h

Nijmeegs openbaar vervoer permanent gratis voor 65-plussers en hoe zit het in Parkstad Limburg?

11 december 2008

Nijmeegs openbaar vervoer permanent gratis voor 65-plussers en hoe zit het in Parkstad Limburg?

Nijmegenaren van 65 jaar en ouder kunnen ook in 2009 gratis met de Nijmeegse stadsbussen reizen. De in 2007 en 2008 gevoerde proef wordt op 1 januari omgezet in een structurele voorziening voor Nijmeegse 65-plussers. Daarmee is Nijmegen de eerste gemeente in Nederland waar het gratis OV voor 65-plussers structureel wordt ingevoerd. En waar blijft Parkstad?

In Nijmegen bleek uit de evaluatie van de proef op het gratis openbaar vervoer dat:

• de deelname aan activiteiten door Nijmeegse 65-plussers (bezoek aan vrienden/familie, lidmaatschap van een vereniging, vrijwilligerswerk) is toegenomen, met name onder ouderen met een laag inkomen en niet-autobezitters
• voor de proef maakte 56% van de Nijmeegse 65-plussers gebruik van de bus, tijdens de proef is dit toegenomen tot 78%
• het percentage ouderen dat regelmatig gebruik maakt van de bus (2 of meer keer per week) is gestegen van 25% naar 50%
• de tevredenheid van 65-plussers over het openbaar vervoer is gestegen
het frequente gebruik van de auto (vier en meer keer per week) is gedaald van 26% naar 18%
• ouderen geven aan dat ze door de proef het gemak van de bus hebben ontdekt

De evaluatie van de drie maanden gratis openbaar vervoer voor 65 plussers heeft in de Landgraafse gemeenteraad nog niet plaatsgevonden. De uitkomsten zullen naar onze verwachting niet anders zijn dan in Nijmegen.

Het SP raadslid Ger Meesters heeft in Heerlen een motie ingediend die door de raad unaniem is aangenomen en draag het college op:

- bij de overige Parkstad-gemeenten voor een nieuw gezamenlijk initiatief te pleiten;
- het Rijk en de Provincie om een bijdrage te verzoeken als proefregio van de vergrijzing;
- de kosten in de verschillende opties inzichtelijk te maken; (met Parkstad-samenwerking, zonder Parkstad-samenwerking, met externe overheidsbijdrage en zonder);
- deze Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten en aan de hand daarvan een concreet voorstel te doen;
- deze motie aan alle gemeenteraden in Parkstad te doen toekomen.

Ook de SP Landgraaf heeft in het verleden initiatieven genomen om gratis openbaar vervoer in Parkstad Limburg te realiseren. Wij betreuren het dat hier aan het experiment geen gevolg is gegeven en zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om tot een nieuwe opzet te komen. De gemeente Nijmegen is met 161.000 inwoners aanzienlijk kleiner dan de regio Parkstad Limburg. Het is te gek voor woorden dat het daar wel kan en hier kennelijk niet.

U bent hier