h

Dossier Mondo Verde: SP stelt bij de rechter gaat de gemeente in de problemen komen

6 oktober 2010

Dossier Mondo Verde: SP stelt bij de rechter gaat de gemeente in de problemen komen

“Bij de rechter gaat de gemeente in de problemen komen.” Dat zegt SP-gemeenteraadslid Marc van Caldenberg over de beslissing van de gemeenteraad om het nachtverblijf van de witte leeuwen in Mondo Verde niet te legaliseren. Het gebouw staat er inmiddels al 4,5 jaar en nu er witte leeuwen in verblijven, wordt er aandacht aan besteed. “Het toenmalige college heeft in 2007 terecht de politieke afweging gemaakt dat een doorstart van Mondo Verde van een veel groter belang was voor Landgraaf, dan om de tanden te laten zien en te handhaven. In 2010 wordt hier kennelijk anders over gedacht.”

Tijdens de raadsvergadering van 23 september besloot een ruime meerderheid van de raad om het nachtverblijf van de witte leeuwen in Mondo Verde niet te legaliseren. De SP, en het CDA, stemden hier tegen. “Dat het gebouw op een plaats staat waar het niet zou moeten staan is duidelijk” zegt van Caldenberg. “Maar bouwwerk is nog gebouwd door de vorige eigenaar van het park en daar kunnen de huidige eigenaren niks aan doen. Bovendien heeft de gemeente pas in 2008, ruim een jaar na de overname, aan de nieuwe eigenaren per e-mail laten weten dat het gebouw illegaal is.”

Na het faillissement van Mondo Verde aan het eind van 2006, heeft het toenmalige college zich ingespannen om een koper te vinden voor het failliete park. Deze werd uiteindelijk gevonden in de famillie van den Honing. Maar in het vinden van een nieuwe koper ging zoveel energie en capaciteit zitten, dat de vergunningaanvraag voor de toemalige kinderboerderij geen prioriteit kreeg en is blijven liggen. Overigens zou het op dat moment afwijzen van de vergunning het vinden van een nieuwe koper er niet makkelijker op maken. Wat de SP betreft is hierbij met de beste bedoelingen gehandeld en is deze afweging van het college heel goed te begrijpen. Immers, Mondo Verde speelt een belangrijke rol in de ambitie van de gemeente om het toeristische hoogtepunt van Nederland te worden.

“Maar het zijn nu net deze goede bedoelingen die ons bij de rechter de das om kunnen doen” aldus van Caldenberg. Waar het om gaat is dat er eind 2006/begin 2007 een belangenafweging is gemaakt door de gemeente om voorlopig het bestaan van het bouwwerk door de de vingers te zien, gelet op alle andere belangen die er rondom Mondo Verde speelden. Deze bewuste afweging geeft aan dat voor de gemeente in 2007 de belangen van doorstart voor Mondo Verde zwaarder wogen dan het algemeen belang dat met handhaving was gediend. In zo'n geval geeft de wet aan dat handhaving in 2010 achterwege mag blijven omdat er sprake is van onevenredigheid tussen het belang van Mondo Verde en het algemeen belang. Daarnaast zou Mondo Verde zich ook nog kunnen beroepen op het feit dat de gemeente het bouwwerk lange tijd informeel heeft gedoogd.

Wat de SP betreft is de juridische positie van de gemeente, zoals hierboven beschreven, bij een mogelijke rechtzaak hierover niet sterk genoeg. “Dit maakt, samen met de strategische en economische belangen die onze gemeente en Mondo Verde met elkaar gemeen hebben, dat wij vinden dat het nachtverblijf voor de witte leeuwen in Mondo Verde moet blijven.

Hieronder de bijdrage van de SP-fractie tijdens de 1e termijn van de raadsvergadering


Voorzitter,

Wat kun je veel tijd kwijt zijn met praten over een schuurtje. De reactie zoals de heer v. d. Burgt deze tijdens de commissie gaf kon ik op dat moment niet plaatsen, maar achteraf vind ik deze wel begrijpelijk. Dit is niet de reden waarom hij deze raad is ingegaan, en ik ook niet, en ik denk dat dit nog voor vele anderen geldt. Is dit nu daadwerkelijk waar politiek over gaat? En waarom moet er zolang over gepraat worden? Heel begrijpelijke woorden.

Maar aan het besluit wat we moeten kleven zitten heel veel verschillende kanten, opvattingen en belangen. Deze raad zal hier vanavond een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over moeten nemen op basis van feiten. Dat is tenminste de insteek die de SP fractie kiest in dit debat.

Daarom, voorzitter goed vinden wil ik eerst een aantal feiten op rijtje zetten die voor ons passen bij een zorgvuldige afweging. Wij willen niet in een welles/nietes spelletje terecht komen tussen Mondo Verde aan de ene kant, en het college aan de andere kant. Wij hebben geen enkele aanleiding om de woorden van een of beide partijen in twijfel te trekken. Echter deze woorden staan wel haaks op elkaar in sommige gevallen. Daarom beperken wij ons tot de feiten die voor ons liggen en daar waar het meningen betreft tot de meningen die door beide partijen gedeeld worden.

De feiten:
1. De aanvraag en het verzoek tot vrijstelling zijn ingediend op 3 april 2006.
2. De welstandscommissie heeft haar accoord gegeven over de aanvraag op 21 juli 2006
3. Mondo Verde 1 werd failliet verklaard op 8 december 2006.
4. Op 4 april 2007 werd de koop door de famillie van den Honing bij de notaris geregeld.
5. In het bidbook van de overname worden de nieuwe eigenaren van Mondo Verde gewezen op een bestaande huurovereenkomst met betrekking op de toenmalige kinderboerderij, het huidige nachtverblijf.
6. Op 19 mei 2008 wordt per e-mail aan Mondo Verde medegedeeld dat er een probleem was met de status van dit gebouw.

Voorzitter, dan komen we nu tot een afweging. Deze zal bestaan uit eerst een planologische overweging, vervolgens een economische overweging en tot slot een juridische overweging. Dit zal dan leidden tot een politieke keuze.

Na uitvoerige correspondentie met het ambtelijk apparaat is het onze fractie duidelijk geworden dat er vanuit planologisch oogpunt geen zicht op realisatie bestaat. Het gebouw staat nu eenmaal in een gebied, waar het volgens het bestemmingsplan en de aanvullende voorwaarden niet hoort te staan. Al zou de gemeenteraad vanuit die optiek willen meewerken aan een vrijstellingsprocedure dan zal de provincie hier een probleem mee hebben en naar alle waarschijnlijkheid de verklaring van geen bezwaar afgeven. Hierbij wil ik onze dank uitspreken naar de betreffende ambtenaar die ons hierbij voortreffelijk en ook met de nodige snelheid over heeft geinformeerd.

Dan nu de economische overwegingen. Deze hebben betrekking op de realisatie van het gebouw enerzijds en met de strategisch ambities van deze gemeente anderzijds.

De heer Boumans sprak in de commissievergadering van een dubbele negatieve investering voor de ondernemer als we zouden besluiten het gebouw niet te legaliseren. De heer Boumans sprak klare taal tijdens die vergadering, en wil dan ook hier niets aan af doen. Echter de SP zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Wat ons betreft gaat het hierom een 3-voudige negatieve investering. Allereerst koop je iets wat illegaal is, dat kost geld. Vervolgens moet je dit afbreken, dat kost geld. En tot slot mag je het ergens anders weer opnieuw opbouwen, en ook dat kost geld.

Mondo Verde speelt ook een belangrijke rol in de strategische ambities van deze gemeente. Landgraaf wil in 2015 het toeristisch hoogtepunt van Nederland zijn. De SP denkt dat we deze ambitie niet gaan halen. Zeker niet als we bij ieder besluit van deze omvang zolang hierover praten. Terecht of niet, laat ik dan maar even in het midden.

Dan voorzitter de jurisdische overweging die wij hebben gemaakt. Wij willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten voorzitter, maar de juridische onderbouwing speelt wel een hele grote rol bij het nemen van een zorgvuldig besluit. Omdat wij zelf deze wijsheid niet in pacht hebben, hebben we extern juridisch advies gevraagd en gekregen. Hieruit blijkt dat het puur laten liggen van de vergunningaanvraag voor een hele tijd geen reden mag zijn om mee te werken aan de vrijstellingsprocedure, en het feit dat niemand heeft geklaagd of verzocht tot handhaving ook niet. Echter hieruit blijkt ook dat Mondo Verde voldoende aanknopingpunten kan hebben waarmee zij een rechtzaak kan beginnen. De aanknopingspunten zijn niet van planologische aard, maar zijn verbonden aan de handelswijze van het college.

Voorzitter, Op basis van deze overwegingen spreekt de SP fractie haar oordeel uit.

Planologisch hoort het gebouw niet te staan waar het staat
Het economisch belang dat geschaad wordt bij mondo verde is aanzienlijk en het past ook niet binnen de strategische ambities. Daarbij te bedenken dat we op goed 100 meter afstand bezig zijn om te kijken of we hier een groot bungalowpark met subtropisch zwembad kunnen realiseren.
En tot slot achten wij de jurisdisch positie van de gemeente niet voldoende onderbouwd.

U bent hier