h

algemene beschouwingen

17 november 2009

algemene beschouwingen


Jaarlijks zijn er in alle gemeentes de algemene beschouwingen. Dit gaat samen met het behandelen van de begroting van het daarop volgend jaar. Voor raadsleden hét moment om hun politieke visie kenbaar te maken. Hierbij de tekst zoals die door Jeanny Berg werd uitgesproken. De hadden dit jaar een PowerPoint presentatie om het verhaal te ondersteunen.

Voorzitter,

Bij de Algemene Beschouwingen van verleden jaar maakten we een compliment voor de leesbaarheid van het stuk. Dit compliment willen we voor deze begroting herhalen. Steeds minder hoeft de lezer gebruik te maken van het moeilijke woordenboek. Hoewel, een enkele keer blijft het nodig.


Een begroting die leesbaar en controleerbaar is, is voor het functioneren van de raad van groot belang.

Vandaag bespreken we de begroting 2010. We kunnen gezien de beperkte spreektijd niet op alle programmaonderdelen ingaan

De punten die we er specifiek uit lichten zijn:

• Het centrumplan van Schaesberg met daarin ook een nieuw Carré.
• De ontwikkelingen ten aanzien van Park Gravenrode

Daarnaast zullen we nog enkele andere onderwerpen uit de programmaonderdelen kort aantippen.

Centrum plan Schaesberg
De ontwikkelingen in de kern Schaesberg zijn gestart. Het centrumplan krijgt na jaren van soebatten eindelijk vorm. De betonmolens draaien en dat klinkt als muziek in onze oren. In goed overleg met de ontwikkelaar en Hestia zijn we tot een plan gekomen waarbij er ook nog eens een redelijk aantal woningen onder de huursubsidiegrens gerealiseerd worden.

Onderdeel van een leefbaar en levendig centrum in Schaesberg is de realisatie van een nieuw Carré. Hier komen we later op terug.

Park Gravenrode
Het lijkt er al op dat Waterworld al is opgenomen in het geheel van Gravenrode. In de structuurvisie wordt de landschappelijke waarde afgewaardeerd naar een M en de toeristische waarde opgewaardeerd naar een XL. De raad moet hierin echter nog de nodige besluiten nemen.

Een voor iedere inwoner toegankelijk doelgroepenbad moet blijven bestaan. U kent deze zin nog uit het convenant dat de partijen met elkaar sloten. Een doelgroepenbad is niet in goede handen van private partijen.

Bestuur
Het percentage afwikkeling bezwaarschriften binnen de gestelde termijn. U bent tevreden als meer dan 70 % binnen de termijn is afgehandeld. Dit lijkt ons een verkeerd signaal. Doelstelling behoort te zijn een 100% afhandeling binnen de termijn. Externe adviezen moeten dan een opschortende werking hebben.

Wijkgericht werken
Dat er in alle buurten toereikende voorzieningen moeten zijn voor de primaire levensbehoeften hoeft geen betoog. Denk hierbij niet alleen aan de bakker en slager, maar ook aan post, bankzaken of openbaar vervoer. Ook de zorg zal steeds meer van het grootschalige terug moeten naar het buurtniveau. Een buurt kan ook niet zonder voorzieningen voor kinderen en jeugd.
We zien wat dit betreft wel goede wil van het college maar missen het omzetten in concrete actie.
Eén punt waar we hier en nu bijzonder op willen aandringen is het versneld slopen van panden die hiervoor op de nominatie staan. Denk hierbij aan het Jan de Witplein. Beatrixstraat, tankstation Kerkstraat. In onze nota over de rotte plekken, die raadbreed is aangenomen, hebben we dit al voorgesteld.

Ruimtelijke structuur
26 maart 2007 dienden de heren Arends PvdA en Rewinkel SP een initiatiefvoorstel in voor eerherstel van het archeologisch monument Landgraaf. Meer dan een jaar later op 2 april 2008 werd aan het IKL een opdracht verstrekt. Nu anderhalf jaar later wordt aangegeven dat het IKL de opdracht waarvoor zij nota bene zelf een offerte hadden ingediend niet aankunnen. Binnenkort krijgen we een presentatie van Bosgroep Zuid Nederland.
Het duurt allemaal wel erg lang, kan het niet wat sneller.

Mobiliteit
Honderden miljoenen wordt er gestopt in ringwegen.
Tienduizenden in bushaltes maar niets in de versterking van het openbaar vervoer.
Het college heeft de ambitie om schoolroutes en fietsvoorzieningen veiliger te maken. Bij “wat gaan we daarvoor doen in 2010” geen activiteiten in die richting.
Het gedeeltelijk gratis openbaar vervoer was op alle fronten een succes.

Economie
Terecht wordt in de begroting gesteld dat we moeten trachten het bedrijfsleven te bevorderen. Als SP denken we hierbij vooral aan de kleine ondernemer. Een belastingheffing op reclame boven of op openbare grond tracht iets financieel te regelen wat ook op een andere manier zonder problemen zou kunnen. De opbrengst van deze belasting is zo laag dat de SP al jaren pleit om deze financiële regeldruk af te schaffen. Samen met het GBBL komen we hierover met een motie.
Wat de SP betreft blijft het hier niet bij. Graag willen we van de wethouder horen wat hij gaat doen voor ondernemers die het tijdelijk moeilijk hebben.

Versterking van Park Gravenrode is prima. Graag zouden we zien dat het gebied Rouenhof ook gezien wordt als kwaliteit zoals het nu is, als uitloopgebied en als natuurgebied. Rouenhof is meer dan een plek voor gebiedsontwikkeling.

Als SP hebben wij veel vertrouwen in het project kasteel Schaesberg en daarbij het Haesdal. Alleen mag er van ons een tandje bijgezet worden.

Accommodaties
“Iedere Landgraafse kern moet beschikken over een goed en vrij toegankelijk
multifunctioneel centrum, waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid en ruim baan wordt gegeven aan het Landgraafse verenigingsleven.” Dit citaat komt uit het coalitieconvenant. Twee jaar geleden boden wij als SP u het rapport van een enquête aan die wij in het voorjaar 2007, in de hele wijk Schaesberg, hebben gehouden. De antwoorden van de inwoners van Schaesberg waren helder. De plannen zoals die nu voorliggen zijn een prima afspiegeling van de uitslag van onze enquête. We hadden samen met onze wethouder gehoopt dat de fundamenten in het voorjaar van 2010 gestort zouden worden.
Het is jammer dat de onteigeningsprocedure maakt dat we deze termijn niet kunnen halen. We vragen het college om zich tot het uiterste te blijven inspannen om tot een minnelijke schikking te komen met de drogist zodat zo snel als mogelijk met de bouw kan worden begonnen.
Anderzijds kunnen we stellen dat er onomkeerbare stappen richting realisatie gezet zijn. Hoe anders hing de vlag er in 2005 bij. Toen waren er twijfels over de financiële haalbaarheid en het ene na het andere rapport werd geschreven. Het maken van een plan B doet daarom afbreuk aan de wensen van de inwoners.

We zijn tevreden over de aanzetten voor het KIA en het Kakertshöfke.

Wel zouden we graag willen weten waar de Stichting Peuterwerk na 1 januari gehuisvest wordt. Zij hebben nu kantoor in In de Bende

Woonmilieu’s
Het is een goede zaak dat Rd4 na druk uit ook deze raad besloten heeft het aantal gratis bezoeken aan het milieupark niet terug te draaien van 6 naar 4. Toch wordt er op andere punten een kostenverhoging doorgevoerd. In de gemeentes Schinnen en Beek is het zwerfvuil verminderd nadat de kosten verlaagd werden. Bezuinigingen van Rd4 mogen niet leiden tot meer zwerfvuil en daarom meer kosten voor de gemeente.
Sinds kort wordt het afval gescheiden opgehaald. Tijdens de discussie in de aanloop van het besluit hierover werden nogal wat vraagtekens gezet over wat dat zou betekenen in de beurs van de individuele burger.

Vrije tijd
Veel van de overlast die mensen ervaren wordt in verband gebracht met jeugd. Terecht of niet. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Camerabewaking is een van de laatste middelen van handhaving. Eerst zal er geïnvesteerd moeten worden in preventie. Ons lijkt dat op dit gebied nog veel te doen is.

Wat betreft de jongeren ontmoetingsplekken is een begin gemaakt. Echter niet met succes. Er zal een extra inspanning geleverd moeten worden om ontmoetingsplekken voor jongeren te realiseren.
Bij ontmoetingsplekken denken wij niet alleen aan zogenaamde JOP’s, maar ook aan de rol die het buurtwerk, de school de ouders of de verenigingen hierin kunnen spelen. Een website vinden wij geen adequaat middel om jongeren te laten ontmoeten.

Werken
In een tijd van economische achteruitgang zijn het vaak de zwaksten die de hardste klappen krijgen. Binnen die groep neemt de WSW geïndiceerde een bijzondere plek in. Bij alle aanbestedingen van de gemeente zal er gekeken moeten worden of zij in een project betrokken kunnen worden. Het gunnen van een aanbesteding dienst wat de SP betreft niet alleen op basis van de goedkoopste inschrijving te gebeuren. Ook moet er gekeken worden wie het meeste maatschappelijk nut genereert. De gemeente dient hierin een sturende rol te hebben.

De SP maakt zich grote zorgen over het interne functioneren van ISD BOL. Diverse keren heeft onze sociale dienst negatief in de krant gestaan. Op ons spreekuur zin diverse klachten binnengekomen over de afhandeling en vertraging van aanvragen. Het kan en mag niet zo zijn dat interne problemen gevolgen hebben voor de cliënten die aangewezen zijn op een uitkering. We zullen dit heel kritisch blijven volgen.

Ondersteuning
De AWBZ start per 1 januari aanstaande een bezuiniging door een groep jongeren en ouderen niet meer te indiceren voor dagactiviteiten. Het college is hiervan op de hoogte maar heeft nog geen volledig zicht wat dit gaat betekenen richting compensatieplicht in het kader van de Wmo. Het college is doende beleid te maken samen met andere gemeenten in de regio. Allemaal uitstekend. Maar het moet wel voor 1 januari aanstaande klaar zijn om te voorkomen dat ouderen en jongeren de dupe worden van overheden die rommelen met regels.

Wij verwachten daarom van de wethouder een duidelijke toezegging dat hij een tussenvoorziening maakt indien hij de zaken hierover nog niet per 1 januari rond heeft. Dit wat ons betreft onder het motto: “Zorg op maat, geen oudere op straat”.

Anders willen wij deze vraag met een motie onderstrepen.

Zorg
Kort geleden hebben wij in deze zaal voor de eerste keer een positief financieel verhaal gehoord over de Kredietbank. Wel kost dit positief verhaal ons een rib uit het lijf. We weten dat de kredietbank op de voet gevolgd wordt door onze wethouder. Echter, mocht de kredietbank er weer niet in slagen de doelstellingen te halen dan kan dat niet meer zonder personele gevolgen voor de directie van de kredietbank.

U bent hier