan, wetende wat er op het spel staat. Beide gemeenten hebben het op sociaal en economisch zwaar en hebben ook nog te kampen met krimp. Een eventuele fusie kan de slagkracht van de nieuwe gemeente versterken en dat is hard nodig. Er liggen kansen om sociaal en economisch te groeien als regio.

In het traject is met vele organisaties en bedrijven in de gemeenten gesproken en ook zijn er tientallen buurtbijeenkomsten georganiseerd voor inwoners.
Na een lang proces moest vorige maand het definitieve besluit in beide gemeenteraden worden genomen om wel of niet verder te gaan. Vanuit Heerlen was een duidelijk ‘ja’ te horen. Vanuit Landgraaf kwam er een ‘nee’. De manier waarop dit ‘nee’ tot stand kwam deed in de ogen van de SP geen recht aan het zorgvuldige proces. De gemeenteraad zond tegenstrijdige signalen uit. Het ontbrak aan inhoudelijke argumenten tegen een eventuele fusie. Daarnaast kwam er ook een oproep om rustiger aan te doen en juist een nog grotere fusie met Parkstadgemeenten te onderzoeken. Een week later kwam plotseling het college ten val. Tegen die achtergrond had het college van Gedeputeerde Staten geen andere keus dan in te grijpen. De chaos was compleet en de inwoners van Heerlen én Landgraaf dreigden het nakijken te hebben.

Hoe nu verder?
De SP vindt dat de provincie de ronde langs de andere gemeenten moet afmaken, vooral goed moet luisteren, maar niet de verwachting moet hebben dat er nu andere gemeenten zullen aanhaken. Voor de SP is dus duidelijk dat we aan de slag gaan met een fusie van uitsluitend Heerlen en Landgraaf. De SP heeft het college dan ook opgeroepen om samen met Heerlen en Landgraaf in te zetten op het versterken van de sociale structuur, het behoud van voorzieningen en het inhalen van de achterstanden in de regio. Bij dat proces moeten ook de maatschappelijke organisaties van de gemeenten, zoals scholen, culturele instellingen en zorgverleners betrokken worden. Alleen op die manier kan de fusie een duidelijke meerwaarde hebben voor de inwoners van beide gemeenten.

Reactie toevoegen

U bent hier