h

Vragen over inschakeling commerciële bedrijven door Licom

21 juni 2012

Vragen over inschakeling commerciële bedrijven door Licom

groenkwaliteit Landgraaf
De gemeenteraadsleden ontvingen vandaag een brief van het college waarin werd gesteld dat de onkruidbestrijding in Landgraaf door Licom achter loopt op schema. De gemeente Landgraaf staat nu toe dat Licom commerciële bedrijven gaat inschakelen om de achterstand in te lopen. Een vreemde zaak als er nog heel veel mensen op de wachtlijst staan voor reen plek bij Licom. Reden voor de SP om een aantal ritmische vragen te stellen. Ook stelt het college dat dit "budgettair neutraal" zal zijn. Dit lijkt een raar verhaal omdat de extra lasten voor het noodlijdende Licom links of rechtsom door de gemeenten betaald zullen worden. Reden genoeg om een aantal vragen te stellen

Geacht College,

Vandaag ontvingen wij per mail uw brief over de achterstand bij de bestrijding van onkruid. U heeft Licom opdracht gegeven de achterstand weg te werken waarbij in tegenstelling tot de aanbesteding extra mensen / machines bij marktpartijen ingehuurd mogen worden.

Deze handelswijze roept bij de SP fractie een aantal vragen op.

1. wat is de reden waarom er bij Licom achterstand is ontstaan in de bestrijding van onkruid en daardoor aantasting van de beeldkwaliteit van Landgraaf? Is er bij Licom te weinig personeel, zijn er organisatorische problemen, zijn er voor Licom andere prioriteiten of is er een andere reden?
2. is het probleem van incidentele aard of is er hier een structureel probleem?
3. Is het bestek op dit punt goed geformuleerd of zijn de eisen van de gemeente Landgraaf hier te hoog gesteld?
4. U staat Licom toe af te wijken van de aanbesteding. Welke consequenties kan dit hebben voor andere inschrijvers? Ontstaan hierdoor mogelijk claims van andere inschrijvers?
5. U staat toe extra mensen / machines van marktpartijen te mogen inhuren. Zijn er dan onvoldoende SW-ers om dit werk te doen? Is er geen wachtlijst meer van Landgraafse SW-ers? Zijn er ook onvoldoende mensen uit de andere Parkstad Limburg gemeenten die op de wachtlijst staan?
6. Was het ook mogelijk geweest om voor dit werk werklozen in te schakelen via ISD BOL?
7. U schrijft dat deze inhaalslag budgettair geen consequenties heeft. Dit is natuurlijk enkel waar vanuit het perspectief van de gemeente Landgraaf. Voor het noodlijdende Licom kan het niet anders dan dat dit wél consequenties heeft. Uiteindelijk komen de extra kosten voor rekening van de deelnemende gemeenten. Heeft u dit in uw overwegingen meegenomen?

Wij verwachten uw beantwoording innen de daarvoor gestelde termijn,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier