h

Landgraafse vragen over sloopbeleid Parkstad Limburg in Tweede Kamer

4 november 2010

Landgraafse vragen over sloopbeleid Parkstad Limburg in Tweede Kamer

Het opinieartikel dat regiovertegenwoordiger Irma Koopman en fractievoorzitter Ben Rewinkel schreven over de doorgeschoten sloopplannen in Parkstad Limburg is vandaag als ingezonden brief gepubliceerd in het Limburgs Dagblad. Het volledige artikel staat op deze website met als titel “Bevolkingsafname als glijmiddel om sloop er door te drukken, een opinie.” . Dit artikel is gezien door de SP fractie in de Tweede Kamer. Zij hebben een aantal van onze punten overgenomen in hun vragen aan de regering. Zodra de antwoorden er zijn kunt u deze hier lezen.
De vragen van de SP fractie in de Tweede Kamer over de “krimp’ zijn:


Lijst van vragen - fractie

Fractie : SP
Kamerstuknummer : 2010Z11356
Vragen aan : Regering
Commissie : Binnenlandse Zaken

Nr Vraag
1 In het rapport ‘Demografische krimp, de nieuwe realiteit in perspectief’ roept de Rabobank op tot sloop van particulierwoningbezit in de krimpgebieden. Wat voor een investering kost het om voldoende particulierwoningbezit te slopen om het aanbod weer op de vraag aan te laten sluiten?

2 Remt de waardedaling van particulier woningbezit in krimpgebieden wanneer woningcorporaties hun huurvoorraad verkleinen doormiddel van sloop? In welke mate is deze samenhang te duiden?

3 Klopt het dat er in krimpgebieden woningenzoekende bij woningcorporaties op wachtlijsten staan om in aanmerking te komen voor betaalbare woonruimte in het sociale huursegment, terwijl deze gemeenten met de krimp als motief sloop in dit segment bepleiten?

4 Klopt het dat in Zuid-Limburg, waar gemeenten in Parkstadverband afspraken hebben gemaakt om 13.000 sociale huurwoningen te slopen, wachttijden voor sociale huurwoningen zijn van 5 tot 10 jaar? Zo ja, hoe is dit te verklaren?

5 Is het juist dat in Landgraaf 94 goedkopere woningen leegstaan terwijl de Landgraafse sloopambities in dit segment vele malen hoger liggen?

6 In welke verhoudingen betalen respectievelijk woningcorporaties, eigenwoningbezitters, hypotheekverstrekkende banken en private vastgoedpartijen (inclusief waardedaling onroerend goed/afwaardering van boekwaarde) momenteel de prijs van de gevolgen van krimp?

7 Welk invloed heeft de in het regeerakkoord aangekondigde heffing van € 750mln voor het volkshuisvestelijkvermogen van woningcorporaties in de krimpgebieden? Klopt het dat de woningcorporaties in de krimpgebieden door deze heffing niet tot weinig instaat zullen zijn in investeren in de woningvoorraad, laat staan in het oppakken van de krimpopgave?

8 In de Rijksbegroting WWI 2011 staat dat de maatregelen tegen krimp uit 2010 worden gecontinueerd in 2011. Betekent dit dat er in 2011 geen nieuwe maatregelen - zoals het beschikbaar stellen van financiële middelen – bij komen?

9 In de Rijksbegroting WWI 2011 staat dat er tot 2020 gewerkt wordt aan het terugbrengen van de leegstand in de krimpregio's naar 2%. Welke maatregelen wil men – voor zowel sociale huisvesting als particulier/privaateigendom - daar voor inzetten?

10 Welke (financiële)mogelijkheden hebben/krijgen krimpregio’s om te sturen in de sloop van particulier woningbezit?

11 Met welke maatregelen kunnen krimpregio’s leegstand in het corporatie- en particulierbezit tegengaan?

12 ISV-gelden komen ten gunste van een aantal aangewezen doelen waaronder die van krimpende gemeenten. Op welke manier wordt dit geld toegewezen, welke voorwaarden worden er aan deze toewijzing gesteld? Geldt hierbij de krimpvoet die ook geldt bij het gemeentefonds?

13 Is het juist dat zorginstellingen in het Zeeuwse krimpgebied willen samenwerken om zo ondanks de krimp toch medische zorg te kunnen verlenen, maar hierin worden tegengewerkt door de NMa die deze samenwerking verbiedt? Zo ja, kunt u dit nader toelichten?

14 In hoeverre verscheelt aantoonbaar de kwaliteit van zeer kleine scholen in krimpgebieden met die van scholen met een gemiddelde omvang?

15 Wat zijn in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs in de krimpgebieden de gemiddelde kosten voor onderwijs per leerling? Hoe verhouden deze kosten zich met niet-krimpgebieden? Indien er sprake is van hogere kosten, worden deze scholen hiervoor gecompenseerd?

U bent hier