h

Teleurstellende antwoorden over schade Maastrichterlaan.

19 augustus 2011

Teleurstellende antwoorden over schade Maastrichterlaan.


Medio juli liet de gemeente via de pers weten dat zij de schade aan het kapelletje aan de Groenstraat vooruitlopend op de afhandeling van de aansprakelijkheid al gaat herstellen. De bewoners aan de Maastrichterlaan zitten ook met schade aan hun woningen. Ook hier is de aansprakelijkheid nog niet vastgesteld. In het laastste geval is de gemeente echter niet zo toeschietelijk. Reden voor de fracties van SP en Huth om aan het college hierover vragen te stellen.

Het lijkt op meten met verschillende maten, maar het college ziet dit ander. Feit is wel dat het probleem met het kapelletje voorvarend opgepakt wordt en de bewoners van de Maastrichterlaan al jaren in het ongewisse blijven zitten. Hieronder de (teleursstellende) antwoorden van het college:

Aan SP Landgraaf
t.a.v. de heer B. Rewinkel
fractie Huth
t.a.v. De heer G. Huth

Uw brief van 18-07-2011 Landgraaf, 16 augustus 2011

Onderwerp
schade woningen Maastrichterlaan

Op 21 juli hebben wij uw brief, gedateerd 18 juli 2011, inzake schade aan woningen Maastrichterlaan na wegwerkzaamheden, ontvangen.
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen berichten wij u als volgt.

1. U vraagt waarom het college in vergelijkbare gevallen, schades die door wegwerkzaamheden zijn ontstaan, zo verschillend behandelt. Het college is met u van mening dat vergelijkbare of gelijke (schade)gevallen op vergelijkbare c.q gelijke wijze afgewikkeld dienen te worden. Dat is ook de gemeentelijke praktijk. Door u wordt nu gesteld dat de afwikkeling van schade aan de kapel op de hoek Groenstraat en de Eygelshovenerweg op vergelijkbare wijze zou moeten plaatsvinden als de afwikkeling van schade aan huizen van bewoners aan de Maastrichterlaan. U stelt daarmee impliciet dat deze schadezaken aan elkaar gelijk zijn en er in beide gevallen dan ook voorfinanciering door de gemeente aan de orde is. Het gaat hierbij echter niet om gelijke gevallen, alleen al
omdat de gemeente eigenaar is van de genoemde kapel en geen eigenaar is van de betreffende panden aan de Maastrichterlaan. De gemeente leed als eigenaar zelf schade en diende in dat verband dan ook (verdere) schade (ivm instortingsgevaar) zoveel mogelijk te beperken. Om bereddings- en herstelwerkzaamheden mogelijk te maken diende voorfinanciering plaats te vinden. Wie uiteindelijk de schade gaat betalen dan wel dat er nog
verhaalsrechten zijn op derden, is nu nog niet duidelijk.

2.. U vraagt of het college bereid is tot voorfinanciering van de bewoners van de Maastrichterlaan over te gaan, voorafgaand aan de vaststelling van de vraag wie aansprakelijk is voor de ontstane schade. Het college zou hiertoe alleen maar gronden aanwezig kunnen achten indien voldoende aannemelijk is dat de gemeente juridisch aansprakelijk is voor de ontstane schade. Dat is niet het geval. Het college ziet dan ook geen redenen om aan uw verzoek tot voorfinanciering te voldoen.

3. Gezien dit alles zullen er door het college dan ook geen voorstellen aan de raad worden gedaan mbt het putten uit de algemene reserves.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,

U bent hier