h

Wie zegt de waarheid? het college van B&W of de directeur van de muziekschool?

13 mei 2011

Wie zegt de waarheid? het college van B&W of de directeur van de muziekschool?


Op 6 mei stond er een stuk in de krant waaruit blijkt dat er extra wachtgelduitkeringen bij de muziekschool betaald moeten worden. Dit is als zodanig ook opgenomen in de kadernota die de gemeenteraad binnekort gaat bespreken. De kadernota is de voorbereiding voor de begroting van 2012. Waarschijnlijk heeft de journalist dit opgeschreven tijdens de wekelijkse persbijeenkomst met het college.

Vandaag reageert de directeur van de muziekschool via een ingezonden brief in de krant dat hier helemaal niets van klopt. Reden voor de SP fractie om hierover enkele zeer heldere vragen aan het college te stellen.


Geacht college,
In de krant van vrijdag 6 mei tekent Limburgs Dagblad journalist Jos van den Camp met de titel “Landgraaf moet voor volgend jaar nog een bedrag van zeven ton bezuinigen” op : “De ombuiging is nodig omdat de gemeente geconfronteerd wordt met onverwachte kosten. Voorbeelden daarvan zijn extra bijdrages aan de exploitatie van de brandweer (jaarlijks een kwart miljoen), hogere uitgaves aan Wmo-voorzieningen (ook een kwart miljoen), gestegen kosten voor het leerlingenvervoer (120.000 euro) en kosten die gepaard gaan met de plaatsing van noodlokalen bij het Eijkhagencollege (55.000 euro), subsidiëring van de lokale omroep (24.500 euro) en extra wachtgeldverplichtingen voor personeel bij Welsun en de muziekschool (18.000 euro).”
In hetzelfde Limburgs Dagblad mag ik vandaag, bij ingezonden brieven, een stuk van de directeur van de Stichting SMK, de heer Rietrae, lezen: “Waar deze extra wachtgeldverplicht-ingen voor de muziekschool vandaan komen, is voor de muziekschool een raadsel want er is geen sprake van extra wachtgeldverplichtingen. Door optimalisering van de bedrijfsvoering (aannamebeleid met een vaste kern en een flexibele schil) zijn er vanaf 2007 geen nieuwe wachtgeldverplichtingen ontstaan en bij gelijkblijvend beleid tracht het bestuur om wachtgeldverplichtingen voor de toekomst tot een minimum te beperken.”
Vragen:
• U begrijpt dat wij per ommegaande van uw zijde opheldering wensen over beide volstrekt tegenstrijdige teksten
• Welke van de teksten is de juiste versie of is er mogelijk nog een derde variant?
• Indien de versie van de heer Rietrae de juiste versie is, bent u dan bereid een rectificatie te plaatsen?
• Indien de versie van de her Rietrae de juiste versie is, mag de gemeenteraad dan van u een rectificatie verwachten?.
• Indien de tekst van 6 mei de juiste is, wat gaat u dan doen richting de directeur van SMK vanwege het in een verkeerd daglicht stellen de gemeentelijke Landgraaf.

Wij vinden het voor de beeldvorming bijzonder belangrijk dat u deze vragen beantwoord voor de raadsvergadering van 26 mei waar dit onderdeel van de stukken is.

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,

Namens de SP fractie,
Ben Rewinkel, fractievoorzitter.

U bent hier