h

Laatste raadsvergadering 2009.

20 december 2009

Laatste raadsvergadering 2009.


De laatste raadsvergadering van 2009 had een agenda met 21 punten waar de SP nog een motie aan toevoegde. Een motie om niet meer Europees aan te besteden voor huishoudelijke hulp bij de Wmo. Ondanks dat er 11 hamerstukken waren was het weer een bijeenkomst voor vergadertijgers die veel zitvlees hebben.

Over het centrumplan en de samenwerkingsovereenkomst met de diverse partijen was iedereen het wel eens. Het centrum van Waubach is sterk verouderd en een update is gewenst en nodig. Waar nog wel wat over te zeggen viel is de onduidelijkheid over de financiering en de uitvoering. Ook over het aantal parkeerplaatsen is nog niet het laatste woord gezegd. Kort na de verkiezingen zal de raad over verdere details spreken.

De opzet voor een gezondheidscentrum aan de Beuteweg in Nieuwenhagen had wat ons betreft een hamerstuk kunnen worden. Raadsbreed was iedereen er voor alleen het CDA wilde nog wat uitleg over de financiering.

Ook was de hele raad het eens met de wijziging van de verordening op de precariobelasting (een soort belasting op reclame en gebruik van de gemeentegrond). Drie jaar geleden was de SP de eerste die de afschaffing van deze belasting aan de orde stelde. Vorige raadsvergadering werd een motie van SP, GBBL en PvdA aangenomen. Lang werd er nu gesproken over de financiële dekking. Een onderdeel was het korten op het budget voor de jongerenwebsite. Een budget dat al jaren niet meer volledig gebruikt wordt. Een amendement van GroenLinks om andere dekking te zoeken haalde het niet. Als SP waren we bereid deze motie te steunen mits er een betere dekking gevonden werd dan door de wethouder voorgesteld. Die kwam er niet.

De eerste evaluatie van de nieuwe subsidieverordening liet een aantal knelpunten zien, Grootste was die van zwemvereniging NIMO. Een dramatisch verhaal van het CDA over de financiële strop voor De Zonnebloem bleek slechts over € 167,- te gaan. Geen reden voor de raad om de subsidieverordening aan te passen. We spreekt de raad zijn waardering uit aan De Zonnebloem door de donatie van ieder raadslid én de wethouders van € 25.-.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) voor het werkvoorzieningschap (Licom) werd als enige door de SP afgewezen. Wij vinden het van de zotte dat de twee grootste gemeenten, Heerlen en Kerkrade, via het reglement standaard een plek in het Dagelijks Bestuur krijgen. Deze vorm van ‘erfopvolging’ past niet in een moderne democratie. We stonden hierin echter alleen.

Het beleidsplan van ISD-BOL werd besproken onder de donkere wolken van een vernietigend rapport dat over het interne functioneren van deze dienst is gemaakt. Dit rapport wordt half januari besproken. De meeste raadsleden waren het er over eens dat het beleidsplan goed is. Wel zijn er twijfels of de uitvoering haalbaar is.
De SP miste in het beleidsplan een proactieve opstelling van de sociale dienst in het voorkomen van schulden. Dit terwijl de sociale dienst vaak het voorportaal is bij financiële problemen. De wethouder deed de toezegging dat dit punt in het volgende beleidsplan meegenomen wordt.

Onze motie waarin het college opgedragen wordt niet meer Europees aan te besteden bij huishoudelijke verzorging is niet in stemming gebracht maar aangehouden. De wethouder staat sympathiek ten opzichte van de onze motie maar wil bezien hoe stellig de uitspraak van de Tweede Kamer is. Daarnaast ligt er volgens hem een wetsvoorstel bij de Raad van State over nieuwe aanbestedingsregelingen. Ook zou het Landgraafse aanbestedingsbeleid gewijzigd moeten worden en wil hij een slag om de arm houden ten aanzien van de prijsontwikkelingen.
Duidelijk mag zijn dat als de SP bij coalitiebesprekingen na de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd wordt, er stevig gesproken gaat worden over de invulling van huishoudelijke hulp via de Wmo.

U bent hier