h

Landgraaf wacht op antwoord van college over zwembad.

13 juni 2012

Landgraaf wacht op antwoord van college over zwembad.

In de Bende Logo
In Landgraaf bestaat al lange tijd onzekerheid wat er met zwembad In de Bende gaat gebeuren. Ook nadat allang duidelijk is dat er geen Waterworld gaat komen blijft de onzekerheid voor het zwembad bestaan. Ondanks een motie en toezeggingen van het college blijft het college afgesproken termijnen overschrijden. Dit terwijl het zwembad steeds meer sporen van slijtage en achterstallig onderhoud laat zien. Wij willen graag dat het college op dit dossier voortvarender te werk gaat en goed communiceert met de vele verenigingen die van het zwembad gebruik maken.
Vandaar dat we aan het college een aantal vragen hebben gesteld,

Geacht College,

Er bestaat al te lang onzekerheid over de toekomst van zwembad In de Bende. De SP is van mening dat op korte termijn er duidelijkheid verschaft moet worden over de toekomst aan verenigingen, klanten en personeel. Daarom dienden wij, samen met andere fracties, bij de behandeling van de begroting 2012 is een motie hierover in. De motie werd unaniem aangenomen. De tekst van het besluit luidt als volgt:

“Besluit dat het college in het voorjaar van 2012, uiterlijk 31 mei 2012, een plan van aanpak aan de raad voorlegt, waarin de alternatieven inclusief financiële onderbouwing aan de orde komen.”

Het is inmiddels half juni 2012, en daarmee is de datum van 31 mei 2012 verstreken. Daarom vragen wij om opheldering:

1. Wat is de oorzaak dat er nu nog geen plan van aanpak ligt zoals deze door de raad is gevraagd?
2. Waarom heeft het college de raad nog niet geïnformeerd over de overschrijding van de termijn van 31 mei 2012?
3. Waarom heeft het college de raad niet gevraagd voor uitstel?
4. Wanneer denkt het college het plan van aanpak, met alternatieven en financiële onderbouwing, te kunnen presenteren?

Op 10 februari 2012 ontving de raad van het college een brief waarin u de raad informeerde over een haalbaarheidsstudie naar een multifunctioneel sportcomplex Heigank. In deze brief geeft u aan dat medio mei 2012 de studie, uitgevoerd door bureau Drijver en Partners, gereed zal zijn. Het is zoals eerder aangegeven inmiddels half juni 2012, en daarmee ligt medio mei 2012 al weer achter ons. In deze brief wordt er overigens geen signaal afgegeven dat de datum van 31 mei 2012 voor het presenteren van een plan van aanpak aan de raad niet gehaald zal worden. Ook hierover een aantal vragen:

5. Is het haalbaarheidsonderzoek naar het scenario Park Heigank inmiddels klaar?
6. Zo ja, Wanneer zullen de resultaten hiervan aan de raad worden gepresenteerd?
7. Zo nee, wat is de reden van de vertraging?

Tevreden gebruikers en verenigingen zijn voor de toekomstige exploitatie van het zwembad belangrijk. De SP is van mening dat hiervoor een goede communicatie met de huidige gebruikers en verenigingen van groot belang. In de brief van 10 februari 2012 spreekt het college zelf van: “De huidige betrokkenheid vasthouden en verbeteren door enerzijds een goed vrijwilligersbeleid en anderzijds een breed en flexibel klantgericht verenigingsaanbod”. De SP vind het daarom belangrijk om gebruikers en verenigingen in een vroegtijdig stadium bij het proces te betrekken. Hierover de volgende vragen:

7. Welke gebruikers en verenigingen die op dit moment van Sportcomplex In de Bende gebruik maken zijn geïnformeerd over het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.
8. Zijn dit alle gebruikers en verenigingen die van de huidige accommodaties gebruik maken?
9. Welke gebruikers en verenigingen zijn gevraagd om input te leveren voor het haalbaarheidsonderzoek?
10. Zijn dit alle gebruikers en verenigingen die van de huidige accommodaties gebruik maken?
11. Op welke wijze gaat u gebruikers en verenigingen betrekken in het proces om te komen tot realisatie van de toekomstige accommodaties?

Wij verwachten uw beantwoording innen de daarvoor gestelde termijn,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier