h

Accommodatieplan Landgraaf deel 2

5 november 2015

Accommodatieplan Landgraaf deel 2

Foto: SP

De Besluitvormende Raad over het accommodatieplan was op woensdag 4 novermber 2015. Raadslid Irma Koopman sprak namens de SP.

In de oordeelvormende raad heeft de SP haar waardering uitgesproken voor de commissie en voor dit plan. We zijn blij dat er eindelijk een integrale, Landgraafbrede visie ligt en complimenteren wethouder Regterschot met haar moed voor deze aanpak. 

Foto: SP

Helaas komen we als gemeente, door rijksbezuinigingen, door bevolkingskrimp en door de forse bezuinigingen op accommodatie-onderhoud van de vorige colleges, voor moeilijke keuzes te staan. 

Gelukkig staat het verenigingsleven ook niet met de rug naar de samenleving. Door de ledendaling en gebrek aan vrijwilligers beseffen ze dat het anders moet. De SP heeft bewondering en respect voor de gebruikers van de Wendelwiek/Noaberhoes die zelf al vroegtijdig een zoektocht zijn begonnen en reeds goede stappen hebben gezet. Ook voetbalverenigingen Sylvia en SVN zijn oplossingsgericht bezig gegaan. Complimenten!

Natuurlijk hebben we ook begrip voor de zorgen van de gebruikers van Bei d’r Ling maar we vertrouwen er op dat ook zij allemaal een nieuwe plek zullen vinden. Raadsbreed is al uitgesproken dat we ons uiterste best doen het beeldbepalende gebouw wel voor Lauradorp te behouden.

Door het onderhoudsbudget weer te verhogen zetten we in op kwaliteit. Door te clusteren gaan we onderbezetting tegen, kunnen we vrijwilligers ontlasten en bieden we kansen voor samenwerking ….. nu en in de toekomst.

Dan het zwembad. Voor ons een zeer moeilijk punt. Het enige zwembad en voor veel ouderen en kinderen een goede sportgelegenheid

In de commissie is veel en vaak gesproken over behoud of vervanging van het zwembad In de Bende. Helaas kwam geen van de partijen met een oplossing of met dekking. Gelukkig heeft de wethouder al toegezegd te kijken naar openhouden van In de Bende, als er bij de kadernota geld gevonden wordt voor een nieuw bad.

In de Bende zal gesloten moeten worden. Het bad is te oud, er zijn problemen en reeds in 2008 lag er een rapport dat tot die conclusie kwam. Een beslissing het bad te vervangen is te lang uitgesteld.

We gaan dus nu eindelijk raadsbreed zoeken naar mogelijkheden om een regiobad of een lokaal bad mogelijk te maken. De SP realiseert zich dat het een zeer moeilijke, zo niet onmogelijke taak is, maar we zullen ons er vol voor inzetten in de commissie Mevissen.

We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat er minimaal 2 verenigingen moeten voetballen op de voetbalaccommodatie Nieuwenhagen alvorens er geïnvesteerd gaat worden in de renovatie van de kantine en het extra kunstgrasveld.

Graag zouden we de verenigingen uitdagen de kosten voor renovatie omlaag te brengen. Het is immers geld van de burgers. We zouden het waarderen als deze wethouder met een plan van aanpak komt om de eigen werkzaamheid van verenigingen te stimuleren.

We zien niets in de verbouwing van de voetbalkantine om er ook andere gebruikers te vestigen. De twee, of meer, voetbalverenigingen zullen hun kantine nodig hebben.

De gemeente Landgraaf heeft een zorgplicht wat betreft muziekgezelschappen en heeft daar wat ons betreft ruimschoots aan voldaan. Het kan niet zo zijn dat we streng beknibbelen op sporthallen, voetbalvelden en dergelijke, maar wel 2 muziekzalen bouwen omdat er 2 verenigingen op dezelfde avond willen repeteren. De inspreker namens de fanfare, heeft op mijn vraag of de Harmoniezaal, na een verbouwing, wel geschikt zou zijn voor Fanfare de Eendracht, zeer duidelijk geantwoord dat het niet zo is. Verbouwing van de Harmoniezaal lijkt ons zonder gebruiker niet zinvol.

Verder zijn we van mening dat Welsun erg belangrijk is en gehuisvest dient te blijven op de huidige locatie. Wat de SP betreft zal de verbouwing van de Harmoniezaal dus uit dit plan geschrapt kunnen worden. Deelt de wethouder die mening?

Ten slotte vragen wij in het kader van de gemeentelijke zorgplicht dat met de zwem- en duikverenigingen samen zal worden gezocht naar mogelijke alternatieve huisvesting, voor het geval er ondanks ieders inzet toch geen nieuw regionaal of lokaal bad komt.

Amendementen:
Er werden 5 amendementen ingediend. De amendementen hadden allemaal voorstellen die tot uitstel van executie, geen afdoende financiële dekking of leegstand en ondergebruik van accommodaties zouden leiden. Daar hebben we dan ook tegen gestemd.

Motie:
Er is 1 motie ingediend. De kosten van de verbouwing van de Caroussel komen uit het potje accommodaties, de opbrengsten van verkoop van de schoolgebouwen Gravenrode, Schaesberg en Prins Willem Alexander komen dus ook in het potje accommodaties terecht. Dat lijkt ons niet meer dan logisch en dus steunden we deze motie.

 

U bent hier