h

salariëring Licom directeur (vervolg)

9 juli 2009

salariëring Licom directeur (vervolg)


Op 27 mei stuurden we een brief naar het college over de salariëring van de Licom directeur (zie twee artikelen op deze website op die datum). We vroegen aan het college:
• Wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is over de hoogte van het salaris bij Licom-directeur.
• Wat is het standpunt van het college is ten aanzien van deze kwestie.

Deze kwestie is al op 28 mei bij de vergadering van aandeelhouders besproken.

Op 1 juli ontvingen we onderstaand antwoord.


Geachte mevrouw Berg, geachte heer Rewinkel,

Uw vraag over ons standpunt over de salariëring van de directeur Licom N.V., heeft enige tijd in beslag genomen omdat wij hiervoor de statuten van de N.V. moesten raadplegen die niet in ons bezit waren en dus opgevraagd moesten werden. Op 24 juni werden deze ontvangen. Wij kunnen u, na raadpleging van de statuten, als volgt berichten:

Ten aanzien van de salariëring van de directeur wordt in de statuten het volgende geregeld (artikel 14): "De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen (RvC)."

In artikel 12 staat dat het aantal leden van de directie wordt bepaald door de AVA (vergadering van aandeelhouders). Zo heeft de AVA ingevolge artikel 13 ook het recht om directeuren te benoemen, te schorsen of te ontslaan.

Ingevolge artikel 20 van de statuten worden de commissarissen benoemd door de AVA. Aan de AVA wordt dus verantwoording afgelegd over de genomen besluiten bv. in de jaarrekening en in de verplichte informatievoorziening.

De AVA heeft dus geen directe invloed op de salarisonderhandelingen, de raad van commissarissen is bevoegd te besluiten. Wel kan de AVA iets vinden over het gevoerde beleid en draagt hiervoor ook de eindverantwoordelijkheid.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat besluitvorming binnen de RvC plaatsvindt met volstrekte meerderheid van stemmen en dat het quorum bepaald is op de meerderheid van de aanwezigen.

Deze feiten in aanmerking nemend constateren wij dat de arbeidsvoorwaarden van de directeur Licom N.V. op zich zelf binnen het mandaat correct tot stand zijn gekomen.

Tot zover de formele aspecten. U vraagt vervolgens naar onze opvatting.

Ons standpunt is dat de "Balkenende norm" altijd uitgangspunt moet zijn bij salarisonderhandelingen met bestuurders en directeuren van bedrijven met een publieke functie. Wij staan in deze visie niet alleen.

Om die reden hebben de aandeelhouders Licom tijdens de AVA van 28 mei de beloningstructuur van de directie aan de orde gesteld . Zij hebben de volgende zaken onder de aandacht van de raad van commissarissen gebracht:
• De Balkenende norm dient het vertrekpunt voor de beloning van de algemeen directeur van Licom te zijn. Juist in een SW-bedrijf moet terughoudendheid worden betracht bij overige vormen van beloning. De aandeelhouders accepteren dat dit uitgangspunt niet kan leiden tot het openbreken van lopende contracten.
• De raad van commissarissen moet zeer terughoudend zijn met het toekennen van flexibele aanvullingen op het inkomen van directieleden, in de vorm van prestatiebeloning, dienstauto of andere zaken. Dergelijke vormen van inkomen passen niet in de huidige economische situatie en passen ook niet bij de huidige bedrijfsresultaten van Licom.
• De raad van commissarissen moet de aandeelhouders informeren over de wijze waarop binnen het totale bedrijf wordt omgegaan met premies, vertrekregelingen of overige betalingen aan individuele medewerkers

De aandeelhouders en de raad van commissarissen hebben in een open sfeer in aanwezigheid van de directie over bovenstaande zaken gesproken. De raad van commissarissen heeft toegezegd in de AVA van september met een reactie op en rapportage over bovenstaande punten te komen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,
de Secretaris de Burgemeester,
mr. S.B.E Willems-van Ulden mr. L.H.F.M. Janssen

We zijn uiteraard bijzonder benieuwd naar de ractie en rapportage van de raad van commissarissen. Wordt vervolgd in september.

U bent hier