h

Vragen aan het college in Landgraaf.

17 oktober 2013

Vragen aan het college in Landgraaf.

Naar aanleiding van een een aanbesteding op het gebied van automatisering heeft de SP in Landgraaf een aantal vragen hierover gesteld aan het college van B&W. Doe van deze automatisering is de werkprocessen voor de ambtenaren te stroomlijnen. 

Concreet betrekkend dit dat er steeds meer digitale dienstverlening komt en dat burgers waarschijnlijk steeds minder ene vakambtenaar te spreken krijgen. Ook kun je je afvragen in oeverre deze aanbesteding zinnig is. Er zijn al gevorderde plannen om met Brunssum een ambtelijke fusie aan te gaan. Kortom voldoende reden om vragen te stellen.

Met grote interesse heeft de SP fractie kennis genomen van de op  TenderNet.nl gepubliceerde aanbesteding van een ICT dienst van de gemeente Landgraaf, zie bijlage.

Uiteraard is de SP een groot voorstander van het publieksvriendelijker maken van de diensten van de gemeente. Toch geeft deze aanbesteding wat ons betreft reden tot enkele vragen.
1.

Bij de gunningcriteria is aangegeven dat het hier gaat om de economisch meest voordelige inschrijving. In deze tijden van crisis een begrijpelijk punt. Qua beleid spreken zowel raad als college zich echter steeds uit voor ‘social return’. Waarom wordt ‘social return’ wel naar buiten toe beleden maar in deze aanbesteding niet als criterium meegenomen?

2.

Zuid-Oost Limburg is een regio met traditioneel hoge werkloosheid. Ook is er een trek van hoger opgeleiden naar andere delen van het land. Waarom is de regionale werkgelegenheid niet meegenomen binnen de gunningscriteria?

3.

Landgraaf is samen met de gemeente Brunssum bezig in een traject naar een ambtelijke fusie. De introductie van dit ICT onderdeel vergt een nieuwe werkwijze van het ambtelijk apparaat. Waarom nu dit traject met een andere werkwijze ingaan terwijl er straks afstemming moet komen met Brunssum?

4.

Lopende de fusiebesprekingen van het ambtelijk apparaat, is de SP fractieverbaasd dat een dergelijke langdurige investering niet in gezamenlijkheid gedaan wordt. Zou bij een afstemming met Brunssum aanbestedingsvoordeel (schaalvoordeel) te krijgen zijn?

5.

Vind u het verstandig, vooruitlopende de ambtelijke fusiebesprekingen met Brunssum, de ambtenaren met een nieuwe werkwijze te confronteren.

6.

Vanuit een werkproces is een en ander te begrijpen, maar is het college van mening dat het voor de klant, onze burger, een kwalitatieve verbetering is als hij niet meer met de vakambtenaar kan bellen/mailen/etc. maar dit moet doen via een tussenschakel? En zo ja graag uitleg hoezo?

7.

Landgraaf heeft een vergrijzende bevolking waarvan een groot deel grote afstand heeft tot digitale dienstverlening. Met deze aanbesteding lijkt het dat de ICT het dienstverleningsproces gaat sturen. In hoeverre blijft de dienstverlening van de gemeente Landgraaf beschikbaar voor de burger die over een kwestie met een vakambtenaar wil bellen of spreken?

Reactie toevoegen

U bent hier