h

Zwemmen, rennen, kienen enz

18 mei 2015

Zwemmen, rennen, kienen enz

Afgelopen dinsdag besprak de gemeenteraad voor de eerste keer de visienota over het accommodatiebeleid van de gemeente Landgraaf

Het Limburgs Dagblad schreef er al over en dat maakte veel mensen ongerust. We kregen verschillende bezorgde mailtjes binnen.  De SP vind dat er nog teveel onduidelijkheden zijn om zomaar een beslissing te nemen maar is zich er ook van bewust dat doorgaan met alle accommodaties zoals ze nu zijn niet mogelijk is. We zullen dus creatief moeten bedenken wat er nodig zal zijn over 10-15 jaar en hoe we zoveel mogelijk kunnen behouden voor Landgraaf.                                                                                 

Inbreng Irma Koopman (SP):           

In Landgraaf hebben we te maken met de gevolgen van rijksbezuinigingen, krimp en vergrijzing. Minder geld, minder bewoners, de bewoners die overblijven zijn gemiddeld ouder…..het is niet moeilijk om te bedenken dat de dingen die eens mogelijk waren of mogelijk leken in het accommodatiebeleid heel zorgvuldig overwogen moeten worden.

Op het sociale domein moeten we harde maatregelen nemen en van burgers vragen we realisme en eigen verantwoordelijkheid. We zullen dit ook van burgers EN verenigingen moeten vragen op het fysieke domein.

Voor de toekomst moeten we voldoende accommodaties hebben voor het aantal mensen dat in Landgraaf woont, de accommodaties moeten rendabel zijn, een voldoende bezettingsgraad hebben en voldoen aan de behoeften. Wij vragen van het college om de sportbehoeften in kaart te brengen als gevolg van de komst van meer oudere mensen tegenover minder jongere mensen. En uiteraard wat hier de gevolgen van zijn voor de verschillende benodigde accommodaties.

Maar het moet ook betaalbaar zijn en blijven, want minder inwoners is dus ook minder belastingbetalers. In stand houden wat we hebben kan niet meer. Dat zal iedere burger begrijpen. Dat betekent pijnlijke keuzes maken en creatief denken. Wij denken bijvoorbeeld creatief door de inzet van verenigingsleden, vrijwilligers, werkbedrijf, ervaringsplekken, stagiaires, etc.

Een visie op accommodaties voor de komende jaren die volgens ons multifunctioneel moeten zijn, dus het combineren van sport, zorg, wonen en werken. Daar zullen dan doelstellingen voor gesteld moeten worden. Natuurlijk moeten we daarvoor eerst in gesprek met maatschappelijke organisaties als verenigingen, woningcorporaties, zorgaanbieders etc. We vragen van het college om wat dat betreft de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport te omarmen en in de komende periode verder uit te werken. Door slimme combinaties te maken zoals bijvoorbeeld op Park Ter Waerden ontstaan er ook weer nieuwe kansen.

Een accommodatie bouw je niet voor 5 jaar, we zullen vooruit moeten kijken en pijnlijke keuzes moeten maken. Wanneer er over 10 jaar nog maar 30.000 inwoners zijn in Landgraaf waarvan steeds meer ouderen, moet je je afvragen of er behoefte blijft aan 7 voetbalaccommodaties of dat de sportbehoeften zich zullen gaan verschuiven. Immers meer oudere mensen en minder kinderen wil zeggen behoefte aan andere accommodaties (kienen ipv voetbal, Jeu de Boules ipv skaten, en zwemmen ipv BMX-fietsen).

Slimme combinaties zoals op Ter Waerden maken kan ook op Park Heigank. Ten aanzien van de keuze Heigank/Harmoniezaal sluit scenario 3 het beste aan bij de wensen van de raad. Een integrale variant, inclusief zwembad, dient hierbij te worden onderzocht. De opties in dit scenario dienen verder te worden uitgewerkt waarbij rekening gehouden dient te worden met multifunctionaliteit, het terugdringen van overcapaciteit, budgettaire ruimte, maatschappelijk rendement, toekomstbestendigheid en ruimte bieden aan WMO, participatie en jeugd arrangementen. Creatieve oplossingen en zelfwerkzaamheid van verenigingen, stichtingen en professionele partijen onder regie van de gemeente kunnen hieraan bijdragen.

Graag zou de SP een toezegging van de wethouder hebben om deze richting op te nemen in het gemeenteblad voor over twee weken.

De raad heeft op 3 februari ten aanzien van het zwembad richting gegeven naar scenario 3, met daarbij veel vraagtekens, opmerkingen en onderzoeksrichtingen. Alle verschillende opties in dit scenario, inclusief de nieuw ingebrachte variant met Ubach-Palenberg en een integrale variant van Heigank, dienen te worden uitgewerkt in overleg met de verenigingen. De opties in de scenario’s dienen verder te worden uitgewerkt rekening houdend met de zojuist genoemd uitgangspunten. Het 2521-concept kan hieraan een bijdrage leveren en eventuele cofinanciering door derden zoals bijvoorbeeld de Provincie Limburg kan helpen bij de realisatie.

Ook hier zou de SP graag een toezegging van de wethouder hebben om deze richting op te nemen in het gemeenteblad voor over twee weken.

Om straks in oktober bij de vaststelling van het accommodatiebeleid de keuzes goed te kunnen maken hebben we een commissie accommodaties ingesteld. Deze commissie van raadsleden zal nog een uiterste inspanning gaan doen om de mogelijkheden en onmogelijkheden van creatieve alternatieven te onderzoeken. Daarmee zullen we tot een toekomstbestendig accommodatiebeleid moeten komen in het najaar.

U bent hier