h

Wordt Buitenring een financieel fiasco?

27 april 2009

Wordt Buitenring een financieel fiasco?


De Buitenring starte met een budget van 135 miljoen euro. Provincie en Parkstadgemeenten zouden beiden de helft betalen. Dit terwijl deze weg eigenlijk een 100% provinciale aangelegenheid is. Er ligt nog geen meter asfalt en de kostenraming is inmiddels bijna verdubbeld. Kunnen we ons deze weg nog wel veroorloven? Is het niet beter eens serieus te kijken naar de voorstellen van de SP? Hierover heeft de fractie een brief aan het college gestuurd.

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Landgraaf

Landgraaf, 27 april 2009
Betreft: vragen art. 41 Reglement van Orde

Geacht College,

Vrijdag en zaterdag jl, en ook deze week, hebben we uit de krant moeten vernemen dat er wederom extra kosten zijn voor de realisatie van de buitenring. Waren in eerste instantie de kosten geraamd op 135 miljoen euro, later werd dat 200 miljoen. Nu zouden er nog eens 68,8 miljoen extra nodig zijn voor ‘optimalisaties’. Het bedrag van deze ‘optimalisaties’ en om welke projecten het gaat is te zien op bijgaand overzicht van de provincie Limburg.

De kostenstijging ten opzichte van de eerste raming is inmiddels bijna verdubbeld. Beelden van de Betuwelijn en andere financiële infrastructurele fiasco’s doemen op.

In het overzicht is niet het door de gemeenteraad van Landgraaf en haar college gewenste aansluiting bij de Hoogstraat opgenomen. Graag willen wij van u vernemen of er reden is om aan te nemen dat de wens van raad en college van Landgraaf niet door het provinciebestuur gehonoreerd wordt. Indien dit zo is zien wij graag van u een studie tegemoet wat dit toekomstig voor de verkeersstromen binnen Landgraaf gaat betekenen.

Indien de verkeersstromen in Landgraaf bij deze plannen wijzigen, hetgeen wij verwachten, wat gaat dit betekenen voor de mensen die aan wegen wonen die meer verkeer te verwerken krijgen. Zijn deze wegen hierop berekend of moeten we daar als Landgraaf ook ‘optimalisaties’ met bijbehorende kosten voor gaan treffen. Wat gaat dit betekenen vanuit de optiek van verkeersveiligheid en fijnstof voor de mensen die aan deze wegen wonen?

In het overzicht van de provincie Limburg zijn ‘optimalisaties’ meegenomen voor de N276 en de N274. Beide wegen zijn niet op Landgraafs grondgebied. Kunt u ons duidelijk maken waarom Landgraaf aan deze ‘optimalisaties’ zou moeten meebetalen.

Parkstad Limburg heeft nauwelijks eigen vermogen. Daar waar in de bijlage bij bestuurlijke herkomst Parkstad Limburg staat, in vijf van de tien ‘optimalisaties’, hebben wij de indruk dat de gemeente Landgraaf extra donaties zal moeten doen om hieraan indirect mee te financieren. Is deze indruk juist?

Eerder heeft de SP aangegeven dat de Buitenring een tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 kilometer moet worden. Een tweebaansweg, gebruik makend van veelal de bestaande wegen, betekent minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging, minder fijnstof, minder ruimtebeslag, minder ingrijpende aansluitingen met andere wegen en een betere inpassing in het landschap. De keuze voor een tweebaansweg maakt de Buitenring goedkoper zodat het mogelijk is extra maatregelen te nemen om natuur of buurten te beschermen. Later bleek dat de MER studie onze visie in dezen onderschrijft. Is het college, met de nieuwe informatie van de provincie, waarbij er nu al bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke kosten is, bereid om de visie van de SP te ondersteunen.

In 2005 zijn gemeenten bindende overeenkomsten aangegaan over de aanleg van een Buitenring. Gemeenten hebben er zelfs al fors voor betaald. Afzien van de Buitenring is alleen nog mogelijk als er een ernstige kink in de kabel komt. Graag willen wij van u vernemen of de ontstane kostenstijging van 135 naar 268,8 miljoen euro voldoende reden is om de in 2005 aangegane overeenkomst te ontbinden.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

Bijlage

Omschrijvng

    meerkosten

bestuurlijke herkomst

U bent hier