h

algemene beschouwingen , begroting 2013 1e termijn

9 november 2012

algemene beschouwingen , begroting 2013 1e termijn

Onderstaande tekst is uitgesproken door fractievoorzitter Ben Rewinkel tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 2013

Toen ik 6 jaar geleden begon met mijn raadswerk voor de SP kregen alle raadsleden een informatieboekje met als titel “de raad is de baas” .
In Landgraaf gebeurt best een en ander, maar duidelijk is dat NIET de Raad de baas is. We hebben hier een college van B & W dat de boel regelt waarbij de gemeenteraad niet de baas is, maar zelfs een blok aan het been lijkt.

Neem Carré.

Juni dit jaar moesten de burgers en gemeenteraadsleden uit de media horen dat het nieuwe Carré niet doorgaat.
Carré dat door de vorige coalitie, EN de huidige coalitie geprioriteerd werd. Waarvan het coalitieconvenant nog schreef: “Bij de grote investeringsprojecten worden KIA en Zwembad in de tijd doorgeschoven. Carré blijft echter de hoogste prioriteit houden”.

Wethouder Leunessen zag in 2006, na de sloop, alleen maar problemen. En sindsdien, er is dermate getreuzeld dat de verenigingen dat gedaan hebben wat ze moesten doen, namelijk voor zichzelf zorgen en elders onderdak vinden. Dit college, deze wethouder is er in geslaagd om
• tegen de wil van twee coalities in,
• tegen een belangrijk punt uit het huidige coalitieakkoord in,
• tegen de prioritering van de meerderheid van de gemeenteraad in.
• Tegen dit alles in, is hij er in geslaagd het project Nieuw Carré, de nek om te draaien.
• Dit besluit is zelfs genomen zonder met de gemeenteraad hierover in gesprek te gaan

• Knap dat dit gelukt is zonder dat de coalitiefracties hier maar iets over hebben gezegd. De hoogste prioriteit van de coalitie wordt door het college niet uitgevoerd. De Raad is de baas ?

Neem armoedebestrijding.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 diende de SP fractie een motie in om het extra geld uit het gemeentefonds structureel te oormerken voor armoedebestrijding vanaf 2012. Het ging om een bedrag van 240.000 euro. Onze motie werd unaniem aangenomen en door het college ook nog eens gesteund.

Tijdens het richtingendebat in april 2012 bleek er nog niets gebeurt te zijn met deze motie. Door de hele raad werd er schande van gesproken.

De heer Smeets gaf toen aan dat het voor de PvdA de hoogste prioriteit had om deze gezinnen in acute nood te helpen. Mevrouw Willemsen van het GBBL vroeg de wethouder om beleid te gaan maken en ik citeer: “en dan wel heel snel”

Besloten werd om een klein bedrag van de 240.000 euro vrij te maken om de ergste nood te verlichten voor gezinnen. Vervolgens zou er na de zomer er een integrale afweging gemaakt moeten worden over hoe we het beste de geoormerkte gelden konden inzetten voor het armoedebestrijding.

Tijdens de raadsvergadering van juni 2012 bleek dat er nauwelijks een begin was gemaakt om het beleidsplan ISDBOL uit 2010 uit te voeren.

Bovendien was het voor de wethouder nog onbekend hoeveel geld er in de pot zat voor armoedebeleid voor 2013 en verder. Dit terwijl er een motie lag die al reeds voor 2012 structureel 240.000 euro oormerkte. Je vraagt je af hoe de nieuwe wethouder door zijn ambtenaren ingewerkt is.

Oh ja. De door de raad gevraagde effectrapportage. Een verslag en inzicht wat de effecten van het bezuinigingen op het armoedebeleid zijn… Ze zijn er nog steeds niet. Wat er wel is, is een paar velletjes van ISD BOL, maar hierin geen woord over hoe de armsten in deze gemeente getroffen worden door het nieuwe beleid.

Overigens was er tijdens datzelfde debat van 11 juni was er een pikante discussie tussen de heer Ancion en wethouder Verbraak. Het antwoord van wethouder was o.a dat een discussie zonder de onderzoeken eigenlijk een onmogelijke zaak is. Wethouder Verbraak deed een harde toezegging.

Wat weten we nu van het effect van de bezuinigingen op het armoedebeleid voor de mensen die het betreft? NIKS, dames en heren, helemaal niks.

De voorstellen uit de RaadsInformatieAvond van 16 oktober zijn prima, maar deze hebben geen link naar de aanpak van nood op bij de mensen waarom het gaat.

Het college stelt voor om niet langer 240.000 euro te oormerken voor armoedebestrijding, maar nog slechts de helft, 120.000 euro. Het college stelt voor om de prioriteit voor armoedebestrijding bij de Landgraafse inwoners te verlagen, omdat het rijk bezuinigt.

Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Immers is de 120.000 euro maar net voldoende de langdurigheidstoeslag en de noodmaatregelen te kunnen betalen. Volstrekt onvoldoende om een goed armoedebeleid uit te voeren. Hierover een amendement. Nogmaals: de nood is hoog.

Monumenten
Heel kort. Landgraaf heeft nog steeds geen gemeentelijk monumentenbeleid. De wet- en regelgeving om gebouwen, ook met historische waarde, te slopen is vereenvoudigd. Daarom een motie om gebouwen, al dan niet met historische waarden, niet zonder meer te laten slopen.
LICOM
Ik ga hier nu nog niet veel over zeggen. Wel relevant is dat de gezamenlijke gemeenten een grote verantwoordelijkheid naar zich toe hebben getrokken. In het belang van de SW-ers en ook de cao werknemers zal de SP de ontwikkelingen op de voet volgen. In dit verband dank voor de eerdere toezegging om hierover een aparte raadsvergadering te beleggen.
Ook wil de SP er aan herinneren dat een van de redenen om LICOM als NV op te heffen was, het meer zeggenschap krijgen als gemeente over het reilen en zeilen van de sociale werkvoorziening. Ook hier zal de gemeenteraad niet alleen inzage moeten hebben, maar ook zeggenschap. U weet, De Raad is de baas.
ZWEMBAD
Landgraaf heeft een zwembad, maar de vraag is hoe lang nog. Het college zou met voorstellen komen waaruit de raad zou kunnen beslissen. Renovatie en nieuwbouw. Een uitgeklede versie of een robuuste versie. De voorstellen zouden er voor eind mei zijn In februari ontving de raad een brief waar werd aangekondigd dat er in mei geen verschillende voorstellen zouden liggen, maar een haalbaarheidsstudie naar slechts 1 variant, Parc Heigank. Toen deze er in juni nog niet was stelde de SP hierover vragen. Er werd uitstel gevraagd tot september/oktober ivm aanvullend onderzoek. Tijdens de commissievergadering vroeg de SP wederom naar waar de haalbaarheidstudie naar Parc Heigank blijft. Antwoord van wethouder Leunessen was dat dit aan het begin van volgende jaar zou zijn. Wederom uitstel. Overigens stelde het GBBL op 18 september hierover ook vragen in hun art. 41 brief over de verenigingen in de Brandpoort. In deze brief maken zij zich zorgen over het voortbestaan van de diverse verenigingen als deze ontwikkelingen te lang gaan duren. Deze zorgen delen wij. In de huidige situatie van Sportcomplex In de Bende nemen de calamiteiten toe, de kosten stijgen en de nemen de activiteiten af. Als we nog lang wachten dan is er geen haalbaarheidsstudie meer nodig. Dan weten we met zijn allen dat een zwembad in Landgraaf niet meer haalbaar is. De vraag die opkomt is: Gaan we hier een zelfde verhaal krijgen als bij Carre? Daarom moet er snel de beschikbare informatie op tafel komen zodat de raad hierover een besluit kan nemen. Immers, de raad is de Baas.
DE BUITENRING
Voorzitter ik sluit af met een opmerking over de Buitenring Parkstad. Onlangs is in Provinciale Staten besloten dat er nu echt geen cent meer bij mag komen. Gedeputeerde Koppe heeft dit toegezegd met de vermelding dat anders zijn kop wel eens kon rollen.
De kans dat wethouder Janssen de 1.750.000 euro voor een knelpunt krijgt mag bijzonder klein geacht worden. Ik hoop dat hij hier nog niet erg hard op gerekend heeft, anders hebben we nu al een flink gat in de begroting.

Voor wat betreft de Steun van de SP voor deze begroting. We doen deze weging na de tweede termijn en onze steun is mede afhankelijk van de steun voor onze motie over het armoedebeleid.

U bent hier