h

motie SP

17 november 2009

motie SP


In de AWBZ worden per 1 januari a.s. bezuinigen ingevoerd, nu ten koste van een aantal mensen met een lichtere beperking, ouderen en jongeren, die gebruik maken van een dagopvang. Deze mensen moeten vanaf volgend jaar een beroep gaan doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente is nog niet klaar om de zorg over te nemen, vandaar onze motie om te voorkomen dat zij in een gat vallen. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad van Landgraaf in vergadering op 12 november 2009 bijeen

Overwegende dat:

• in het kader van de zogenaamde pakketmaatregelen bij de AWBZ per 01-01-2010 alleen mensen met matige of ernstige beperkingen nog aanspraak kunnen doen gelden op AWBZ-dagverzorging.

• mensen met mindere beperkingen (lichamelijk, geestelijk of sociaal) hun indicatie en dus recht op dagverzorging, vervalt per 01-01-2010 . de mensen met lichtere beperkingen (lichamelijk, geestelijk of sociaal) hun eerdere aanspraken bij de AWBZ nu moeten zoeken bij de Wmo.

• De gemeente Landgraaf, gehoord de wethouder in deze tijdens de gecombineerde commissie vergadering van 3 november jl., voor deze groep wel doende is maar nog geen voorzieningen heeft kunnen treffen

Draagt het college op:

• de ingeslagen weg om, samen met de ons omringende gemeenten, door te zetten om tot een gezamenlijk beleid en oplossingen te komen

• voor het geval het niet mocht lukken vóór 01-01-2010 een oplossing te hebben, in overleg met de betrokken instanties, voor in ieder geval Landgraaf een tussenoplossing te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier