h

Vragen over openheid aankoop bungalow Strijthagerbeekdal.

28 juni 2011

Vragen over openheid aankoop bungalow Strijthagerbeekdal.


Op het armoedebeleid en minimabeleid van de gemeente Landgraaf wordt stevig bezuinigd. Ondertussen wordt voor een, in de ogen van de SP, onwaarschijnlijk bedrag van € 280.000,-- een pand aangekocht dat niet meer is dan een fundament en een paar muren. Wij kunnen dit niet met elkaar rijmen en hebben het college van B&W (GBBL, PvdA en VVD) hierover gevraagd openheid te geven.


Betreft:
Vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde

Onderwerp:
Aankoop bungalow Strijdhagerbeekdal.
Landgraaf, 28-06-2011

Geacht College,

Uit de krant van vrijdag jl. vernamen wij dat uw college tot een overeenkomst is gekomen om de verpauperde bungalow in het Strijthagerbeekdal aan te kopen voor een bedrag van € 280.000,--

De SP heeft in het verleden het voortouw genomen wat betreft de aanpak van de zogenaamde puisten in Landgraaf. In die zin zijn wij bijzonder tevreden dat ook deze “puist” nu aangepakt wordt.

Toch roept bij ons met name het aankoopbedrag bij ons de nodige vraagtekens op. Het aankoopbedrag van € 280.000 komt ons onwaarschijnlijk hoog voor. Deze voormalige bungalow is een onaanzienlijk krot dat in een volledig desolate toestand in een gebied ligt van landschappelijke waarde.

Daarom vraagt de SP van u een volledige uitleg hoe tot het aankoopbedrag van € 280.000 is gekomen en tevens vragen wij van u een kopie van de diverse taxatierapporten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier