h

Vragen WOZL

28 november 2013

Vragen WOZL

Op initiatief van de SP fractie is er vanavond om 18.00uur een zogenaamd vragenuurtje. Dit is voorafgaand aan de raadsvergadering. Tijdens dit vragenuurtje zal wethouder Verbraak (PvdA) een aantal indringende vragen gesteld worden. Ook de fracties van GroenLinks en Democraten Landgraaf hebben zich ij dit initiatief aangesloten en zullen met eigen vragen komen.
Volgens reglement moeten de vragen vooraf opgestuurd worden.

De vragen van de SP zijn:

 

 

  1. Wat heeft het college gedaan met de motie van de raad van 17 oktober inzake het onafhankelijk onderzoek bij WOZL?

 

  1. De motie verzoekt het college de ontslagen medewerkers een reele kans te geven binnen de vacatures die zijn ontstaan. Wat is hiervan de status? Is dit traject succesvol geweest? Waaruit heeft de ondersteuning van de medewerker bestaan?

 

  1. In de raadsinformatiebrief van WOZL van 30 oktober wordt er gesproken over een mogelijk onderzoek door het DB van WOZL. Hierover zou op 14 november worden besloten. Initieert het DB van WOZL zelf een onafhankelijk onderzoek naar de dubieuze gang van zaken rond de ontslagen CAO-medewerkers?

 

  1. Zo ja, wie gaat dit onderzoek doen? Wat zijn de onderzoeksvragen?

 

  1. Zo nee, waarom niet? En wat betekent dit voor de uitvoering van de motie van de gemeente Landgraaf?

 

  1. De motie stelt de termijn van 14 dagen aan de portefeuillehouder om in gezamenlijkheid met het DB tot een onderzoek te komen. Waarom moet de raad nu wederom zelf vragen naar of dit gelukt is?

 

  1. Welke stappen heeft het college ondernomen om zelfstandig de rekenkamercommissie van Landgraaf te verzoeken een onderzoek te doen?

 

  1. In de motie wordt het college verzocht om in het DB een de vraag te stellen of zij vind dat de directie van WOZL nog wel geschikt is om de organisatie te leiden. Is deze vraag gesteld?

 

  1. En zo ja, wat is hierop het antwoord van het DB en wat is hierop het antwoord van de portefeuillehouder?

 

 

U bent hier