h

"hoorzitting buitenring"

6 augustus 2009

"hoorzitting buitenring"

Op 15 juli j.l. was er in de burgerzaal van het raafhuis van Landgraaf een “hoorzitting” naar aanleiding van het initiatief van burgers inzake de geplande Buitenring. Na een inleiding door burgemeester Janssen hield een ambtenaar/projectleider Buitenring, een pro-buitenring verhaal met een power-point presentatie. Een wijze van presentatie die de drie insprekers namens het burgerinitiatief was onthouden. De insprekers waren de heren Bert Ramakers, Wim Wilmsen en Ger Reichrath namens BurgerBelangen Buitenring.

Dat hoorzitting in de vorige alinea tussen aanhalingstekens staat, komt omdat het geen hoorzitting conform het reglement van orde van de gemeente Landgraaf was. Binnen het reglement is een hoorzitting een formeel gebeuren binnen de gemeenteraad. Daar was hier geen sprake van. De redenen om het niet conform de reglementen te doen waren vanwege het gemeentebestuur heel formeel van aard.

De fracties van GroenLinks en SP waren bij deze bijeenkomst aanwezig en hebben ten aanzien van inhoud en vorm vragen. Deze hebben we aan het college gesteld in bijgaande brief.

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Landgraaf,

De SP en GroenLinks hebben met enige verbazing en teleurstelling deel genomen aan de bovengenoemde hoorzitting. Teleurstelling met name over de wijze waarop de Gemeente Landgraaf m.b.t. dit onderwerp in gesprek is gegaan met de burger.
Het burgerinitiatief, gedragen door velen, had aangegeven behoefte te hebben aan een dialoog met de Raad van Landgraaf. In deze dialoog zouden dan hun bezwaren geuit kunnen worden en zouden diverse politieke partijen hun visie hebben kunnen geven over dit onderwerp. Dat is hetgeen het burger initiatief wilde.
Gezien het feit dat dialoog met de burger hoog in het vaandel staat van iedere politieke partij, maar ook deel uitmaakt van het huidige College programma, zijn bij ons de volgende vragen opgekomen, en zouden wij dan ook van het College willen vernemen wat de overwegingen zijn geweest om dit burger initiatief op deze wijze aan te pakken. Hiertoe hebben we de volgende vragen opgesteld:

1. Is het College met ons van mening dat een behandeling van dit burger initiatief binnen de Raad van de gemeenteraad van Landgraaf meer was tegemoet gekomen aan de wensen van de betrokken burgers?
2. Is het College het met ons eens, dat de Gemeente zich meer had moeten inspannen om deze behandeling binnen de Raad mogelijk te maken?
3. Vindt het College het niet met ons vreemd en onbegrijpelijk dat de ambtenaar van de Gemeente tijdens de hoorzitting gebruik kan en mag maken van een beamer, en dat deze mogelijkheid geweigerd wordt aan de vertegenwoordigers van het burgerinitiatief?
4. Wat zijn de overwegingen geweest om tijdens de hoorzitting aan te geven dat er nog geen duidelijkheid was over de financiering, terwijl wij en de burger een dag erna heel andere berichten in de regionale kranten konden lezen?
5. Wat zijn de overwegingen geweest om tijdens de hoorzitting aan te geven dat er nog geen duidelijkheid was over de situatie van de Ortsumgebungsstrasse en daarmee de Randweg, terwijl in een overleg van eind juni al duidelijk was dat de besluitvorming in Duitsland nog steeds niet verder was als enkele jaren geleden? Ook werd ervoor gekozen geen melding te maken van het feit dat de bezwaren tegen een Randweg steeds groter worden, evenals de bezwaren bij onze Oosterburen tegen een Ortsumgebungsstrasse, wat is hiervan de reden geweest?

Hopend op een spoedig antwoord, in ieder geval binnen de daarvoor geldende termijnen,
Spreken wij in elk geval alvast de wens uit in toekomstige gevallen meer aandacht te besteden aan de behoefte van de burger tot dialoog en de burger daarin waar mogelijk te ondersteunen,

Met vriendelijke groet,

Jeanny Berg-Lamers en Ben Rewinkel, raadsleden SP Landgraaf
Ton Ancion, raadslid GroenLinks Landgraaf

U bent hier