h

Kan gemeente Landgraaf twee keer hetzelfde geld uitgeven?

29 augustus 2011

Kan gemeente Landgraaf twee keer hetzelfde geld uitgeven?


Een droom van iedereen die een smalle beurs heeft. Hetzelfde geld twee keer kunnen uitgeven. Iedereen weet dat dit natuurlijk niet kan. Toch heeft wethouder Andy Dritty (GBBL) de gemeenteraad van Landgraaf laten instemmen met het twee keer uitgeven van hetzelfde geld. Wel waren hier twee verschillende agendapunten voor nodig. Het was een goocheltruc waarmee zelfs Hans Klok hoge ogen zou scoren. Dat het een goocheltruc is weten we bij Hans Klok vooraf, bij Dritty pas achteraf.
We denken als SP de truc gezien te hebben, maar voor alle zekerheid hebben we de verantwoordelijken hiernaar gevraagd.


Onderwerp: Dubbele bestemming jaarrekeningresultaat

Landgraaf, 29-08-2011

Geacht College,

In de ogen van de SP kun je geld maar één keer uitgeven. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2011 heeft zich echter iets merkwaardigs voorgedaan. Volgens de SP is er niet één maar twee keer hetzelfde geld bestemd. Dat kan uiteraard niet en daarom vragen wij u om opheldering.

Het jaarrekeningresultaat over het jaar 2010 bedroeg € 1.506.875,-. Na discussie in de gemeenteraad over de programmaverantwoording (agendapunt 4) heeft een meerderheid van de raad besloten om dit geld te gebruiken om af te schrijven op zogenaamde “maatschappelijke investeringen”. Ook de SP stemde hiermee in.

Vervolgens is in diezelfde vergadering (agendapunt 13) besloten om € 1.110.136,- in de reserve transformatie en € 624.045,- in de reserve reïntegratie en participatie te storten. Deze stortingen worden gedekt vanuit de algemene reserve, waarbij er nadrukkelijk vanuit is gegaan dat de raad het jaarrekeningresultaat in de algemene reserve zou storten. De storting in de algemene reserve heeft niet plaatsgevonden, de onttrekkingen wél. Dit heeft tot gevolg dat er zowel geld is bestemd om af te schrijven op maatschappelijke investeringen als is bestemd om te storten in de diverse reserves. Maar in feite is er maar één keer dekking.

Tijdens de behandeling van de programmaverantwoording, met daarbij de bestemming van het jaarrekeningresultaat, heeft de SP steeds de indruk gehad dat het resultaat maar eenmalig kon worden bestemd: enerzijds afschrijven op maatschappelijke investeringen of anderzijds storten in de algemene reserve, met vervolgens diverse onttrekkingen. In onze ogen kunnen naar aanleiding van het rekeningresultaat niet beide voorstellen worden geaccordeerd. Het is het één of het ander.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het jaarrekeningresultaat over 2010 in feite dubbel bestemd is geworden tijdens de laatste raadsvergadering?
 Wat zijn de gevolgen voor de totale weerstandscapaciteit als gevolg van de onttrekking die heeft plaatsgevonden uit de algemene reserve en wat zijn de consequenties voor de hoogte van de algemene reserve?
 Hoe past deze onttrekking binnen de cyclus van richtingendebat, kadernota en begroting met het oog op 2012? Bent u het met de SP eens dat het veel transparanter zou zijn geweest om deze onttrekking te bekijken tegen het licht van het totale financiële plaatje ten tijde van de begroting en pas dan een afweging hierover te maken?
 Bent u met ons van mening dat, gelet op de aankomende bezuinigingen en de nog onzekere financiële gevolgen daarvan voor de gemeente, een verlaging van de algemene reserve vooralsnog onverstandig is?
 Bent u bereid om te wachten met de onttrekking aan de algemene reserve en de diverse stortingen tot bij de begrotingsbehandeling voor 2012 en deze mee te nemen in de afweging van het totale financiële plaatje van de gemeente?

In afwachting van uw beantwoording verblijven wij,

SP Fractie

Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier