h

Verkeersveiligheid centrum Schaesberg

28 juni 2008

Verkeersveiligheid centrum Schaesberg

gevaar
Op 27 april schreven we: "De werkzaamheden in centrum Schaesberg zijn begonnen. Gevolg: de kwaliteit van het wegdek is erbarmelijk, niet geschikt voor een stadsfiets. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten. Op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn. Daarbij komt nog dat de straatverlichting voor een belangrijk deel niet brandt. Onverantwoord!"

Op grond hiervan stuurden we een brief aan het college van B&W. Hieronder het antwoord waarmee we tevreden zijn.

Aan SP Landgraaf
Maastrichterlaan 11
6374 VL LANDGRAAF

Landgraaf, 10 juni 2008
Verzonden op 12 juni 2008

Onderwerp: Verkeersveiligheid centrum Schaesberg.
Geachte heer/mevrouw

Naar aanleiding van uw brief van 26 april 2008 betreffende de verkeersveiligheid centrum Schaesberg, gaan wij puntsgewijs in op uw vragen.

1. De gemeente was niet op de hoogte van het niet functioneren van de openbare verlichting op het genoemde tijdstip.

2. De oorzaak van de storing had te maken met een communicatiefout tussen Essent Lighting en Essent Netwerk. Nadat de storing ontdekt werd, is deze ook direct door deze bedrijven opgelost.

3. Ja, veiligheid staat bij dit college voorop. Echter tijdens het bouwproces of bij de uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare weg is er sprake van een niet optimale situatie en zijn er soms onvoorziene omstandigheden. De omstandigheden leveren helaas extra overlast op voor burgers en weggebruikers. We proberen dit tot een minimum te beperken en ook proberen we een zo veilig mogelijke situatie te creeren. Om een optimaal veilige situatie te creeren zou het werkterrein grootschalig afgezet en afgesloten moeten worden voor alle verkeer. Dit lijkt ons maatschappelijk niet verantwoord, ook levert dit problemen op voor bedrijven en burgers. Bijkomend gevolg van grote afsluitingen is het zich verplaatsen van de onveilige situatie naar een ander plaats.

4. We zijn van de problemen met betrekking tot de huidige situatie op de
hoogte en er zijn directe gerichte acties in gang gezet.
Concreet: Inmiddels zijn oude belijningen weggehaald, verzakkingen in het wegdek hersteld, bestratingen hersteld en wordt nieuwe belijning aangebracht (geel). Ook zullen wij de tijdelijke verkeersmaatregelen regelmatig controleren en zonodig aanpassen c.q. herstellen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf,
de Secretaris, de Burgemeester;
drs. F.J.P. Bekkers, loco mr. L.H.F.M. Janssen

U bent hier