h

Zwembad in de Bende

11 februari 2009

Zwembad in de Bende

Als punt 5 op de agenda van de raadsvergadering van 5 februari j.l. stond het voorstel een gecombineerde aanbesteding te houden voor het renoveren/ aanpassen en exploiteren van zwembad In de Bende voor een perioden van 20 jaar met de mogelijkheid tot het aanbieden van een alternatief Rouenhof. Hoeveel anders kan het lopen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering was 3 dagen eerder een commissievergadering. In deze commissie werden, zoals dat in een commissievergadering gaat, vele gedetailleerde vragen gesteld. De SP fractie had niet alleen vragen maar ook een voorstel. Namelijk om de exploitatie van het zwembad voor een aantal jaren onder de vlag van de gemeente te doen. Dit heeft dan het voordeel dat het personeel maximale zekerheid heeft en anderzijds dat de tijd overbrugt kan worden tot duidelijk is of er een Waterworld komt, en of er een Waterword komt met een doelgroepenbad.

Anderhalf uur voor de vergadering werden nog een brief van de wethouder (9 kantjes) met nieuwe informatie per bode bij de commissieleden bezorgd. In hoeverre het democratisch proces hiermee gediend is mag ieder voor zich beoordelen.

Zoals uit het voorspel te verwachten, werd het een rommelige vergadering waarin niet over het voorstel van het college besloten ging worden , maar over een voorstel dat door de voorzitter staande de vergadering werd voorgesteld, namelijk hoe “tijd te kopen”. Dit zodat niet nu, maar over een paar jaar gekeken wordt op we met In de Bende doorgaan of dat het toch Waterworld wordt.

Het voorstel van de SP werd door de wethouder en burgemeester als niet-wenselijk verklaard zonder ook maar één positief punt in ons voorstel te benoemen. We hebben dit in goed Nederlands ‘hineininterpretieren’ genoemd. Het is een weinig respectvolle manier om met andermans voorstellen om te gaan.

Wat er uiteindelijk uitkwam was niet dat het college voorstel aangenomen dan wel verworpen werd. De uitkomst van het debat was dat Zwembad In de Bende voor ca. 4 jaar aanbesteed wordt. De doelstelling wordt volgens de wethouder “kaartjes verkopen en dweilen”. De SP fractie heeft hier uiteraard tegen gestemd.

U bent hier