h

Algemene beschouwingen , begroting 2013, Wijzigingsvoorstellen

9 november 2012

Algemene beschouwingen , begroting 2013, Wijzigingsvoorstellen

De SP heeft een aantal voorstellen ingediend als wijziging op de begroting. Deze staan hieronder, met vermelding van de stemverhouding.

Het amendement om de bezuinigingen op het armoedebeleid ongedaan te maken werd verworpen door het GBBL en de PvdA. Alle andere partijden, van rechts tot links waren vor

De raad van de gemeente Landgraaf bijeen op 08-11-2012

Overwegende dat
− Verleden jaar de raad van de gemeente Landgraaf 240.000 extra oormerkte voor armoedebestrijding
− De doelstelling voor armoedebeleid niet is gedaald
− het college voorstelt het budget uit 2012 voor armoedebeleid te halveren
Is van mening dat
− een halvering van het budget niet toereikend is voor een adequaat armoedebeleid
Besluit
− Naast het extra geld uit het accres, structureel 120.000 euro extra te oormerken voor armoedebeleid, te beginnen in 2013
− Dit voor 2013 eenmalig te dekken uit de algemene reserve en de structurele dekking onderdeel te laten zijn van het aankomende richtingendebat.

En gaat over tot de orde van de dag

De motie om buitenlandse werknemers op een fatsoenlijke wijze te huisvesten werd door geen enkele andere partij gesteund.

De raad van de gemeente Landgraaf bijeen op 08-11-2012

Overwegende dat
− Landgraaf geen gemeentelijke beleid heeft over het huisvesten buitenlandse werknemers.
− Er op diverse plaatsen in het land misstanden met buitenlandse werknemers aan het licht zijn gekomen
− Het huisvesten op het terrein van de werkgever de integratie van deze mensen niet bevordert, het zorgt voor te grote afhankelijkheid van de werkgever en oneerlijke concurrentie
Is van mening dat
− Het noodzakelijk is gemeentelijk beleid op te stellen om misstanden in de toekomst te voorkomen.
− Het niet wenselijk is om buitenlandse werknemers te huisvesten op het terrein van de werkgever
Draagt het college op
− Gemeentelijk beleid op te stellen voor het huisvesten van buitenlandse werknemers waarbij het onmogelijk wordt om buitenlandse werknemers te huisvesten op het terrein van de werkgever.
− Samen met woningcorporaties en werkgevers om tafel gaat zitten om een plan te maken voor de huisvesting en integratie van de buitenlandse werknemers in de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag

Ook heeft de SP een motie ingediend om de salarissen van de wethouders niet sterker te laten stijgen dan die van ambtenaren. ier hier kreeg de SP van geen enkele andere partij steun.

De raad van de gemeente Landgraaf bijeen op 08-11-2012

Overwegende dat
− Een stijging van de lasten 2013 met afgerond 35.000 euro in verband met de stijging van de salarissen van met name het college van B & W is opgenomen
− Dat ambtenaren voor 2013 op de zogenaamde nullijn zitten
− Dat ook vele andere werkenden en niet-werkenden op de nullijn zitten of zelfs moeten inleveren
Is van mening dat
− Een salarisstijging van B & W niet meer mag bedragen dan die van ambtenaren.
Draagt het college op
− Voor het college van B & W eenzelfde salarisontwikkeling aan te houden zoals die ook voor ambtenaren geldt.
− Het hierdoor uitgespaarde bedrag te gebruiken voor verbetering van het armoedebeleid.

En gaat over tot de orde van de dag

U bent hier