h

Hoe staat Landgraaf er voor en wat nu?

21 juni 2015

Hoe staat Landgraaf er voor en wat nu?

Foto: SP

Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de kadernota, de begroting voor 2016.
Normaal is dit een moment voor raadsfracties om wensen in te dienen, de zogenaamde ruimtevragen.

De SP vond dat echter dit jaar niet zo verstandig. We hebben vanaf januari een enorme taak gekregen met de decentralisaties in de zorg, onderwijs en participatie. Volgens Binnenlands Bestuur gaat het de gemeenten miljoenen extra aan administratie kosten en is een overzicht/inschatting amper te maken. De zorginstellingen moeten ook omschakelen en sturen de facturen nog niet. Lees

Veel collega-partijen deelden de analyse van de SP en schoven hun wensen op tot het najaar. Dan weten we immers meer.

Anderen vonden dat we best extra kunnen investeren in Duitse taal op basisscholen, aanleg van nog een bos, en later via artikelbrief: extra maaien van onkruid.

Wij kiezen er voor om eerst zeker te weten dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. De aanpassingen die noodzakelijk zijn in het kader van de WMO. Er voldoende geld is om de enorme rijksbezuinigingen op WOZL en ISD BOL op te vangen. Later in het jaar kijken we wat er verder nog mogelijk is.

Fractievoorzitter Marc van Caldenberg:

Vandaag spreken we als raad voor het eerst over de hoofdlijnen van de begroting voor 2016. De kadernota die we nu bespreken schetst een globaal en financieel beeld van hoe Landgraaf ervoor staat en de mogelijkheden en onmogelijkheden waar we mee te maken hebben. Als gemeenteraad wordt ons gevraagd om nu alvast een richting mee te geven aan het college om de definitieve begroting te gaan voorbereiden. Namens de SP fractie zal ik onze visie hierop geven.

Allereerst is het van groot belang om ons te realiseren dat er nog veel onzeker en twijfelachtig is bij het opstellen van deze kadernota. De belangrijkste zaken zijn de invoering van de decentralisaties, de kortingen op de algemene uitkering, de uitkomsten van de commissie accommodatiebeleid en de realisatie van de ambtelijke fusie.

1.De decentralisaties

De financiële consequenties voor de gemeente en voor de burgers zijn nog niet duidelijk. Het is nog maar de vraag of we uitkomen met de budgetten die we vanuit het Rijk krijgen. We hebben tijd nodig om als gemeente het vak te leren en te bekijken wat de gevolgen zijn.

2.Bezuinigingen op bijstand budget algemene uitkering

Landgraaf en ook andere gemeente in de regio dreigen onevenredig hard te worden geraakt door het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering. In 2015 ontving Landgraaf al 2 miljoen minder, in 2016 nog eens ruim een half miljoen minder. Dat heeft niks meer te maken met een objectieve verdeling maar wel met een politieke keuze in Den Haag. Hierdoor wordt Landgraaf, en de andere parkstadgemeenten, onevenredig hard geraakt. Het is langzamerhand wel mooi geweest. De vraag aan het college is wat we hier aan gaan doen?

3.Accommodatiebeleid

De visienota accommodatiebeleid is onlangs vastgesteld. De uitwerking hiervan en de resultaten van de commissie accommodatiebeleid zijn nog niet duidelijk maar hebben wel gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Deze zullen we moeten meewegen.

4.Ambtelijke fusie

Na de tussenevaluatie van het proces is in ieder geval duidelijk geworden dat het proces is vertraagd en dat dit financiële gevolgen heeft. Daarnaast is de gewenste kwaliteitsverbetering nog niet gerealiseerd en hetzelfde geld voor het verminderen van de kwetsbaarheid. De taakstelling van 1 miljoen op de bedrijfsvoering wordt wat ons betreft gerealiseerd, met of zonder fusie, in welke vorm dan ook. Wij hopen vanuit het college te vernemen wat de stand van zaken is in het proces?

Op dit moment staan we op een kruispunt en moeten we de juiste keuze maken. Het stoplicht staat op oranje en we kunnen kiezen wat we doen: Doorrijden met alle risico's van dien, of nu remmen en straks als het licht op groen staat veilig oversteken. De keuze van de SP is helder. Liever nu wat voorzichtiger zijn, dan ongelukken veroorzaken en daar jarenlang de gevolgen van dragen.

Dat maakt dat we er nu bij deze kadernota niet voor kiezen om ruimtevragen te honoreren. Mocht straks blijken bij de begroting dat er structurele ruimte is ontstaan dan zijn voor ons de belangrijksten prioriteiten het tegengaan van armoede onder kinderen,  de realisatie van een toekomstbestendig zwembad en het investeren in duurzaamheid.

Voorzitter,

Voorzichtigheid wil natuurlijk niet zeggen dat we stil moeten blijven zitten. Er is nog genoeg te doen.We hebben dit jaar nog 2 grote onderwerpen te pakken. Accommodaties en onderhoud wegen. Voor wat betreft de accommodaties gaan we aan het eind van definitief knopen doorhakken. Het onderhoud wegen wordt met deze kadernota geregeld. Onze fractie heeft wel de vraag wanneer we voor dit budget een meerjarig onderhoudsplan te zien krijgen.

Tot slot zien wij ook de financiële noodzaak om een tweetal zaken aan te pakken.

  • Graag willen wij het college vragen om vaart te maken met het verduurzamen van onze gemeente en daarbij zelf het voorbeeld te geven. Wij denken dat als burgers financiële en milieu voordelen kunnen halen uit bijvoorbeeld zonnepanelen, dat wij als gemeente dat dan toch ook zeker moeten kunnen.
  • Het aan het werk helpen van mensen in een uitkering. Alleen op deze manier kunnen wij de structurele opgaves het hoofd bieden in het sociale domein.

U bent hier