h

Gratis openbaar vervoer (vervolg)

22 december 2008

Gratis openbaar vervoer (vervolg)


April of mei 2008 zou er een evaluatie van de proef met het gratis openbaar vervoer voor ouderen komen. Deze evaluatie is er in Landgraaf nog steeds niet geweest. Inmiddels hebben Rotterdam en Nijmegen wel een evaluatie gehad en besloten met gratis OV door te gaan. Laat Landgraaf en Parkstad Limburg hier kansen liggen? Wij stuurden het college hierover onderstaande brief.

Geacht College,

Als SP fractie moeten we concluderen dat er nog steeds geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de proef met gratis openbaar vervoer in Parkstad Limburg. Wel hebben we een kort overzicht gekregen met kerngegevens maar het evaluatierapport hebben we nog steeds niet ontvangen. Ook heeft er geen evaluatie in een raadscommissie of gemeenteraad plaatsgevonden. Wél zijn de gereserveerde gelden hiervoor vrijgevallen.

In sommige andere gemeenten heeft de proef op het gratis openbaar vervoer voor ouderen wel vervolg gekregen.

In 2007 en 2008 heeft de gemeente Rotterdam ( 585.000 inwoners) een proef gehouden met gratis openbaar vervoer voor inwoners van de gemeente Rotterdam van 65 jaar en ouder. De gemeente heeft besloten per 1 januari 2009 het gratis openbaar vervoer voor heel 2009 door te laten lopen.

Nijmegenaren van 65 jaar en ouder kunnen ook in 2009 gratis met de Nijmeegse stadsbussen reizen. De in 2007 en 2008 gevoerde proef wordt op 1 januari omgezet in een structurele voorziening voor Nijmeegse 65-plussers. Nijmegen telt 161.000 inwoners.

In Heerlen is in september 2008 een motie aangenomen met de strekking:
- bij de overige Parkstad-gemeenten voor een nieuw gezamenlijk initiatief te pleiten;
- het Rijk en de Provincie om een bijdrage te verzoeken als proefregio van de vergrijzing;
- de kosten in de verschillende opties inzichtelijk te maken; (met Parkstad-samen-werking, zonder Parkstad-samenwerking, met externe overheidsbijdrage en zonder);
- deze Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de resultaten en aan de hand daarvan een concreet voorstel te doen;
- deze motie aan alle gemeenteraden in Parkstad te doen toekomen.

Graag zouden wij van u vernemen hoe zich het vrijvallen van de gereserveerde gelden voor gratis openbaar vervoer (65+ ers) mogelijk is zonder dat de evaluatie van de proef heeft plaatsgevonden.

Graag willen wij van het college vernemen of ook zij vinden dat het hoog tijd wordt om de (beperkte) proef op OV in Parkstad Limburg te evalueren en afhankelijk van de evaluatie conclusies te trekken voor de toekomst.
Graag vernemen wij van u het tijdstip wanneer de openbare discussie hierover kan plaatsvinden.

Ook willen wij graag van het college vernemen of het mogelijk is om de concessie openbaar vervoer, die door Landgraaf en de overige de Parkstad Limburg gemeenten aan de provincie Limburg overgedragen zijn, teruggetrokken kunnen worden om het lokaal openbaar vervoer separaat aan te besteden. Dit uiteraard met een visie op openbaar vervoer zoals door deze regio voor gestaan wordt.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord in dezen,

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier