h

Slechte toegankelijkheid centrum Schaesberg voor voetgangers.

8 augustus 2011

Slechte toegankelijkheid centrum Schaesberg voor voetgangers.

voetpas centrum Schaesberg
Van verschillende kanten zijn we door burgers benaderd met de vragen over de toegankelijkheid van het nieuwe winkelcentrum in Schaesberg voor voetgangers.

Er zijn nog geen signalen waaruit blijkt dat dat fase 2 van de afbouw van het centrum spoedig zal beginnen. Het is dus zaak om er toch een trottoir te leggen. Ook vragen we aandacht om het braakliggende terrein (tijdelijk) in te richten.


Geacht college,
Van verschillende kanten is onze fractie benaderd vanwege de onveilige situatie voor voetgang-ers in het centrum van Schaesberg. Komende vanuit de richting Pastoor Schattenstraat moeten voetgangers drie maal de weg oversteken om bij de winkels te komen. Over het fietspad lopen is geen optie. Dat is een levensgevaarlijke onderneming. Dit terwijl een eenvoudig trottoir dit probleem zou oplossen.

We hebben als raadsleden nog geen signaal gekregen dat er binnenkort met fase 2 van het centrumplan Schaesberg begon-nen wordt. Daarom is het in onze ogen zinnig en verstandig om hier en trottoir aan leggen. Uiteraard op korte termijn.

In dit verband zou het ook goed zijn om na te denken over de tijdelijke inrichting van het braakliggende terrein.
Vragen:
• Bent u bereid om op korte termijn een adequate voetgangersvoorzieningen ter hoogte van fase 2 van het centrumplan Schaesberg aan te leggen.
• Heeft u plannen om het braakliggende terrein (tijdelijk) in ter richten. Zo ja hoe en per wanneer en zo nee waarom niet.

Namens de SP fractie
Ben Rewinkel

U bent hier