h

SP stelt vragen over uitstapje naar Frankrijk

4 april 2009

SP stelt vragen over uitstapje naar Frankrijk

In de raadsvergadering van 12 maart werden de raadsleden na afloop van het “agendapunt eerherstel kasteel Schaesberg” uitgenodigd voor een studiereis naar een ruïne in de Bourgogne in Frankrijk. Daar is men ook met een langjarig renovatieproject bezig. Ter plekke maakte de SP bezwaar tegen een dergelijk snoepreisje. Twee weken later kregen de raadsleden het concrete voorstel aangeboden. We hebben het voorstel bestudeerd en ver beneden de maat gevonden. Reden om het college hierover vragen te stellen.


Landgraaf, 03 april 2009.
Betreft: vragen art. 41 Reglement van Orde

Geacht College,

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart jl stelde de griffier, na een babbel in de wandelgangen met wethouder Erfkemper, voor om het jaarlijkse excursie/werkbezoek in het najaar aan Chateau Guedelon in Frankrijk te brengen.
Al tijdens de raadsvergadering werd onzerzijds uitdrukkelijk bezwaar tegen een dergelijk snoepreisje gemaakt.

Op deze wijze willen wij onze bezwaren en vragen hierover nog eens op een rijtje te zetten.

De griffier sprak van een excursie/werkbezoek dat jaarlijks met en voor de raad wordt georganiseerd. Wij willen u aangeven dat het jaarlijkse uitstapje in deze vorm al in januari heeft plaatsgevonden, namelijk aan Venlo. Het nu geplande uitstapje wordt opeens studiereis genoemd maar is feitelijk het tweede uitstapje dit kalenderjaar. Hiermee valt het dus buiten het kader van de in dit verband gemaakte afspraken. Ook het seniorenconvent is hier in onze optiek buiten de ruimte van haar mandaat getreden.

Er was voorafgaand aan het uitstapje in januari al een levendige discussie tussen raadsleden over zin, onzin en kosten van een dergelijke trip. Niet van ons, maar van een ander raadslid was in die e-mail uitwisseling de opmerking: “Als raad geef je een voorbeeld, stel je een daad. En in tijden van crises, kun je best je uitstapje opschorten, een jaar niet doen. Vanuit de signaalwerking.” Deze opmerking is volgens ons nog steeds opportuun, heeft zelfs aan betekenis gewonnen. Bent u het met de SP fractie eens dat door een tweede raadsuitje een verkeerd signaal richting burgers wordt gegeven?

In het schrijven van de griffier wordt vermeld dat het mogelijk is om de partner op deze reis mee te nemen. De kosten van de reis per persoon worden geschat op € 400.-. Ieder meereizende partner krijgt een gemeentelijke subsidie van € 90.-. Dit vanuit het budget “studiekosten voor de raad”. Het komt ons voor dat het budget “studiekosten voor de raad” nooit bedoeld is excursies van partners van raadsleden en de partners van collegeleden te financieren. Graag uw uitleg hoe dit binnen dit budget mogelijk is.

Ook willen wij graag van u vernemen hoe het mogelijk is dat het budget “scholing raadsleden” ook gebruikt kan worden voor meereizende collegeleden en ambtenaren.

In de memo van de griffier staat: “De kosten per persoon zijn inclusief busreis, entree chateau, twee overnachtingen incl. ontbijt, drie maal lunch, twee maal diner en consumpties.”
Omdat dit uitstapje onder de titel studiereis geboekt wordt, komen ons de posten lunch, diner en zeker de post consumpties, over als het fêteren van de deelnemers. In het boekje “Daar kunt u ons op aanspreken, over integer handelen bij de gemeente Landgraaf” staat: “Geschenken met een waarde boven €50, - worden niet aanvaard en worden geretourneerd.” Aangezien het hier tweede reisje van de raad dit jaar is, ook voor meereizende partners uit het potje studiekosten van de raad geput wordt, en het zeer waarschijnlijk om een bedrag aanmerkelijk hoger dan € 50.- gaat, zien wij graag hoe u dit combineert met de notitie over integer handelen.

In de mail bij deze brief staat dat er minimaal 13 raadsleden moeten deelnemen, wil de reis doorgaan. In de brief zelf staat dat de buskosten betaald zijn bij een deelname van 30 personen.
Er zit een grote marge tussen 13 raadsleden en 30 deelnemende personen. Er zit dus ook een grote marge tussen minimale en maximale kosten. Dit terwijl de kosten voor deelname gefixeerd zijn. Ook is er onzekerheid over kosten zoals de hoeveelheid consumpties (van 30 tot 50 personen). Wij willen van u vernemen hoe groot deze financiële marges zijn. Ook willen wij weten wat er minimaal en maximaal ten laste van het voorgenoemde budget of eventueel andere budgetten komt.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord in dezen,

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier