h

80 kilometer op de buitenring is hard genoeg

18 september 2008

80 kilometer op de buitenring is hard genoeg

80 is hard genoeg

De SP zet vraagtekens bij de noodzaak van de Buitenring en vindt dat er zeker geen vierbaanssnelweg door Parkstad Limburg aangelegd moet worden.
Enerzijds lost de Buitenring een aantal verkeersproblemen op, ontsluit gebieden en levert structuur aan Parkstad. Anderzijds veroorzaakt deze geplande snelweg nieuwe problemen op het gebied van leefbaarheid en natuur en worden buurten afgesloten.
De SP vindt dat de Buitenring een tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 kilometer moet worden. Een tweebaansweg betekent minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging, minder ruimtebeslag, minder ingrijpende aansluitingen met andere wegen en een betere inpassing in het landschap. Een harde eis van de SP is dat de weg niet meer mag kosten dan de oorspronkelijk overeengekomen 135 miljoen Euro. De keuze voor een tweebaansweg maakt de Buitenring goedkoper zodat het mogelijk is extra maatregelen te nemen om natuur of buurten te beschermen.

In 2005 zijn gemeenten bindende overeenkomsten aangegaan over de aanleg van een Buitenring. Gemeenten hebben er zelfs al fors voor betaald. Afzien van de Buitenring is alleen nog mogelijk als er een ernstige kink in de kabel komt, zoals het niet rond krijgen van de financiering, juridische procedures of gewijzigde inzichten bij de provincie.
Desondanks vindt de SP het verstandig om nu goed na te denken over de toekomst van de Buitenring.

De SP-afdelingen in Parkstad zien geen enkele noodzaak voor de aanleg van de Buitenring als een snelweg waar met een maximum snelheid van 100 kilometer per uur gereden mag worden. Een snelheid van 100 kilometer per uur houdt automatisch in dat de weg als twee keer tweebaans moet worden uitgevoerd. Bij 80 kilometer kan volstaan worden met twee keer één baan. Dit betekent dat de weg minder ruimte gaat innemen. Aan de ene kant omdat hij smaller wordt, maar vooral omdat zogenaamde kunstwerken, in de vorm van aansluitingen op andere wegen, eenvoudiger, bijvoorbeeld gelijkvloers in plaats van ongelijkvloers, kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen de bochten in de weg scherper worden en de hellingen steiler, zodat de weg beter ingepast kan worden in het landschap. Een belangrijk voordeel is ook dat het tracee van de nieuwe Buitenring in dat geval voor het overgrote deel gebruik kan maken van bestaande wegen.

Een snelheid van 80 kilometer maakt dat de geluidsproductie en luchtvervuiling kleiner zullen zijn. Verder vallen de kosten van een 80 kilometer weg lager uit en dat is voor de SP zeker niet onbelangrijk nu de geraamde kosten de aanvankelijke prognoses verre overschrijden.
Beheersing van de kosten is voor de SP een absolute voorwaarde voor aanleg van de weg. Het is een voldongen feit dat de gemeenten tezamen een fors bedrag van maar liefst 67,5 miljoen als bijdrage aan de Buitenring hebben toegezegd. Op zich merkwaardig, want de Buitenring is een provinciale weg en valt dus onder verantwoording van de provincie. Voor de SP mag die gemeentelijke bijdrage geen cent méér gaan bedragen. De tot nu toe bekende gegevens, op basis van een twee keer tweebaansweg met een maximum snelheid van 100 km, zijn zeer verontrustend. Er is daarbij sprake van een overschrijding van tientallen miljoenen tot zelfs 60 miljoen Euro.

Kortom: een weg met een maximum snelheid van 80 km lost een groot deel van de knelpunten op. Bestaande wegen kunnen worden gebruikt, natuurgebieden ontzien en de gemeenten hoeven er geen cent bij te leggen.

Wat betreft de oplossing van de lokale verkeersproblemen zullen de plaatselijke gemeenteraadsfracties en afdelingen van de SP in die gemeenten zelf met verdere standpunten komen.

U bent hier