h

Randweg Abdissenbosch

16 februari 2013

Randweg Abdissenbosch

randweg Abdisschenbosch Uit correspondentie (brieven en mail) blijkt dat de provincie Limburg zich ambtelijk en bestuurlijk actief inzet voor de randweg Abdissenbosch en de aansluiting hiervan op het Duitse wegennet via de nieuw te bouwen "Ortsumgehungsstrasse L42neu".

Van Duitse zijde wordt meermaals aangegeven dat er voorlopig geen geld is om deze weg te bouwen. Wel wil men aan de realisatie van deze weg meewerken als van Nederlandse kant alle kosten gedragen worden. Gedeputeerde Koppe ziet met deze duidelijke stellingname nog altijd mogelijkheden om in gesprek te gaan. Dit leidt bij de SP statenfractie fractie tot een aantal vragen

Geachte College,

Op 27 februari 2012 heeft CdK Bovens en toenmalig gedeputeerde Janssen een brief ontvangen van het Duitse Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landed Nordrhein-Westfalen. Dit naar aanleiding van een verzoek voor een gesprek over de aanleg van de L42. Een ringweg tussen Geilenkirchen en Übach-alenberg/Scherpenseel in Duitsland. In de brief wordt aangegeven dat een gesprek hierover geen enkele urgentie heeft van Duitse kant. Wel wordt er in deze brief een opening gelaten indien van Nederlandse kant “sãmtliche Kosten – auch die Planungs- und Verwaltungskosten” betaald worden. Deze positie van Duitse zijde wordt nog eens bevestigd in een brief van de Duitse Minister Groschek van 30 november 2012.

In een mail van 23 januari aan Minister Groschek stelt “regionalminister für Verkehr” gedeputeerde Koppe, dat hij op basis van de brief van 30 november 2012 een gesprek wil.

Op basis van bovenstaande ziet de SP fractie graag onderstaande vragen beantwoord

1. Gezien het uitgangspunt van Duitse zijde dat “sãmtliche Kosten – auch die Planungs- und Verwaltungskosten” dan voor rekening van Nederlandse overheden moeten komen, waarin ziet het college op deze basis mogelijkheden om tot realisering van deze weg te komen?
2. Met welk politiek mandaat gaat gedeputeerde Koppe dit gesprek aan?
3. Met welk financieel mandaat gaat gedeputeerde Koppe dit gesprek aan?
4. Op wiens uitnodiging en met welk mandaat en doelstelling heeft de omgevingsmanager van de Provincie Limburg op 23 januari 2013 deelgenomen aan een gesprek met afgevaardigden van de Landtag Nordrhein-Westfalen?
5. Op wiens initiatief is dit gesprek tot stand gekomen en met welk doel?
6. Bij dit gesprek was ook een afgevaardigde van Stellwerk BV aanwezig. Op hun website staat te lezen: “Een van onze actuele opdrachten is de grensoverschrijdende project coördinatie voor de nieuwe Randweg Landgraaf (NL) – Geilenkirchen (D)”. In dit verband willen wij van u weten wie opdrachtgever voor de firma Stellwerk is, hoe de aanbesteding is verlopen, of er andere gegadigden voor deze opdracht waren en wat de precieze opdracht is.
7. De SP wil weten wat de rol van de formele rol van de Provincie Limburg in dezen is en welke rol of rollen zij informeel inneemt.
8. Gezien de actieve bemoeienis van de gedeputeerden Janssen en Koppe en CdK Bovens in dit dossier wil de SP geïnformeerd worden waar er wel en niet aan de informatieplicht ten opzichte van Provinciale Staten is voldaan.
9. Gezien de actieve bemoeienis van de gedeputeerden Janssen en Koppe en CdK Bovens in dit dossier wil de SP weten hoe het college Provinciale Staten denkt te informeren over hun toekomstige bemoeienis in dit dossier

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn.

Ben Rewinkel
Lid SP fractie Provinciale Staten Limburg.

U bent hier