h

Rotte plekken, vervolg

4 september 2008

Rotte plekken, vervolg

rotte plek
Het initiatiefvoorstel van de SP over de “rotte plekken” in Landgraaf heeft een volgende fase bereikt. Onderstaand de brief aan de raadsleden van 2 september die de laatste stand van zaken aangeeft.

Op 27 mei jl. hebben wij u bericht dat het intrekkingsbeleid 'bouwvergunningen' is vastgesteld en dat het intrekkingsbeleid wordt ingezet als instrument in het kader van de kansenkaart (rotte plekkennota).

Uit een eerste inventarisatie van bouwvergunningendossiers is gebleken dat een tweetal woningbouwprojecten binnen de reikwijdte van het intrekkingbeleid vallen, te weten de projecten 'Mosmuller' (Hoogstraat) en 'Schillings' (Op de Heugden). De intrekkingsprocedure voor deze twee woningbouwprojecten is inmiddels opgestart.

In de Kansenkaart is de mogelijkheid genoemd om in de Algemene Plaatselijke Verordening een regeling op te nemen die het mogelijk maakt om op te treden tegen eigenaren die hun eigendommen niet goed onderhouden. De regeling in de APV zou dan betrekking moeten hebben op de aanwezigheid van begroeiing op terreinen die schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Bij een tweetal locaties uit de kansenkaart is hiervan sprake. In de raadsinformatiebrief van 27 mei jl. was aangegeven dat naar verwachting hierover in september aanstaande een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dit is helaas niet haalbaar gebleken. Ambtelijk is geconstateerd dat het onderzoek naar een juridisch sluitende regeling toch meer tijd vergt.

Het is van belang dat de reikwijdte van een juridische regeling met de bovengenoemde strekking voor een ieder duidelijk is; zodat geen onnodige discussies kunnen ontstaan over de vraag wanneer de regeling wel of niet van toepassing is. Ter voorkoming van onduidelijkheid wordt de kansenkaart in het kader van de halfjaarlijkse actualisatie nader uitgewerkt. De volgende vragen worden in een aparte paragraaf behorend bij de kansenkaart behandeld:
- Wanneer is sprake van een 'rotte plek'?
- Waarom schaden de genoemde locatie(s) in de kansenkaart het uiterlijk aanzien van de gemeente?
- Aan welk (groen)onderhoudsniveau dient een locatie uiteindelijk te voldoen, indien geconstateerd wordt dat sprake is van een 'rotte plek'?

Na aanpassing en actualisatie van de kansenkaart (najaar) wordt een nieuw voorstel gedaan over de mogelijkheden om te komen tot een juridische regeling die ingezet kan worden tegen eigenaren die hun eigendommen niet goed onderhouden.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,
de Secretaris, de Burgemeester,

U bent hier