h

Opnieuw illegale huisvesting in de Kakert

25 juni 2012

Opnieuw illegale huisvesting in de Kakert


Opnieuw zijn de illegale caravans/bouwsels bij een boerderij in de wijk de Kakert bewoond. November verleden jaar heeft de SP deze situatie aangekaart. De buitenlandse werknemers zijn toen vertrokken, maar de illegale bouwsels niet. Nu, een half jaar later, zijn alweer diverse bouwsels bewoond. Dit terwijl duidelijk is dat het niet mag vanwege het bestemmingsplan, niet mag omdat er geen omgevingsvergunning is en niet mag vanwege het kwaliteitsbeeld van de gemeente.
Steeds meer dringt zich ook de vraag op in hoeverre de gemeente Landgraaf in staat is haar eigen beleid te handhaven.

Het is in Landgraaf niet nodig om werknemers op een dergelijke manier onder te rengen. Er zijn voldoende leegstaande woningen die voor kortere of langere tijd verhuurd kunnen worden.

Geacht College,

Op 19 september en 3 oktober 2011 hebben wij u vragen gesteld over de huisvesting van Oost-Europese werknemers in bouwsels en caravans aan de Kasteelweg in de Kakert. Wij hebben uw uitgebreid antwoord van 14 pagina’s op 4 november ontvangen.

Naar aanleiding van ons schrijven heeft u gecontroleerd en destijds deels gehandhaafd. Eén van uw conclusies was dat de betreffende ondernemer niet beschikte over de benodigde vergunningen voor het plaatsen van caravans en het huisvesten van de werknemers in caravans/bouwsels. Ook bleken de caravans/bouwsels strijdig met het bestemmingsplan en omgevingsvergunning. U was verder ook niet bereid over te gaan tot legalisatie van de door de SP beschreven situatie.

Tot onze verbazing zijn de caravans/bouwsels tot op de dag van vandaag nog steeds niet verwijderd. Verder hebben we moeten constateren dan er wederom een aantal bouwsels bewoond zijn door buitenlandse werknemers.

We moeten dus constateren dat het optreden van de gemeente niet geleid heeft tot een verandering van de situatie zoals wij die verleden jaar hebben beschreven.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de caravans/bouwsels nog steeds niet zijn verwijderd ondanks dat dit niet toegestaan is op grond van omgevingsvergunning en bestemmingsplan?
2. Bent u op de hoogte van het feit dat er opnieuw werknemers worden gehuisvest in genoemde caravans/bouwsels?
3. Waarom wordt er door de gemeente Landgraaf niet handhavend opgetreden terwijl er door de betreffende ondernemer een terrein is ingericht dat strijdig is met landelijke, provinciale en gemeentelijk ruimtelijk beleid? Er worden diverse regels en voorschriften aan de laars wordt gelapt.
4. Zijn er door de ondernemer met de gemeente Landgraaf afspraken gemaakt die niet bij de gemeenteraad bekend zijn?
5. Zo ja, wat zijn deze afspraken
6. Zo nee, waarom komt de gemeente Landgraaf niet tot handelen?
7. Hoe denkt de gemeente toekomstig bij andere overtreders van regels op het gebied van ruimtelijke ordening te treden als hier een precedent is van jewelste?
8. Wat is het doel van het opstellen van bestemmingsplannen als er geen handhaving is?
9. Bent u het met de SP eens dat de bestuurskracht van de gemeente Landgraaf door het niet handhaven in deze casus, een grote schade oploopt?

De SP is van mening dat huisvesting van (buitenlandse) werknemers op het terrein van een werkgever niet wenselijk is. Er zijn wat dit betreft voldoende voorbeelden waarbij dit leidt tot uitbuiting. In Landgraaf en de directe omgeving is voldoende leegstand van woningen om deze werknemers op een fatsoenlijke manier te huisvesten.

10 Wat gaat u op het gebied van handhaving in dit geval doen en op welke termijn?

Wij verwachten uw beantwoording innen de daarvoor gestelde termijn,

Namens de SP Landgraaf,

Ben Rewinkel

U bent hier