h

Aanbeveling SP ‘rotte plekken’ overgenomen

1 juni 2008

Aanbeveling SP ‘rotte plekken’ overgenomen

puist van Landgraaf
Ruim een jaar geleden stelde de SP voor afbraakpanden te slopen en de grond een tijdelijke bestemming te geven zodat het aanzien van onze gemeente weer leefbaar wordt. Een van de concrete voorstellen om dit voor elkaar te krijgen was het dwingen van projectontwikkelaars of woningeigenaren mee te werken aan de verbetering van de leefbaarheid. Dit zou dan via een verordening gerealiseerd kunnen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt dit voorstel nu over. Een succes voor de Landgraaf en de SP.

Donderdag jl. stond op de vergadering van de gemeenteraad de actualisatie van de ‘Kansenkaart Landgraaf’. Deze kansenkaart is een update van een initiatiefvoorstel van de SP, de zogenaamde nota “rotte plekken”. In deze nota stelde de SP de problemen aan de orde van braakliggende terreinen en verloederde gebouwen.

De SP stelde voor om in overleg met buurtverenigingen te overleggen hoe een tijdelijke inrichting er dan uit zou moeten zien. Tijdelijk want het gaat immers vaak om grond waar nieuwbouw gepland staat. Veel projectontwikkelaars deden weinig tot niets aan onderhoud van woningen of gronden zolang er niet gebouwd ging worden. Dit was niet goed voor het aanzien van de toeristische gemeente die Landgraaf zo graag wil zijn.

In ons voorstel hadden projectontwikkelaars een keus. Of vrijwillig snel beginnen met de werkzaamheden, of gedwongen worden een tijdelijke invulling te geven. Dit laatste wordt nu door het college overgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De exacte tekst die wordt toegevoegd luidt: “ Het is op een (on)bebouwd terrein, dat vanaf de openbare weg zichtbaar is, verboden een (onderhouds)toestand in stand te laten die schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.”

Op de agenda van de gemeenteraad stond dit stuk aangemerkt als een zogenaamd hamerstuk. Dit betekent dat de gemeenteraad het unanieme positieve advies van de commissie grondzaken overneemt zonder hier nog verder over te spreken. Het werd dus niet besproken, maar het is toch te mooi om onopgemerkt te laten.

U bent hier