h

vergadering gemeenteraad 29-05-08 in het kort

29 mei 2008

vergadering gemeenteraad 29-05-08 in het kort

foto raadhuis
Op deze plek een kort verslag van de vergadering van de gemeenteraad. We zullen de standpunten van de SP Landgraaf ten aanzien van de agendapunten hier aangeven.
Allereerst wensen we de heer Ger Nievelstein (CDA) vanaf deze plek veel succes toe als kersvers raadslid, alhoewel vers. In de vorige raadsperiode was hij wethouder.

Kadernota 2009.
Belangrijk punt op de agenda was de Kadernota 2009. Hierin worden de prioriteiten voor het komende jaar aangegeven. Deze prioriteiten zijn boven komen drijven in een richtingendebat van de raad op 7 april. Onze belangrijkste inbreng hierbij was dat de methode om te komen tot de prioriteiten niet deugd. We kregen in deze kritiek bijval van onder andere de Heer Boumans (CDA), hij sprak van een slecht meetinstrument en de heer Bonten, hij spraak over “weeffoutjes”.
Van de kant van de SP is voorgesteld om mee te helpen een systematiek te ontwikkelen die een evenwichtigere afweging mogelijk maakt. Besloten is dat de rekenkamercommissie, waarvan wij deel uitmaken, zich over de methode zal buigen.

Voortgangsrapportage Grondexploitaties
Dit debat kreeg een onverwachte wending toen er door ons het voorbeeld van de Bousberg werd aangehaald. De SP-fractie is destijds met het plan akkoord gegaan onder voorwaarde dat er 30% sociale woningbouw zou komen. Het aantal woningen in dit plan is verminderd en alles woningen die onder de huursubsidiegrens zouden liggen, zijn uit het plan geschrapt. De heer Erkens (GBBL) merkte terecht op dat de SP in deze “is bezeikt”. We hebben het sterke vermoeden dat de vorige wethouder ons hier een kunstje heeft geflikt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Ook zal dit verhaal gevolgen hebben voor onze opstelling bij andere woningbouwplannen. Als SP Landgraaf stonden we en blijven we staan voor voldoende sociale woningbouw.

Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening.
We hebben de bespreking van de beleidsnotitie (was ter kennisname) aangegrepen om onze diepe bezorgdheid kenbaar te maken over de wachtlijst. Hierop staan 118 mensen uit Landgraaf die geïndiceerd zijn en bijna 1000 mensen uit Parkstad. Het lijkt dat deze mensen niet alleen in 2008, maar ook in 2009 op die wachtlijst zullen blijven staan.
Naast deze kritiek hadden we viertal voorstellen om de wachtlijst weg te werken.

1. Stop de verdringing door niet-SW-groepen zoals bijstandsgerechtigden, schoolverlaters, inburgeraars en taakgestraften die werk doen dat door Wsw-ers gedaan kan worden
2. Laat Landgraaf convenanten sluiten met grote werkgevers en het MKB tot het bieden van begeleid-werken-plaatsen voor mensen vanaf de wachtlijst en voor begeleid- werken-plaatsen en detacheringsplaatsen voor de bestaande Wsw-ers.
3. Landgraaf kan het goede voorbeeld geven door:
het bieden van begeleid-werken-plaatsen voor mensen vanaf de wachtlijst en voor detacheringsplaatsen en begeleid werken-plaatsen vanuit de bestaande Wsw-ers. Ook kan Landgraaf opdrachten voor diensten eerst aan de SW-bedrijven aanbieden. En tot slot
4. De landelijke partijen in de gemeenteraad moeten de druk opvoeren op hun landelijke bewindspersonen en parlementariërs zodat er meer geld beschikbaar komt voor SW¬plaatsen. De SP zal dit in ieder geval doen.

Begrotingswijziging WSW en begroting 2009
Deze zijn unaniem door de raad aangenomen.

Subsidiering Stichting Dierentehuis Mijnstreek
Ook dit voorstel is unaniem aangenomen. Wel een aantekening van de SP dat deze subsidie toekomstig uit de algemene middelen moet en niet uit een potje dat voor andere doeleinden bedoeld is.

Voor de rest bestond de vergadering uit hamerstukken.

U bent hier