h

algemene beschouwingen , begroting 2013 2e termijn

9 november 2012

algemene beschouwingen , begroting 2013 2e termijn

HERINDELING

De heer Mevissen bracht een aardig element in de discussie. De kwestie herindeling afhankelijk maken van het al dan niet slagen van het Pact van Parkstad.

Gemeentelijke herindelingen leidt vrijwel altijd tot grotere gemeenten met bestuurders die op grotere afstand zitten. Daarom vindt de SP dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met het samenvoegen van gemeenten.

Als er toch al wordt besloten om gemeenten samen te voegen, dan moet rekening gehouden worden met de mening van de burgers van de betrokken gemeenten, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een referendum.

Het wel of niet slagen van een een ambtelijk convenant zal bij ons niet een kernelement van de discussie zijn. Wel de beleving van de inwoners.

De woordkeuze van de heer Mevissen en het GBBL zou kunnen leiden tot de gedachte dat het GBBL bij mislukken van het Pact van Parkstad automatisch richting herindeling gaat. Voorzitter, het aantal onderwerpen waarop binnen Parkstad met alle gemeenten wordt samengewerkt, is na al die jaren nog maar heel beperkt.

ARMOEDEBELEID

Een gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen.
Het aantal huishoudens dat door deze regering met hun hypotheek, met hun woning, "onder water" komt te staan is als het gevolg van het niet terugdraaien van het Kunduz akkoord al 1 miljoen. De cumulatie van andere maatregelen zoals ziekenfondspremie, kinderopvang, BTW, overheveling van taken, belastingmaatregelen etc etc. maken dat wij er als volksvertegenwoordigers hiervoor zorg over moeten hebben.
Niet alleen zorg over .... maar ook moeten zorgen voor. Te beginnen met de mensen die het so wie so al het moeilijkst hebben.
Als we voor deze begroting stemmen dan verlagen we het budget voor armoedebeleid van 240.000 euro, naar 120.000 euro. Dit is niet onze keuze en dat past ook niet bij de signalen die deze raad in het afgelopen jaar heeft afgegeven.
De SP roept de collega's hier in de raad op, om de bezuiniging op het armoedebeleid ongedaan te maken om te beginnen door ons amendement te ondersteunen.
Ambtelijke capaciteit

Als we nu als met de ambtelijke kwaliteit en kwantiteit tot aan de enkels in het water staan. Dit ook nog eens op het sociale domein, dan geven twee wethouders een gigantisch probleem aan.
Wat er nog op ons afkomt met de Wet naar Vermogen, transitie Jeugdzorg, Overheveling AWBZ naar Wmo en dan heb ik het nog niet eens over Licom' dan is een plan van aanpak nodig. Een plan dat er al had moeten zijn.
Op Licom na zijn het problematieken die we al lang hadden kunnen zien aankomen. Dus ik dank de wethouders voor de openheid maar tevens de waarschuwing om op dit punt niet te verzaken.

Wethouder Leunissen is ondanks dat hij in hoog tempo sprak, ondanks dat hij kort en bondig was, nauwelijks verder is gekomen dan beantwoording van de vragen van de eerste spreker. Hier moeten een een andere vorm voor komen. Graag willen we hem vragen om in zijn reactie in tweede termijn t beginnen met de vragen en opmerkingen van de SP over het zwembad.

Het amendement en moties van de SP.
Het amendement
wordt het netwerken of armoede

U bent hier