h

Verdere uitwerking van het SP initiatief “Puisten van Landgraaf”

8 juli 2009

Verdere uitwerking van het SP initiatief “Puisten van Landgraaf”


In de commissievergadering van juni was al unaniem besloten was dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zou worden aangepast op een wijze dat opgetreden kan worden als er geen groenonderhoud wordt gedaan. Zie artikel op deze site van 17 juni. Hierdoor was deze aanpassing voor de raad een hamerstuk.

Met deze aanpassing van de APV worden echter niet de bouwsels aangepakt die het aangezicht van onze gemeente zeer negatief beïnvloeden. De coalitie van GBBL, PvdA, GroenLinks, fractie Wolff en SP ondersteunden daarom een motie van de PvdA die het college de opdracht geeft hiermee aan de slag te gaan.


MOTIE

De raad van de gemeente Landgraaf, in vergadering bijeen op 2 juli 2009;

Overwegende dat:
— De gemeenteraad van Landgraaf bij herhaling heeft aangegeven grote waarde te hechten aan de kwaliteit van de woonomgeving en het bestrijden van "rotte plekken” die het straatbeeld ontsieren
- Het college van B en W door middel van de zogenaamde kansenkaart periodiek een overzicht verstrekt van de voortgang bij de aanpak van "rotte plekken".
- Door middel van een wijziging van de APV een aanpak mogelijk wordt van de groenonderhoudstoestand bij onbebouwd terrein of een niet in gebruik zijnd bebouwd terrein dat vanaf de openbare weg zichtbaar is, en dat schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van
de gemeente.
- Een dergelijke aanpak ook wenselijk is ten aanzien van gebouwen en bouwsels. In het bijzonder waar het ernstig verwaarloosde panden betreft die zich bevinden aan een doorgaande weg of op een strategische plek in een woonwijk. Het gaat dan om de “RO'I'I'E
TANDEN“ in een verder “gezond gebit". Eén ernstig verloederd pand kan een negatieve uitstraling hebben op de hele straat. Dit is een doorn in het oog voor omwonenden en bovendien een slecht visitekaartje voor de gemeente.
- De ambitie om ook in een krimpsituatie een aantrekkelijke woonstad te blijven hierin centraal dient te staan.

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

Om binnen een termijn van drie maanden een raadsvoorstel uit te werken dat voldoende handvatten biedt om effectief te kunnen optreden bij ernstige verloedering van gebouwen en bouwsels. Daarbij dienen ook maatregelen te worden betrokken die de gemeente mogelijkheden bieden om op te treden bij het niet meewerken van de eigenaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier