h

Is aan de voorwaarden van Landgraaf bij de Buitenring voldaan?

10 oktober 2010

Is aan de voorwaarden van Landgraaf bij de Buitenring voldaan?

art 41 vraag
Landgraaf heeft in de vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2009 een groot aantal voorwaarden gesteld voordat ingestemd zou worden met de Buitenring. Wethouder Freed Janssen heeft bij herhaling geroepen dat hij tot de Raad van State zou gaan als niet aan de voorwaarden zou worden voldaan.

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft nu ingestemd met het plan voor de Buitenring. Voorstemmers waren CDA, VVD , PvdA en D66. De SP heeft nog geprobeerd de stemming uit te stellen omdat er nog veel onduidelijkheden waren over inhoud en procedures. Onze vraag werd weggestemd.

Nu het besluit in Provinciale Staten is gevallen, is het moment gekomen ons college te vragen in welke mate aan de voorwaarden van Landgraaf is voldaan. We hebben hiervoor aan het college van B&W een brief gestuurd.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
Van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 10 oktober 2010
Betreft: vragen art. 41 Buitenring Parkstad Limburg

Geacht college,
In de gemeenteraad van Landgraaf dd. 24 september 2009 is in meerderheid besloten om in te stemmen met de Buitenring Parkstad Limburg. Dit met een groot aantal voorwaarden. Wij hebben ze voor uw gemak hieronder in cursief vermeld.
Op 8 oktober jl is Provinciale Staten na in meerderheid akkoord gegaan met het plan inzake de Buitenring Parkstad Limburg. Wethouder Janssen was persoonlijk aanwezig om zich van dit feit te overtuigen. Het is dan ook nu het moment waarop wij u vragen aan ons (en de overige leden van de gemeenteraad) aan te geven of aan onze voorwaarden is voldaan..
• Graag zien we bij alle (sub) voorwaarden helder omschreven of aan deze door Landgraaf gestelde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zijn voldaan.
• Indien aan een voorwaarde slechts gedeeltelijk is voldaan willen wij van u vernemen in welke mate niet aan deze voorwaarde is voldaan.
• Daar waar sprake is van bijdragen, compensatie, verdiencapaciteit, dekking of anderszins graag de bijbehorende cijfers, waarden en plekken benoemen.
• Indien aan voorwaarden van Landgraaf niet geheel of maar gedeeltelijk is voldaan willen we van het college vernemen welke stappen het college gaat ondernemen. We herinneren hierbij eraan dat civiele procedures ook na de crisis- en herstelwet nog steeds mogelijk blijven en de wethouder op dit punt aan de gemeenteraad meerdere malen toezeggingen heeft gedaan.
• Indien er voor Landgraaf meerkosten zijn mag duidelijk zijn dat we vragen om de beantwoording van deze brief voor de begrotingsbesprekingen te doen.
De door de gemeenteraad gestelde voorwaarden voor de gemeente Landgraaf waren:
1. er wordt een volledige aansluiting van de Hoogstraat op de Buitenring gerealiseerd conform de productformulering uit de Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg en het Bestuursconvenant van 15 november 2005;
2. de bijdragen van de gemeenten, die gevraagd zijn om een extra financiële bijdrage te leveren in de Buitenring, staan blijvend in redelijke verhouding tot elkaar; aan deze voorwaarden is voldaan wanneer verdeling geschiedt naar rato naar rato van ieders aandeel in het taakstellend budget (verdeelsleutel zoals deze ook is gehanteerd in de Financieringsovereenkomst Buitenring);
3. de overige gemeenten, die gevraagd zijn om een extra financiële bijdrage te leveren in de Buitenring, brengen onder dezelfde condities en voorwaarden de gronden in (het bepaalde onder punt 2 blijft van overeenkomstige toepassing);
4. er wordt tegemoetgekomen aan de overige voorwaarden respectievelijk aandachtspunten zoals het college die in haar reactie van 24 maart 2009 heeft benoemd;
a) er wordt overeenstemming bereikt met de provincie over de hoogte van de afkoopsom voor het in beheer nemen van de compensatiegronden;
b) de compensatieverplichting wordt grootmoedig aangepakt met robuuste groenzones;
c) de inzet van BDU-middelen blijft beperkt tot € 500.000,- zodat er voldoende ruimte blijft om andere urgente projecten van het RVVP (m.n. de kruising Kantstraat/Grensstraat) te kunnen blijven subsidiëren;
d) de inzet van BDU-middelen en bijdragen 'revitalisering bedrijventerreinen' vindt pas plaats nadat alle andere alternatieve oplossingsrichtingen niet tot de gewenste dekking van het tekort hebben geleid;
e) er wordt niet versoberd op het ontwerp en de productformulering ex. Startnotitie BPL en het Bestuursconvenant wordt niet op cruciale punten gewijzigd;
5. de inzet van een deel van de verdiencapaciteit van gebiedsontwikkeling is enkel acceptabel wanneer inzicht kan worden geboden in de verdienkansen en wanneer op basis daarvan kan worden aangetoond dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten in redelijke verhouding tot elkaar blijven staan dan wel om anderszins aan te geven hoe geborgd wordt dat de deelnemende gemeenten naar evenredigheid bijdragen (het bepaalde onder punt 2 blijft ook hier onverkort van toepassing);
6. het gestelde onder 1.4. van de overeenkomst tussen Provincie en Parkstad van 15 juli 2009 is ook van toepassing op artikel 1.3.1, weshalve de bijdrage uit gebiedsontwikkeling ter dekking van optimalisaties wordt gemaximeerd op € 15 min;
7. wij ontvangen een overzicht van de projectbegroting Buitenring waaruit blijkt hoe en waarom de overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is ontstaan;
8. er wordt duidelijkheid geboden omtrent de status en betekenis van het document "Wij zijn wat we delen: wij zijn Parkstad!";
9. er wordt inzicht geboden omtrent alle bestaande en mogelijk opkomende financiële verplichtingen voor Landgraaf in verband met de regionale samenwerking;
10. de besluitvorming omtrent de inzet van het Regiofonds is voorbehouden aan het Parkstadbestuur, die omtrent de inzet van die middelen verantwoording aflegt aan het provinciebestuur;
l l. de vormgeving van de ongelijkvloerse aansluiting ter plaatse van de Reeweg (en de dimensionering van het viaduct/kunstwerk) houdt optimaal rekening met de realisatie van de Randweg Abdissenbosch;
12. Ter plaatse van de aansluiting bij de Reeweg vindt geen ophoging plaats. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een maaiveldligging van de Reeweg met een verdiepte ligging van de Buitenring;
13. De Buitenring wordt ter plaatse van de Brunssummerheide 2 meter verdiept aangelegd. Vrijkomende grond kan hier eventueel worden gebruikt als groene geluidswal;
14. De Brunssummerheide dient zowel vanuit het noorden als het zuiden via de Toeristenweg bereikbaar te blijven voor alle verkeer. Daarbij dienen er ook voldoende toegangswegen te worden gerealiseerd voor ruiters, wandelaars, fietsers en koetsiers (met name dwarsverbindingen tussen de oost- en westzijde van de Buitenring);
15. In het midden van de Brunssummerheide wordt een ecoduct gerealiseerd;
16. Binnen de gehele gemeentegrens van Landgraaf en over de volle lengte van de Brunssummerheide wordt geluidsarm asfalt toegepast, ook als dit vanuit de Wet Geluidhinder niet noodzakelijk zou zijn

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

SP Fractie
Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

zie ook: intervieuw met statenlid Edwin Bus

U bent hier