h

Wateroverlast fiets- en voetgangerstunnel

24 oktober 2011

Wateroverlast fiets- en voetgangerstunnel


Eind augustus was het alweer zover. Deze keer stond het water 1.70 meter hoog in de fiets- en voetgangers- tunnel onder de binnenring. Ook was de tunnel tot de volgende dag afgesloten. Ook in juli 2009 was er ook al zo'n gevaarlijke situatie. Ook toen hebben we hierover het college bevraagd. Fietsers en voetgangers moesten toen en ook nu weer de binnenring oversteken terwijl het auto- en vrachtverkeer hier totaal geen rekening mee houdt.
In 2009 beloofde wethouder Freed Janssen (GBBL) dat het probleem opgelost zou worden. Helaas pindakaas. Toen stond het water 47 centimeter hoog, nu 170 centimeter.
Hieronder de antwoorden van het college op onze vragen.

Wateroverlast fietstunnel

Geachte heer Rewinkel,

Op 28 augustus 2011 heeft u een brief geschreven volgens artikel 41 van het Reglement van Orde van de gemeente Landgraaf. Hierin stelt u vragen over de de fietstunnel onder de Binnenring. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Vraag I: We nemen aan dat u het met de SP eens bent dat het niet acceptabel is dat in een genoemde fiets- en voetgangerstunnel het water tot 1.70 meter hoog staat. Wat gaat u doen, en op welke termijn, om dergelijke calamiteiten te
voorkomen.
Antwoord 1: We zijn het met u eens dat het niet acceptabel is dat een fietstunnel onder water staat. Helaas is dit door de enorme hoeveelheid neerslag wel
gebeurd. Door de afdelingen Ruimtelijke ontwikkeling en BOR is onderzocht hoe dit kan worden voorkomen in de toekomst. Het is nog niet mogelijk om een exacte termijn af te spreken wanneer de maatregelen uitgevoerd worden.

Vraag 2: Heeft u een inventarisatie van alle plekken waar binnen de gemeente regelmatig wateroverlast is?
• Zo nee, waarom niet en bent u bereid deze op korte termijn te maken, uiteraard met een actieplan.
• Zo ja, wil u ons deze, uiteraard met uw actieplan, te beschikking stellen.
Antwoord 2: Ja. Aan de hand van doorrekening van het rioolstelsel en door meldingen zijn de hydraulische knelpunten bij de gemeente bekend. Na uitvoerig onderzoek zijn voor deze hydraulische knelpunten technische oplossingen
voorhanden. Aan deze oplossingen zullen we, gelet op de middelen vanuit het ISW (Integraal Stedelijk Waterplan), een prioritering koppelen. De raad zal geïnformeerd worden over de oplossingsmaatregelen en prioritering.

Vraag 3: De fiets- en voetgangerstunnel (bouwjaar 2009) is niet stortbuienproof. Bent u bereid om toekomstige projecten op het gebied en huizen, wegen en andere projecten te onderzoeken of zij wél stortbuienproof zijn.
Antwoord 3: Bij het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen wordt de hoeveelheid af te voeren hemelwater berekend met buien die voorgeschreven zijn door het waterschap Roer en Overmaas. Zo wordt de minimale afvoercapaciteit getoetst
aan een bui die 1 keer in de 25 jaar en wordt een doorrekening gemaakt met een bui die 1 keer in de 100 jaar voorkomt.

Vraag 4: De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur van de gemeente. Uiteraard kunt u weinig doen bij zaken die slechts zeer incidenteel voorkomen. Stortbuien zijn geen incidenten meer en de verwachting is dat zijn steeds vaker zullen voorkomen. Wat gaat u met uw verantwoordelijkheid doen voor de mensen die bij herhaling wateroverlast hebben.
Antwoord 4: De locaties waar geregeld wateroverlast is zijn bij de gemeente bekend. Voor deze locaties zijn oplossingsmaatregelen bedacht waaraan een prioritering wordt gekoppeld gelet op de middelen die beschikbaar zijn binnen het ISW (Integraal Stedelijk Waterplan). Daar waar het verwacht wordt, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen en we streven er dan ook naar om de knelpunten snel tot het verleden te laten behoren.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

U bent hier