h

vragen over uitvoering motie tegen graaiers

18 september 2012

vragen over uitvoering motie tegen graaiers

November verleden jaar heeft de gemeenteraad van Landgraaf een SP motie inzake grootverdieners door het college gesteund en unaniem aangenomen.
Deze motie luidde:

De gemeenteraad van Landgraaf in vergadering bijeen op 10 november 2011,

Overwegende:
De grote maatschappelijke onvrede over hoge beloningen van bestuurders in de (semi-) publieke, sector,
Dat deze bestuurders (deels) worden betaald met door burgers opgebracht belastinggeld;

Constaterende:
De mogelijkheid van de gemeente om de gemeentelijke regelingen/subsidie zo te wijzigen, dat organisaties met bestuurders of personeelsleden in dienst die meer verdienen dan de rninister- president kunnen worden gekort op hun subsidie;

Spreken uit:
Het college de opdracht te geven om te komen met een wijziging in de gemeentelijke regelingen/subsidies.

Deze korting bestaat uit het totale bedrag dat personeelsleden van de betreffende organisatie boyen de premier-norm (193.000 euro) verdienen.

De gemeente Landgraaf doet op meerdere manieren zaken met de woningverenigingen. Niet in de letter, maar wel in de geest van deze motie verwachten we van het college een helder standpunt. Temeer daar de huurders van Hestia nu al bijna 50 euro huur per jaar voor één bestuurder betalen, salaris van de anderen nog niet meegerekend. Reden om het college een aantal vragen te stellen

Betreft: Vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde

Onderwerp: fusie woningverenigingen
Landgraaf, 18-09-2012

Geacht College,

In april dit jaar bereikte ons het bericht dat de raden van commissarissen van de woningstichtingen Land van Rode, Ubach over Worms en Hestia hun goedkeuring hebben gegeven aan een fusie van deze drie organisaties per 1 januari 2013. In een artikel uit april 2012 op de nieuwssite van L1 staat dat ondernemingsraden, huurdersorganisaties en gemeenten, naast het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming moeten geven voor de fusie.

Vraag 1: klopt de informatie van L1 dat ook gemeenten, in deze Landgraaf en Kerkrade, toestemming moeten geven voor de fusie? Zo ja, wanneer gaat u deze vraag aan de gemeenteraad voorleggen? Zo nee, klopt de informatie van de nieuwssite van L1 niet of acht u het anderzijds een collegeverantwoordelijkheid?

De gemeenteraad van Landgraaf heeft op 10 november 2011 unaniem een motie van de SP aangenomen over grootverdieners. De gemeente Landgraaf doet op diverse manieren zaken met de woningencorporaties Hestia en Ubach over Worms. Denk hierbij aan de leningen die nog uitstaan voor een bedrag van om en nabij een miljoen euro maar ook overeenkomsten zoals bij het centrumplan Schaesberg. Eén van de bestuurders van de nieuwe corporatie verdient nu al bij Hestia een bedrag van ca. 275.000 euro. Hiermee is hij per verhuurde woning zowat de best-verdienende bestuurder van een woningcorporatie in Nederland. Ook wordt niet alleen de Balkenendenorm maar ook de norm van de eigen koepel van Aedes met voeten getreden. Zie voor bedragen en aantallen http://www.woonbond.nl/pages/nieuws/downloads/topsalarissen2010.pdf

Vraag 2: Bent u het met de SP eens dat in het kader van de geest van genoemde motie de relatie van de gemeente Landgraaf met genoemde woningcorporaties opnieuw bezien moet worden en zo ja op welke wijze bent u dit van plan. Zo nee, waarom niet.
Naast deze ene directeur/bestuurder zullen er in de nieuwe organisatie nog drie directeuren/bestuurders benoemd worden.

Vraag 3; vindt het college het acceptabel dat een substantieel deel van de huur die onze inwoners opbrengen enkel voor het salaris van bestuurders zijn?

Vraag 4; Uit de berichtgeving is te lezen dat er mogelijk ontslagen bij personeel volgen. Dit bij corporaties die financieel gezond zijn. Is het college bereid de fusiepartners op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te wijzen, zeker daar waar zij kennelijk niet bereid zijn in de bestuurlijke top te snijden? Zo ja, op welke wijze gaat het college dit doen en zo nee, waarom niet?

Vraag 5; de gemeente Landgraaf zal waarschijnlijk vanaf 2013 op het gebied van woningverhuur geconfronteerd worden met een (bijna) monopolist. Wat zal de betekenis hiervan zijn, volgens het college, op ons woning- en herstructureringsprogramma?

Wij verwachten uw beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier