h

Motie gratis openbaar vervoer (unaniem aangenomen)

7 november 2007

Motie gratis openbaar vervoer (unaniem aangenomen)

Gratis openbaar vervoer, vergadering van 7 november 2007.

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad van Landgraaf op 12 april 2007 unaniem en zonder hoofdelijke stemming heeft besloten om, in samenwerking met Parkstad Limburg gemeenten en de provincie Limburg, deel te nemen aan een experiment openbaar vervoer voor ouderen;
 • Dit besluit is genomen in overeenstemming met het coalitieconvenant en collegeprogramma, alsook een daartoe strekkende motie van de gemeenteraad;
 • Het experiment stopt per 31 december;
 • Het experiment geëvalueerd zal worden in april / mei 2008;
 • De gemeente Landgraaf van meet af aan de bereidheid bezat om het experiment op basis van een positieve evaluatie voort te zetten en dat dit ook vertaling heeft gevonden in de meerjarenbegroting;
 • De provincie Limburg de vervoersautoriteit in dezen is en in december over haar rol een besluit zal gaan nemen;
 • Het voornemen om bij een positieve evaluatie in april / mei 2008 te continueren niet strookt met het stoppen van het experiment per 31 december 2007.

Spreekt de wens uit dat:

 • De gemeenteraad van het experiment wil door laten gaan tot het moment dat het experiment geëvalueerd wordt;
 • De provincie Limburg haar deel en het rijksdeel van de kosten van het experiment tot aan de evaluatie blijft betalen;
 • Het daardoor ontstane financiële gat van 01 januari 2008 overbrugt dient te worden;
 • Het noodzakelijke budget gevonden kan worden door te putten uit de in de begroting voor dit doel vrijgemaakte € 200.000.

Draagt het college van B & W op:

 • Er bij andere deelnemende Parkstad Limburg gemeenten, colleges en gemeenteraden, op aan te dringen een gelijke opstelling als de Landgraafse te nemen;
 • Er bij de provincie Limburg op aan te dringen dat de de wens van de gemeenteraad van Landgraaf in dezen gehonoreerd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag. Namens de SP fractie, Jeanny Berg- Lamers Ben Rewinkel

U bent hier