h

Verhuizen naar Landgraaf en Wmo, het blijft een probleem

3 mei 2012

Verhuizen naar Landgraaf en Wmo, het blijft een probleem

verhuizen
Tijdens de raadsvergadering van 26 april bracht de SP, mede gesteund door GroenLinks, een motie in om te voorkomen dat mensen die naar Landgraaf verhuizen een periode zonder huishoudelijke hulp komen te zitten. We hebben de motie ingetrokken toezeggingen van de wethouder. Deze week kregen we de toezeggingen.

Eerst de motie:

-----------
MOTIE
De gemeenteraad van de gemeente Landgraaf in vergadering bijeen op 26 april 2012
Overwegende dat:
 Continuïteit van zorg, dus ook huishoudelijke zorg, voor mensen met een beperking van belang is
 Dat deze niet gegarandeerd is als mensen van een andere gemeente naar Landgraaf verhuizen
 Dat de Wmo-raad in deze een duidelijk advies heeft gegeven naar aanleiding van de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012.
Is van mening dat:
 Indien mensen met een indicatie voor huishoudelijke hulp vanuit een andere gemeente naar Landgraaf verhuizen, deze vorm van hulp gecontinueerd moet blijven tot er in Landgraaf een nieuwe beschikking is afgegeven.
 Het gebruik van een hardheidsclausule niet voor dergelijke situatie bedoeld is, bij veel inwoners niet bekend is en dus ook niet hiervoor gebruikt zou moeten worden.
Besluit:
 Dat de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf 2012 aangepast wordt, zodanig dat mensen die met een indicatie voor huishoudelijke hulp vanuit een andere gemeente naar Landgraaf verhuizen deze hulp gecontinueerd krijgen tot het moment dat er in Landgraaf een nieuw besluit is genomen
En gaat over tot de orde van de dag:
Fractie SP Fractie GROENLINKS
Ben Rewinkel Ton Ancion

--------
Het antwoord van de wethouder was het volgende :

Artikel 24. Verhuizing uit een andere gemeente
1. Bij een voorgenomen verhuizing naar Landgraaf, kan ten hoogste 6 maanden voorafgaand aan de verhuizing een aanvraag voor continuering van een bij de vertrekkende gemeente geboden voorziening bij de gemeente Landgraaf worden ingediend.
2. Indien een aanvraag ten minste drie maanden voorafgaand aan de verhuizing bij het college wordt ingediend, wordt bij het nemen van de beslissing de bestaande voorziening in elk geval voortgezet tot de datum waarop die beslissing wordt genomen, tenzij het een woonvoorziening betreft.
3. Het college is bevoegd op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, waarbij de aanvrager nog geen inwoner is van de gemeente Landgraaf, voorwaardelijk te beslissen.

--------

Dit antwoord is echter niet in de geest van de motie, vandaar onze onderstaande vragen:

Geacht College,

De fractie van de SP is blij dat de argumenten van de Wmo-raad en onze argumenten geleid hebben tot een wijziging van de “nadere regels Wmo” door de toevoeging van een artikel 24. Het is wat de SP betreft een eerste stap in de goede richting.

Mensen die via koop of huur een woning in Landgraaf verwerven hebben doorgaans geen 6 maanden vooraf zekerheid over deze verhuizing. Ook drie maanden is in dezen veelal niet realistisch. Veelal zal het een kwestie van hooguit enkele weken zijn voordat men kennis van een datum van verhuizing heeft.

Ook zal het niet bekend zijn dat zo ver vooraf een aanvraag Wmo ingediend moet worden. Het is al een hele klus om de regels in de eigen gemeente te kennen, laat staan een nieuwe gemeente.

Het ligt meer in de lijn te verwachten dat nieuwe inwoners van Landgraaf tijdens de overschrijving in de burgerlijke stand ook de aanvraag huishoudelijke hulp zullen doen. Ons lijkt dat in een dergelijke situatie het college eveneens bevoegd zou moeten zijn om voorwaardelijk te beslissen.

Vraag: Bent u bereid de ‘nadere regels Wmo’ zodanig aan te passen dat ook een aanvraag op of direct aansluitend aan de overschrijving in het bevolkingsregister nog kan leiden tot een voorlopige voorziening door het college voor huishoudelijke hulp.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier