h

Vragen over Rouenhof worden alleen maar meer.

8 augustus 2011

Vragen over Rouenhof worden alleen maar meer.

rouenhof voorzijde
De SP-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college van Burgemeester en Wethouders een groot aantal vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de aankoop van de bouwval aan de Rouenhof.
De beantwoording van de eerdere vragen (zie bijlage) én een aantal nieuwe feiten maakt dat de onduidelijkheid alleen nog maar groter wordt.

Het politieke oordeel over deze dure aankoop zullen we uitstellen tot na de beantwoording. Het mag echter duidelijk zijn dat onze verbazing, en op een aantal punten onze verbijstering, er alleen maar groter op is geworden.

De aankoop is gebaseerd op een verouderd taxatierapport. Kosten van sloop en asbestsanering, komen voor rekening van de gemeente. In het aankoopbedrag wordt de vorige eigenaar gecompenseerd voor kosten waarvan we ons afvragen of die er wel zijn etc.
Het college heeft wat ons betreft hier heel wat uit te leggen.

rouenhof achterkant1

Geacht college,

Op 28 juni hebben wij u vragen gesteld over de aankoop van de bouwval Rouenhof 1.
Wij vroegen u volledige uitleg hoe tot het aankoopbedrag van € 280.000 is gekomen en tevens vroegen wij van u een kopie van de diverse taxatierapporten.

Uw antwoorden én de inzage van het taxatierapport roepen bij ons een aantal vervolgvragen op.
• Het betreffende taxatierapport is een stuk dat in augustus 2009 is gemaakt op verzoek van de inmiddels voormalige eigenaar. Kunt u ons uitleggen waarom u zich bij de aankoop van dit pand laat leiden door een, door de ontwikkelingen van de laatste jaren op de woningmarkt, volstrekt achterhaald taxatierapport.
• Wij willen er u op wijzen dat er sinds de uitgave van het taxatierapport alleen al in 2011 tot twee maal toe (mei en juli) uitslaande branden in het pand zijn geweest. Dit zal de waarde beslist hebben doen dalen en mogelijk is de voormalige eigenaar hiervoor al door zijn verzekering gecompenseerd geweest. Uit niets blijkt dat u dit feit bij de waarde beoordeling heeft laten meewegen. Graag hierover nadere toelichting.
• In de geest van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Landgraaf (zie tabel op pagina 25) zou het gezien de bedragen waarover we spreken redelijk zijn geweest om 3 mogelijk zelfs 5 taxaties te laten doen, onafhankelijk en in opdracht van de gemeente Landgraaf. Graag willen wij van u weten waarom u dit niet heeft gedaan. Waarom bent u in dit geval afgeweken van de geest en intentie van het beleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld.
• Op pagina 33 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid staat: “Inkopen en aanbesteden is een vak, een specialisme. Daarom geven wij aan wanneer beslissers ondersteund worden door een gespecialiseerde inkoper”. Graag uitleg over de wijze waarop en door welke specialist u zich hier heeft doen laten bijstaan in de verwerving van dit pand.

Bij de aankoop stelt u in uw antwoord, dat u de eigenaar schadeloos stellen voor diverse kosten. Graag nadere toelichting op het volgende.
• Kosten rioolaansluiting. Volgens het taxatierapport uit 2009 beschikt het pand wel degelijk over een rioolaansluiting. Waarom neemt u dan hiervoor een vergoeding mee in de betaling van de kostprijs?
• U spreekt over kosten die samenhangen met het realiseren van een nieuwbouw. Wij hebben met onze beperkte mogelijkheden niet kunnen ontdekken dat er een concreet bouwplan is ingediend. Dus ook niet dat de daarvoor verschuldigde legeskosten zijn betaald. En mocht er geen concreet plan zijn ingediend dan komen naast de legeskosten ook de architect kosten, waarmee u rekening heeft gehouden, in een ander perspectief te staan.
• De post renteverlies waarmee u rekening heeft gehouden vraagt voor ons ook nadere uitleg. Zover wij kunnen nagaan is het pand al minimaal sinds 2006 in het bezit van de vorige eigenaar en is een mogelijk renteverlies aan zijn eigen traagheid van handelen te danken. Wat is de reden dat de gemeente Landgraaf hier een vergoeding voor geeft.
• Gezien het aanzienlijke bedrag dat met de nieuwbouwplannen gemoeid en waarvoor u een vergoeding betaald heeft, graag een heldere specificatie over deze € 75.000,00.

Het taxatierapport uit 2009 geeft ook nog te denken op een paar andere punten.
• Aangegeven wordt dat er in de bovenlaag van de grond een lichte verontreiniging voorkomt van PAK en zink. Wordt deze verontreiniging gesaneerd en wie gaat hiervoor de rekening betalen?
• In het taxatierapport staat dat er géén asbestverontreiniging is geconstateerd. Toch heeft uw college op 5 juli 2011 kennis genomen van het feit dat er extra werkzaamheden nodig zijn vanwege asbestsanering, kosten € 6100,00 exclusief BTW. U gaat dit bedrag onttrekken uit de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties. U was dus al enkele weken voor het passeren van de verkoopacte op de hoogte van de kosten van de asbestsanering. Wij willen van u weten waarom u dit dan niet, gezien het taxatierapport op dit punt, als verborgen gebrek heeft aangemerkt en dus van de aankoopsom heeft afgetrokken.
• Het taxatierapport (2009) stelt dat de onderhoudstoestand van de huidige woning dermate slecht is dat slopen van de huidige opstal en vervangen door nieuwbouw de enige optie is. Deze conclusie ten aanzien van de huidige bouw was nog voordat er enkele branden hebben plaatsgevonden. Kennelijk bent u het niet met de SP eens dat de aankoop alleen zou moeten gaan over de waarde van de bouwgrond minus de kosten van sloop, asbestsanering en sanering van de bodem. Wat zijn uw motieven om zonder concreet bouwplan (zover wij kunnen nazien), met de sloopkosten, met een geborgen gebrek in de vorm van asbestsanering en mogelijke bodemsanering, de prijs te betalen die u betaald heeft. Dit zonder recente taxaties.
• Uit het taxatierapport (2009) blijkt dat er géén gemeentelijke beperkingen bekend zijn. Aangezien dit pand al in 2006 zowel politiek als ambtelijk als rotte plek is aangemerkt zou dit namelijk wel het geval moeten zijn. Kunt u aangeven waarom hier geen beperking is opgelegd.

In de beantwoording van onze vragen van 28 juni wijst u er in de laatste alinea met enig vilein op dat de gemeenteraad op 1 juli 2010 unaniem heeft ingestemd met de kredietvotering voor de aankoop. Met deze instemming heeft u inderdaad het vertrouwen van de gemeenteraad gekregen om op dit punt te handelen. Dit is echter zeker geen vrijbrief. De raad heeft naast een kaderstellende taak, ook een controlerende taak. In deze zin mag u onze vragen lezen.

Namens de SP fractie
Ben Rewinkel

rouenhof achterkant

U bent hier