h

Oppositie bezorgd over KIA

10 oktober 2010

Oppositie bezorgd over KIA

KIA
GroenLinks heeft namens alle partijen die in de oppositie zitten aan het college vragen gesteld over de toekomst van het KIA en de toekomstige gebruikers. In het colalitie convenant tussen GBBL, PvdA en VVD staat: "Bij de grote investeringsprojecten worden KIA en Zwembad in de tijd doorgeschoven." Het uitstellen heeft niet alleen financiële effecten. Onderstaande vragen maken duidelijk dat de effecten van dit collegebeleid groot zijn.


Aan:
College van B&W van de Gemeente Landgraaf
T.a.v. de voorzitter van de raad
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf

Van:
Ton Ancion
Reeweg 70
6374 BX Landgraaf

Onderwerp:
vragen ex artikel 41 reglement van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Landgraaf;
Inzake zorgen toekomstige gebruikers KIA Landgraaf

Landgraaf, 04-10-2010

Geachte voorzitter,

Uit contacten met de toekomstige gebruikers van het KIA (de Klankbordgroep), te weten Bibliotheek, Seniorenweb, Service Gilde en Vrijwilligerscentrale, is ons duidelijk geworden dat er bij deze groepen grote zorgen zijn over de toekomst. Wij delen deze zorgen, zeker gezien de grote vergrijzing en krimp die momenteel in deze regio te constateren is.
Het geplande KIA zou naast al zijn andere eerder genoemde voordelen, ook een antwoord kunnen zijn op hoe om te gaan met de Krimp en hoe te anticiperen op de vergrijzing. Ook de ontgroening zou ermee tegengegaan kunnen worden.
Vandaar dat wij graag een antwoord hadden op de volgende vragen. Wij zouden het ook waarderen deze antwoorden te mogen ontvangen voor de komende Algemene Beschouwingen, om ze in de discussie daar te kunnen meenemen.

1. Is het College voornemens op een regelmatige basis met de bestaande klankbordgroep te blijven overleggen, en zo ja in welke vorm gaat dit plaatsvinden?

2. Kan het College garanderen dat de huurpenningen voor het seniorenweb op de huidige plek niet verhoogd worden in de periode tot het KIA is afgerond?
3. Kan het College garanderen dat het gebruik van de Wendelwiek behouden blijft voor Seniorenweb en Service Gilde en tevens dat de huidige huisvesting van de kantoren van de Vrijwilligerscentrale en Service Gilde (het zgn. Chalet) beschikbaar blijft tot het KIA betrokken kan worden? Deze vraag geldt ook voor “bungalow ’t Vinkje”.
4. Kan het College garanderen dat de ruimte in de pastoor Schattenstraat die momenteel in gebruik is door de Bibliotheek en de ruimtes die in de betreffende scholen in gebruik zijn door de Bibliotheek als mediatheek beschikbaar blijven tot het KIA betrokken kan worden?
5. Garandeert dit College een acceptabele onderhoudstoestand van de op dit moment in gebruik zijnde Bibliotheek in Nieuwenhagen?
6. Is het College het met ons eens, dat gezien de vergrijzing de vraag naar de diensten van Bibliotheek, Seniorenweb, Service Gilde en Vrijwilligerscentrale in de komende jaren zal toenemen?
7. Zo ja, welke conclusies trekt het College hier dan uit m.b.t. deze toenemende vraag en de hiervoor benodigde vrijwilligers en benodigde extra ruimte?
8. Is het College het met ons eens dat de huidige situatie van de Bibliotheken, Seniorenweb, Service Gilde en Vrijwilligerscentrale een verarming betekent in vergelijk met het alternatief KIA?
9. Zo ja, bent U het dan met ons eens dat met name dit KIA een belangrijk instrument zou kunnen zijn in deze tijd van krimp, vergrijzing en ontgroening?
10. Kan dit College de burgers van Landgraaf dan beloven dat op het moment van financiële ruimte dit KIA als eerste prioriteit wordt aangepakt?

Gezien het belang van deze problematiek voor de gehele Landgraafse gemeenschap hopen wij op een spoedig en adequaat antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens GROENLINKS Landgraaf

Ton Ancion
Fractievoorzitter GROENLINKS Landgraaf

Deze vragen worden mede gesteld door de Fracties : SP, TONL, CDA, fractie Huth en fractie Teheux.

U bent hier