h

Keuzes maken....

14 februari 2016

Keuzes maken....

Door de aanhoudende bezuinigingen van dit kabinet wordt de gemeente Landgraaf de laatste jaren steeds geconfronteerd met tekorten. Daarom zullen er ook in Landgraaf keuzes gemaakt moeten worden. Sommige pijnlijker dan andere, maar dat het ergens pijn doet is zeker. Om een goede afweging te maken wordt er nu al begonnen met het voorbereiden van de keuzes voor 2018.

 

Politiek gaat altijd over het maken van keuzes.
Wat vind je belangrijk?
En wat niet?
Wat heeft prioriteit?

Daar draait het constant om. Keuzes maken is altijd makkelijker als er genoeg geld is, dan wanneer er tekorten zijn. In dat laatste geval raken deze keuzes altijd mensen. Het is dus van belang om een zorgvuldige afweging te maken zodat ook de juiste keuzes worden gemaakt. Zeker nu!

 

Hoe gaat dat in zijn werk? In Landgraaf kunnen zowel leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgers met voorstellen komen. Die worden dan allemaal uitgewerkt en aan het einde van het jaar is het uiteindelijke de gemeenteraad die een keuze moet maken uit al deze voorstellen.

Burgers worden door de gemeenteraad uitgenodigd om deel te nemen aan kennisateliers waar ze voorstellen kunnen doen. De gemeenteraad van Landgraaf hoopt hiermee ideeën op te doen over hoe deze tekorten opgelost zouden moeten worden. Daarnaast wordt er ook een steekproef gehouden onder de inwoners die ook hun mening kunnen geven over deze ideeën of een eigen inbreng kunnen geven. 
Dat vinden wij als SP belangrijk. De keuzes die de politiek uiteindelijk maakt raken burgers, dus het minste wat de politiek kan doen is luisteren naar de mening en ideeën van diezelfde burgers. Wil dat zeggen dat we klakkeloos overnemen wat burgers zeggen? Nee hoor, we leggen dat eerst langs een meetlat van de SP-visie.

We maken uiteindelijk de afwegingen en dat doen de andere partijen in de gemeenteraad natuurlijk ook, ze kunnen zelf met voorstellen komen. Sterker nog, als je geen eigen ideeën hebt als politicus dan kun je beter een andere baan gaan zoeken.

 

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft zelf 13 voorstellen gedaan die op dit moment verder worden onderzocht en uitgewerkt. Dat wil nog niet zeggen dat deze straks ook alle 13 worden uitgevoerd, maar wij vinden het wel belangrijk dat deze opties worden onderzocht:

Onze voorstellen zijn:

1. Balansverkorting. Vervroegd afschrijven op maatschappelijk investeringen zodat de er jaarlijks minder rente en aflossing hoeft worden betaald. Hierdoor houd je ieder jaar extra geld over.

2. Secretaris en algemeen directeur terugbrengen tot 1 functie. De gemeente Landgraaf kent een vrij uniek situatie dat zij zowel een gemeentesecretaris heeft en een directeur. In heel veel andere gemeentes is dit een functie die door 1 persoon wordt uitgeoefend.

3. Het aantal afdelingshoofden terugbrengen van 8 naar 5. Voor de omvang van een gemeente als Landgraaf heeft zij veel afdelingshoofden. Dat kan met minder. Er zijn diverse taken die prima door  1 persoon uitgevoerd kunnen worden. Dat vraagt wel iets meer van deze mensen, waar ook rekening mee gehouden moeten worden.

4. Doorrekenen van de uitstroomdoelstelling in de visienota Participatiewet. Landgraaf kent ongeveer 1000 mensen met een bijstandsuitkering. Dat is veel. De doelstelling is om dit de komende jaren fors te verlagen. Mensen aan het werk helpen is een win-win situatie voor de gemeente en de persoon in kwestie.

5. Inbesteden op facilitaire diensten. Nu wordt er veel facilitair werk aanbesteed, waardoor er altijd geld bij derden aan de strijkstok blijft hangen. Door dit zelf te doen kunnen we geld besparen, en wellicht zelfs echte banen creëren.

6. Beter binnenhalen van subsidies. Er komt erg weinig geld van de Provincie, het Rijk en Europa naar Landgraaf. Dat moet beter en kan erg voordelig zijn.
7. Lokale lasten maximaliseren binnen de kaders van het convenant. In het coalitieconvenant zijn afspraken gemaakt over hoeveel de OZB mag stijgen. Het is de moeite waard om uit te zoeken hoe veel ruimte er nog zit bij de overige lokale lasten binnen de kaders van het convenant.
8. Verhogen toeristenbelasting. Een kleine verhoging van de toeristenbelasting levert voor Landgraaf veel geld op, en kost weinig toeristen.
 

9. Fractiebudgetten halveren. Voor de component budget per raadslid. Budget per fractie blijft ongemoeid. Iedere gemeenteraadsfractie krijgt veel geld voor studie, cursussen, leesmateriaal. Dit kan wel wat minder. De politiek moet ook zijn steentje bijdragen.
10. Borrel na afloop van de raadsvergadering afschaffen. Dit stimuleert bovendien de lokale horeca.
11. Ww-id banen plaatsen bij reguliere werkgever, waarbij deze op termijn het arbeidscontract overneemt. Echte banen voor echte loon zijn beter dat een door de overheid gesubsidieerde baan.
12. Stoppen met de bijdrage aan Parkstad Limburg c.q. opheffen. Dit gaat over de uitvoeringsorganisatie. Samenwerken in de regio is prima, maar daar helpt deze organisatie maar zeer beperkt aan.
13. Maatschappelijk vastgoed annuïtair afschrijven. Door een andere manier van afschrijven toe te passen dan het huidige lineaire afschrijven kan er ruimte in de begroting worden gecreeerd.

 

Heeft u zelf goede ideeën?
Geef het vooral door aan landgraaf@sp.nl 

 

U bent hier