h

Vragen aan het college over de verkoop aandelen Essent - Antwoord

2 juli 2008

Vragen aan het college over de verkoop aandelen Essent - Antwoord

enegrie
Op 27 juni hebben we het college vragen gesteld over de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Essent (zie dossier Essent). Dit naar aanleiding van persberichten dat al zou zijn besloten tot de verkoop van deze aandelen. Uit het antwoord van het college blijkt dat de berichtgeving in de media niet juist was. Ook wordt uit de beantwoording duidelijk dat de gemeenteraad niet buitenspel gezet wordt. Reden voor onze fractie om het gevraagde interpellatiedebat niet te laten doorgaan.

Landgraaf, 1 juli 2008
Onderwerp: verkoop aandelen Esssent

Geacte mevrouw Berg-Lamers,

In het kader van artikel 41 Reglement van Orde heeft u namens de SP fractie een aantal vragen gesteld. Dit naar aanleiding van de berichtgeving dat 40 Limburgse gemeenten, verenigd in de Vegal van plan zijn om op korte termijn hun aandelen Essent te willen verkopen. De gemeente Landgraaf als aandeelhouder en lid van de Vegal, heeft hiermee vooralsnog alleen ingestemd met het uitwerken van een strategie.

Wij zijn van plan om op korte termijn informatie dienaangaande aan de raad te verstrekken. Niettemin willen wij hierop vooruitlopend kort reageren op uw vragen.

Het aandelenbezit als zodanig en de daaraan gekoppelde vertegenwoordiging van de gemeente op aandeelhoudersvergaderingen is in principe een privaatrechtelijke aangelegenheid. Het college vertegenwoordigt de gemeente hierin. Mocht het zo zijn dat er aanzienlijke (financiële) belangen aan de orde zijn, zullen wij de raad hierover vooraf informeren c.q. zullen wij aan de raad een voorstel doen. Met de mogelijke aandelenverkoop van Essent zijn vele miljoenen gemoeid. Niet alleen als de aandelen verkocht worden, maar zeer zeker ook gezien de structurele impact op de meerjarenbegroting. Uiteindelijk zal de raad instemming moeten verlenen, mocht het in de toekomst tot een verkoop komen.

Op basis van de argumenten, aangedragen ter vergadering van de Vegal, hebben wij als college ingestemd met het verder uitwerken van een strategie door de directie van Essent die uiteindelijk kan leiden tot verkoop van de aandelen.

Zoals reeds vermeld, waren wij reeds van plan om informatie aan de raad te verstrekken in relatie tot een mogelijke verkoop van de aandelen Essent. Daartoe zijn wij momenteel informatie aan het verzamelen. Wij moeten daarbij voorzichtig te werk gaan. Niet dat wij de raad informatie willen onthouden, maar sommige, met name bedrijfsgevoelige informatie mag in de aanloop van een mogelijke verkoop niet zomaar openbaar worden. Wij willen e.e.a. afstemmen met de Vegal en de Provincie Limburg en zullen daarna op korte termijn de informatie aan de raad verstrekken.

Samengevat hebben wij als college ingestemd met het uitwerken van een strategie door de directie van Essent. Een strategie waarbij het uiteindelijk zo kan zijn dat de aandelen Essent verkocht worden. Het is uiteindelijk aan de raad om een afweging te maken of verkoop daartoe de beste oplossing is. Wij als college zullen de raad hierin adviseren.

Wij hopen hiermee de eerste vragen in relatie tot het aandelenbezit van Essent te hebben beantwoord. De informatiebrief is in voorbereiding en zal uiteraard nog meer informatie bevatten.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,
de Secretaris, de Burgemeester,

drs. F.J.P. Bekkers, loco mr. L.H.F.M. Janssen

U bent hier